KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YERYüZü ÖðRETMEN OLABLMEK ÝçN GöKYüZüNüN ÖðRENCS OLMAK LAZýM

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         YERYüZü ÖðRETMEN OLABLMEK ÝçN GöKYüZüNüN ÖðRENCS OLMAK LAZýM

 Yeryüzü Öðretmeni Olabilmek Ýçin Gökyüzünün Öðrencisi Olmak Lazým

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Yeryüzü Öðretmeni Olabilmek Ýçin Gökyüzünün Öðrencisi Olmak Lazým” yazýsý:

Boþnak devlet adamý ve baðýmsýz Bosna-Hersek in ilk cumhurbaþkaný Aliya ÝZZETBEGOVÝÇ bilge kral olarak bilinir. Bu bilge kralýn ‘doðu ve batý arasýnda Ýslam’ adlý kitabýnda þöyle güzel bir sözü vardýr. Yeryüzü öðretmeni olabilmek için gökyüzünün öðrencisi olmak lazým.

Bu güzel ve hikmetli söz ile bilge kralýn verdiði mesaj þu olsa gerek..

Gökyüzünden gelen ilahi emir, nasihat, tavsiye, hakikat ve hikmetlerin mecmu olan yüce kitap Kuran’a öðrenci olan,  toplumuna, milletine vatanýna, kendisine ve çevresine faydalý bir brey olup minvalde insanlar yetiþtirir.

Evet, yeryüzünde muallimlik ve eðitimcilik yapan ve noktada en baþarýlý olanlarýn baþýnda gelen peygamberler, alimler, muhakkikler ve asfiyalarýn gelmesi bu sözü teyit eder.

Hayrý, iyiliði, doðruluðu, güzelliði, terbiyeyi ve ahlaki deðerleri semavi bir kaynaktan öðrenen bu yeryüzü öðretmenleri ve eðitimcileri milyonlarca mükemmel insanlar, idareciler, eðitimciler, yardýmcýlar, yöneticiler, yetiþtirmiþ ve topluma kazandýrmýþtýr.

Gökyüzüne öðrenci olan bu yeryüzü öðretmenleri gökyüzünden gelen kitaplardan aldýðý saðlam sarsýlmaz ve hilesiz þüphesiz yöntem, usul, tarz ve sistemler ile toplumlara hikmeti, hakikati, adaleti, hakkaniyeti, eþitliði ve mutluluðu aktarmýþ ve adaletli, hakkaniyetli, mutlu ve huzurlu toplumlarýn temelini atmýþlardýr.

Peygamberimizin nasýl bir ahlaka sahip olduðu Hz Aiþe validemize sorulduðu zaman onun ahlaký Kuran dýr demiþtir.

Demek Hz peygamber dahi gökyüzünün bir öðrencisi olduðu için yeryüzünde iyi bir eðitimci olmuþtur. Gökyüzünden rabbinden ve Hz.Cebrail den aldýðý ilahi ve nebevi eðitimi ile o cahil, bedevi, vahþi, azgýn bir toplumu munis, merhametli, þefkatli adaletli, müþfik ve insani vasýflara haiz bir kývama getirmiþtir.

Gökyüzüne öðrenci olan Peygamberimiz ilahi kaynaktan aldýðý eðitim ile kýz çocuklarýný diri diri gömülmekten, insanlarý kölelikten, insanlarý adaletsizlik ve zulümden ve esaretten kurtarmýþtýr.

Ýlahi kaynaktan beslendiði için ahlaký mucize olmuþ ve ahlakta devrim ve çýðýr açmýþ. Gözünü kýrmadan insanlarý öldüren bir toplumu karýncayý incitmeyecek bir hale getirmiþtir.

Ýlahi ve nebevi kaynaklardan eðitim aldýðý için insaný ruh akýl, kalp, latife, hisler ve hasselerine hitap ederek eðitmiþ, fýtrata uygun eðitim ve sistem getirmiþtir.

Ýlahi ve nebevi caniplerden aldýðý eðitimi ve terbiye ile toplumlara ahlaký, fazileti, erdemi, hakkaniyeti, eþitliði, merhameti ve hayrý getirmiþ ve benimsetmiþtir.

Bu nebevi düsturlar ve eðitimler ile kendisini ýslah etmeyen bir eðitimcinin baþkasýný ýslah edemeyeceðini söyleyerek eðitimin bir temel esasýný da beyan etmiþtir.

Ýlahi kaynaklardan aldýðý terbiye ve eðitim ve talim ile insanlara ilk emir olarak OKU’yu emretmiþtir.

Semavi bir kitaptan beslendiði için insaný yüceltecek, onu deðerli kýlacak, kýymetini artýracak öðretiler getirmiþtir.

Nebevi kaynaklardan aldýðý saf temiz ve nezih talim ve eðitimleri insanlara öðreterek temiz ahlaklý nezih ve güzel toplumlarýn temelini atmýþtýr.

Evet, bilge kral ne kadar hak ve doðru ve güzel söylemiþ.

Gökyüzünün öðrencisi olmayan ve o vahyin temiz kaynaðýndan beslenmeyen eðitimciler toplumlarýna hep batýl efkarlarýndan sudur eden eðitimleri, sistemleri kurallarý ve öðretileri dayatarak toplumlarýný ahlaksýz hayasýz zalim katil acýmasýz bencil ve hodgam hale gelmelerine sebep olmuþlardýr.

Eðitimciler gökyüzünün öðrencisi olmadýðý zaman yeryüzünde doðru bir model eðitimci ve eðitmen olamamýþ bozuk çürük ve sapkýn nesil yetiþmesine sebep olmuþlar.

Maalesef nesillerimizin bozukluðu, ahlaksýzlýðý, sorunlarý, problemleri ve sýkýntýlarý hep eðitimcilerin gökyüzünün öðrencisi olmamasýndan kaynaklanmaktadýr.

Maatesüf toplumlarýn savaþlarý, katliamlarý, zalimleri, cebbarleri ve kötüleri hayrý iyiliði adaleti hakký merhameti dayanýþma yardýmlaþma ve hayrý tavsiye eden ilahi ve nebevi emirlerden beslenmedikleri içindir.

Ýdarecilerin, yöneticilerin, amirlerin, yetkililerin, önderlerin kifayetsizliði ve liyakatsizliði ve hoyratlýðý ve diktatörlüðü hep gökyüzünden gelen emirler yasaklar, hayýrlar tavsiyeler ihtarlar ikazlar ve uyarýlar ile eðitilmedikleri içindir.

Gökyüzünün öðrencisi olan Hz Ömer’ e bakýn adaleti ilah Osman’a bakýn hayasý ile Hz Ali ye bakýn cesaret ve ilmi ile yeryüzüne eðitimci muallim olmuþlar. Ýdareci ve hakim olmuþlar.

Gökyüzünden gelen Kuran ve sünnet eðitimi ile eðitimlenen ve ahlaklanan insanlar ve önderler ve liderler toplumlarýna huzur mutluluk adalet ve refah verdiði gibi nefis ve þeytandan ve batýl efkarlarýndan beslenenler ise toplumlarýna zulumat adaletsizlik ve huzursuzluk ve felaketler getirmiþtir. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13255 Defa Okundu
2015-11-24

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır