KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PEYGAMBERN BýRAKTýðý ÝK KUTSAL EMANET KURAN VE EHL BEYT!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         PEYGAMBERN BýRAKTýðý ÝK KUTSAL EMANET KURAN VE EHL BEYT!

 Peygamberin Býraktýðý Ýki Kutsal Emanet Kuran ve Ehli Beyt!

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Peygamberin Býraktýðý Ýki Kutsal Emanet Kuran ve Ehli Beyt!” yazýsý:

Peygamber efendimizin ümmetini ehli beytin etrafýndan toplamak arzusunun altýnda yatan hakikat ve hikmet þudur ki, zamanýn geçmesiyle ali beytin çoðalacaðýný Allah’ýn izniyle bilmiþ ve Ýslâmiyetin belli zaman dilimlerinde zaafa düþeceðini anlamýþ. Bu zor sýkýntýlý süreçlerde öyle bir kuvveti maneviye ve çok bir cemaat lazým ki alemi Ýslamiyet’i ümitsizlikten, yeisten, korkudan kurtarýp maddi ve manevi yükselmeye ve yüceltmeye vesile kýlsýn. Ümmeti zillete ve dinsizliðe düþmekten kurtarsýn.

Peygamber efendimiz gaybi aþýna nazarýyla islam âleminde ve bütün insanlýða rehberlik ve mürþidlik vazifesini görecek zatlarýn, çokluk itibariyle Âl-i Beytten çýkacaðýný gördüðü için ümmetinden ali beyte karþý hürmet ve muhabbeti emretmiþtir..

Âl-i Beyt ise, hakaik-i Ýslâmiyeyi ve ahkâm-ý Kur’âniyeyi muhafazaya memur olduklarý Yüz binlerle müçtehidîn-i muhakkikîn ve muhaddisîn-i kâmilîn ve evliyalar ve asfiyalar o nesilden geldiði için efendimizi onlara karþý hürmet ve merhameti emretmiþtir.

Nasýl ki Hz Ýbrahimin neslinden gelenlerin çoðu peygamber olmuþ ve insanlýða büyük hizmetlerde bulunmuþtur. Öylede Peygamber efendimizin soyundan ve neslinden gelenlerde alemi islamiyetin intiþarý, ihzarý, yücetilmesi ve kýtalara yayýlmasýnda en önemli rolü üstleneceðini Peygamber efendimiz mucize nazarýyla gördüðü için ali beytine karþý hürmet ve muhabbet istemiþtir.

Çünkü her asýrda ve zamanda ali beytten gelen zatlarý Allah Ýslâmiyetin hýfzýna koþturdu. Her biri, kendi kabiliyetine göre, islami camiada farklý alanlarda bir vazifeyi üzerine aldý. Bu vazifelerinde kemâl-i ciddiyetle çalýþtýlar. Bir kýsmý hadislerin muhafazasýna, bir kýsmý þeriatýn muhafazasýna, bir kýsmý hakaik-ý îmâ-niyenin muhafazasýna, bir kýsmý Kur’ân’ýn muhafazasýna çalýþtý, ve hâkezâ, herbir fýrka ve taife bir hizmete girdi. Ýslamiyet için çalýþtýlar.

Bu hakikate iþaret eden bir rivayette “Size iki þey býrakýyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: biri Kitabullah, biri Âl-i Beytim.” Çünkü Sünnet-i Seniyyenin kaynaðý ve muhafýzý ve her cihetle tabi olmasý ile etmesiyle mükellef tutulan, Âl-i Beyttir.

Ýþte bu sýrra binaendir ki, Kitap ve Sünnete ittibâ ünvanýyla bu hakikat-i rivayet ile bildirilmiþtir. Demek Âl-i Beytten, risalet vazifesini ifa ve icra etmekten muradý, Sünnet-i Seniyyesidir. Sünnet-i Seniyyesine ittibâý terk eden, hakikî Âl-i Beytten olmadýðý gibi, Âl-i Beyte hakikî dost da olamaz.

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmýn, Hazret-i Hasan ve Hüseyin’e karþý küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalâde þefkat ve azim ehemmiyet yalnýz kendi torunlarý olmasý ve þefkat ve yakýný olduklarý olmasýndan ileri gelen bir muhabbet deðil. Belki nübüvvet vazifesinin nurani bir baþlangýcý ve peygamberin varisleri olacak gayet ehemmiyetli bir cemaatinin kaynaðý, temsilcisi ve baþlangýcý olmasý cihetiyledir.,

Evet,  Peygamber Efendimiz Hazret-i Hasan’ý (r.a.) kucaðýna alarak baþýný öpmesiyle, Hazret-i Hasan  (r.a.)  soyundan gelecek olan nurani mübarek nesiller olan, Gavs-ý Âzam olan Þah-ý Geylânî gibi pek çok mehdî-misal nübüvvet varisleri ve þeriata hizmet edecek olan o soydan gelecek zatlarýn hesabýna Hazret-i Hasan’ýn (r.a.) baþýný öpmüþ. Ve o zatlarýn istikbalde edecekleri kudsi hizmetleri nazar-ý nübüvvetle görüp takdir ve tasdik etmiþ. Ve takdir ve teþvike alâmet olarak, Hazret-i Hasan’ýn (r.a.) baþýný öpmüþ.

Hem Peygamber efendimizin Hazret-i Hüseyin’e karþý gösterdikleri fevkalâde ehemmiyet ve þefkat, Hazret-i Hüseyin’in (r.a.) nurani silsilesinden gelen Zeynelâbidin, Cafer-i Sadýk gibi eimme-i âliþan ve nübüvetin hakiki varisleri gibi çok mehdîmisal zevât-ý nuraniyenin namýna ve din-i Ýslâm ve vazife-i risalet hesabýna boynunu öpmüþ, kemâl-i þefkat ve ehemmiyetini göstermiþtir.

Evet, Geçmiþ ve gelecek kendisine gösterilen Peygamber Efendimiz Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in arkalarýndan onlarýn soyundan gelecek olan eden kutuplarý ve eimme-i verese ve mehdîleri görmüþ ve onlarýn umumu namýna bu zatlarýn baþlarýný öpmüþ.

Efendimizin ehli beyte muhabbeti emretmesi ve onlara sahip çýkýlmasýný istemesi ve bu nurani nesle karþý hürmet istemesi kýyamete kadar dini mübine yapacaklarý hizmetlerde baþrol oynayacaklarý içindir. Kuran ve ehli beyte yani ehli beytin ittiba ettiði sünnete uymakla necat olunacaðý gerçeðine iþarettir.

Ehli beyti sevenler Peygamberi sevmiþ olacaðý gibi ehli beyte düþmanlýk edenlerinde peygambere düþmanlýk etmiþ olacaklarý gerçektir. Ehli beyti sevmek onlara muhabbet ile olacaðý gibi onlarýn yolunda gitmekle mümkün olacaktýr. Ehli sünnet vel cemaat çizgisi onlarýn açtýðý nurani yoldur. O yolda gidenler bu iki kutsal emanete sahip çýkmýþ olacaklardýr. Vesselam.

Kaynak Olarak: Risale-i Nur da Geçen “Ehli Beyt” Bahsinden istifade edilmiþtir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1369 Defa Okundu
2015-10-21

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır