KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VEKLLERMZE AçýK MEKTUP

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         VEKLLERMZE AçýK MEKTUP

 Vekillerimize Açýk Mektup

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Vekillerimize Açýk Mektup” yazýsý:

Ülkenin istikrarý ve geleceðini belirleyen seçimler elhamdülillah kazasýz belasýz yapýldý.

Kars ‘ý temsilen üç vekil meclise gidecek. Bu yeni vekillerimizi tebrik eder hayýrlý hizmetler bekleriz.

Yeni dönem de  meclise gidecek olan vekillerin ikisinin  iktidar partisinden olmasý þehrimiz için büyük bir þans.. Ýktidarýn nimetlerinden istifade öncelik þehrimize verilirse kalkýnma adýna olumlu geliþmeler yaþanabilir.

Yok iktidarýn sunduðu nimetler öteki seçimlerde olduðu gibi rant, çýkar, menfaat ve kayýrmalara hizmet ederse Kars yerinde saymaya yine devam eder.

Oturan, yatan, mecliste uyuyan, ortada görünmeyen, þehre uðramayan, sorunlardan habersiz olan, mal varlýðýný artýrmakla uðraþan, ihale takibi yapan, torpil, atama, sürgün iþleri ile uðraþan vekillerden bu millet çok çekti.

 Kars’a hizmet davasý ile yola çýkan milletvekillerimizden halkýmýz çok þeyler bekliyor. Ýþ, fabrika, yatýrým, hizmet, ulaþým, köylere yol, altyapý, ulaþým, teþvik, kalkýndýrma projeleri, TOKÝ vb. gibi …

Bu þehre hizmet etmek isteniyorsa bazý kesimlerin ve fýrsatçýlarýn ardý arkasý kesilmeyecek olan meþru olmayan isteklerine kapýlarýn kapatýlýrsa hizmet etmeye vakit ve zaman bulunulur.

Kendisine hizmetkâr vekil misyonu yükleyen ve derdi, davasý, amacý millet ve hizmet olanlar insanlardan gelecek kiþisel çýkarlara kapýlarý kapattýklarý takdirde Kars a faydalý olabilirler.

Milletin vekili seçilerek Üzerine büyük bir vebal ve yük ve sorumluluk alanlar himmet, gayret ve vakitlerini memur-öðretmen tayinleri, partili ve akraba ihale takipleri, iþe alma veya eften püften iþler için harcayýp, bu iþler için saða sola koþturup, direktif ve talimatlar vermekle geçirirseler bu millete hizmet edecek fýrsatý bulamazlar.

Milleti temsil için seçilen vekillerimizin isimleri torpil, tayin, atama, kayýrma ve ihale ile deðil hizmet, çalýþkanlýk, yatýrým, proje ve hayýr ile anýlmalýdýr.

Adlarýný Kars’ýn tarihine geçirmek onlarýn elinde. Efsane bir vekil veya unutulmaz bir vekil olmak ve rahmetle yad edilmek yine onlarýn elinde.

Yeni dönem vekillerimiz birlik beraberlik içinde millete ve vatana hizmet yolunda ittifak ederek hareket etmeli.

Hizmetkar vekil olup,milletin sevgisini muhabbetini ve dualarýný celp etmeli.

Ankara ile Kars arasýnda vekillerimiz mekik dokumalý.

Seçimi kazanýp hadi bana eyvallah dememeli.

Kars’a yatýrýmlarý çekmek için iþ dünyasý ile temas içinde olunmalý.

Kars’a sadece devlet yatýrýmlarýný açmak için deðil fabrika açmak için de gelmeli.

Ýþsizliði giderecek projeler üretilmeli,

 Kars esnafý ve sivil toplum kuruluþ örgütleri ile sýk sýk bir araya gelerek ortak sorunlarýn çözümü için çalýþýlmalý.

Kars baþka þehirlere baðýmlýlýktan kurtarýlmalý.

Vekillerimiz yeri geldiði zaman çat kapý yaparak insanlarýn evlerine misafir olmalý. Bakýþ açýlarýný ve beklentilerini yerinde görmelidir.

Vekillik ile elde edilen güç suistimal edilmemeli. Elde edilen o güç, sürgün, baský, insanlara hükmetmek için kullanmamalý.

Vekiller her tabakada ki halk ile bütünleþmeli,

Seçmenlerin kendilerine ulaþacaðý ve meþru meramýný anlatacaðý iletiþim hatlarý oluþturulmalý.

Vekiller, danýþmanlarýný belli aralýklarla Kars’a gönderip müzakere ve iþtiþare yaptýrmalýdýr.

Vekillerimiz adalet, hakkaniyet, fazilet, erdem ve hayýr iþlerinde birleþerek itilaflarý bir kenara býrakarak hizmete ellerini uzatmalýdýr.

Kars’tan seçilen diðer vekilimiz sadece kendisine oy veren kesimleri deðil bütün kesimleri kucaklayýcý bir politika izlemeli, þehrin sorunlarýnýn çözümünde iktidar partisi vekillerinin iþlerinin takipçisi olup onlarý ortak paydalarda desteklenmelidir.

Bu dönem koþan koþturan yorulan çalýþan yerinde durmayan gücünü, kuvvetini, himmetini her þeyini milleti için harcayan vekiller istiyoruz. Kim himmetini milleti yaparsa o tek baþýna bir ümmet gibi olur. sözünü gösterecek vekiller istiyoruz.

Milletin vekili sýfatýyla önemli bir misyon yüklenen vekillerimizin Allah katýnda sevap ve hayrý çok olduðu gibi vebali ve sorumluluðu da çoktur. Bu millet verdiði gücü ve imkânlarý kendi lehine kullananlar veya hizmet etmeyenler bunun hesabýný yevmi mahþerde ödeyeceði gibi bu milletin iki eli yakalarýnda olacaktýr. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS  (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5096 Defa Okundu
2015-11-08

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLARuzun adam 2015-11-10
inandýrýcý deðil

þamil bey sizde onlarýn adamýsýnýz belli oldu bu

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır