KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

OYUMU HýRSýZLARA VERDM!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         OYUMU HýRSýZLARA VERDM!

 Oyumu Hýrsýzlara Verdim!

Kafkas Haber Ajansý ( KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Oyumu Hýrsýzlara Verdim!” yazýsý:

Oyumu Abdestli Hýrsýzlara Verdim.

Seçim günü her vatandaþ gibi sandýða gittim:

 Aklýmýn ve vicdanýmýn sesini dinleyerek taassup, tarafgirlik, çýkar ve menfaat gözetmeden ehveni þer kaidesine göre oyumu kullandým. Yani iyi olmadýðý için kötüler arasýnda en iyisini tercih ederek oyumu kullandým.

O kullanmaya gitmeden önce olay ve hadiseleri, geçirilen süreçleri her yönüyle zahiri ve batýný sebepleriyle deðerlendirerek, iktidarlarýn hayýr þer, iyi ve kötü yönlerini düþünerek bardaðýn sadece boþ tarafýna bakmadan hareket ederek oy tercihimi yaptým.Medyanýn ve bazý kesimlerin hýrsýz tabir ettiði partiye oyumu verdim.

Hem de oyumu abdestli olarak hýrsýz olduklarý iddia edilenlere verdim çünkü dürüstlerin ülkesinde Kur’an-a, Peygambere ve Ýslami hayata tahammül yoktu.

Dürüstlerin yönetimi zamanýnda Ýslam düþmanlýðý vardý.

Hýrsýz tabir edilenlerin Türkiye sinde ise Kuran, Siyer dersleri seçmeli oldu. Askeri liselerde dahi Kuran dersi koyuldu. Milyonlarca insan Kuran öðrendi.

Oyumu hýrsýz olduðu iddia edilen yönetime verdim çünkü dürüstler zamanýnda kýzlarýmýz inançlarý yüzünden memurlarýmýz inançlarý yüzünden devlet kapýlarýndan ve okullardan içeri alýnmýyordu.

Oyumu severek hýrsýzlara verdim. Çünkü dürüstler zamanýnda irtica ile inançlý kesimler iþlerinden atýlýyor veya sindirilmeye çalýþýlýyordu.

Hýrsýzlara oyumu verdim çünkü dürüstler zamanýnda imam hatiplere katsayý zulme vardý. Ýlahiyatlar kapatýlýyordu. Din düþmanlýðý had safhaya gelmiþti.

Dürüstlerin ülkesinde üniversitelerde sýra üzerinde namaz kýlmak yasak iken hýrsýzlar iktidarýnda her üniversiteye camiler yapýldý..

Evet, oyumu dürüstlere deðil hýrsýzlara verdim.

Çünkü ben dürüstlerin ülkesini ve yönetimlerini de gördüm.

Dürüstlerin Türkiyesi’nde enflasyonun yüzde üç yüz idi,

Dürüstlerin ülkesinde ÝMF ye muhtaç idik.

Dürüstlerin ülkesinde içi boþaltýlan bankalar sonucu devletin sýrtýna 48 milyar dolarlarýn yüklenip geleceðimizin çalýndýðýný gördük;

Dürüstlerin Türkiye sinde enflasyon canavarlarý gördük,

Dürüstlerin ülkesinde devletin gelirlerinin çoðusunun faizlerin faizine gittiðini gördük,

Dürüstlerin ülkesinde ülke gelirinin büyük bir kýsmýnýn küçük bir azýnlýðýn eline verildiðini gördük.

Dürüstlerin ülkesinde anayasa kitapçýklarý yerlere atýlýnca ülkenin ekonomik krizlere girdiðini gördük.

Dürüstlerin yönetimi zamanýnda bir televizyon almak için üç maaþýmýzý veriyorduk.

Dürüstlerin Türkiye sinde her þehirde hastaneler, duble yollar yoktu.

Dürüstlerin zamanýnda, fakirlere, muhtaçlara, dullara, yaþlýlara, engelli vatandaþlara maaþ yoktu.

Dürüstlerin zamanýnda 50 tane ülkeye vize ile girecek itibarýmýzý yoktu.

Dürüstlerin yönetimi zamanýnda kendi helikopterimiz, tankýmýz, füzemiz ve silahýmýz yoktu.

Dürüstlerin zamanýnda her þehirde hava limanlarý yoktu.

Dürüstlerin yönetimi zamanýnda araba almak hayal ev almak ise ahrete kalmýþtý. Þimdi 80 binlik bir þehirde bile kýrk bin araba var. Küçücük þehirde bile 20 bin traktör sahibi insan var.

Evet, ben oyumu hýrsýzlarýn Türkiye sine verdim çünkü dürüstlerin Türkiye sinde dünyanýn en hýzlý büyüyen Türk ekonomisi yoktu.

Dürüstlerin yönetimi zamanýnda uçaða binmek sadece zenginlere ait iken hýrsýzlarýn ülkesinde fakiri köylüsü her kes uçaða binmeye baþladý.

Oyumu göðsümü gere gere hýrsýzlara verdim. Çünkü dürüstler zamanýnda faili meçhuller vardý.

Oyumu hýrsýzlara verdim. Çünkü dürüstler zamanýnda her þehirde bir üniversite yoktu.

Oyumu vicdaným sýzlamadan hýrsýz tabir edilen iktidara verdim. Çünkü dürüstlerin yönetimi zamanýnda ilçelerde TOKÝ ler yoktu. Kentsel dönüþüm ile milyonlar ev sahibi olmamýþtý.

Oyumu vicdanýmýn sesini dinleyerek hýrsýzlara verdim.

Çünkü dünyada ki mazlum Müslümanlara sahip çýktýlar.

Ýsrail gibi terör devletine özür dilettiler.

Yeni anayasalar ile darbelerin önünü kapattýlar.

Ülkemizin iç iþlerine devamlý karýþan ülkelere haddini bildirdiler.

Dürüstlerin yönetiminde 2023 hedefi, yeni büyük güçlü Türkiye hedefi olmadýðý için oyumu hýrsýzlara verdim.

Evet, adý dürüste çýkanlarýn yönetimi ve iktidarý döneminde yapýlmayan icraat, iþ, yönetim, hamleler hýrsýzlarýn zamanýnda yapýldýðý için oyumu hýrsýz diye yaftalananlara verdim.

Þimdi oyumu neden dürüstlere deðil de hýrsýzlara verdiðimi her halde her kes anlamýþtýr.? Hýrsýzlarýn ülkesinde ve yönetiminde bu kadar iþler icraatlar ve faaliyetler dürüstlerin ülkesinde olsa idi onlara bu seçimde seve seve verirdim.

Dürüst tabir edilen geçmiþ yönetimlerin elli senede yapamadýklarýný hýrsýz olduðu iddia edilen bir yönetim on senede yapýyorsa akýl ve mantýk ve vicdan ve insaf hýrsýzlara oyunu vermeyi gerektirmiyor mu? Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4035 Defa Okundu
2015-11-04

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır