KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ADýNA ÖRTü DENLEN UCUBE ÞEY

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ADýNA ÖRTü DENLEN UCUBE ÞEY

 Adýna Örtü Denilen Ucube Þey

Þu ahir zaman denilen zaman diliminde dinde her gün yeni bidat ve icatlara rastlýyoruz. Önüne Ýslam etiketi getirilen her kavram Ýslamlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor.

Yeni Ýslami icat ve modalardan birisi de örtü denilen UCUBE paçavralar kreasyonu….

Maalesef sokaklar caddeler örtülü olduðunu iddia eden türbanlý ucubeler ile dolu..

Adýna örtü denilen giysiler hayadan, edepten, iffetten ve þereften yoksun olduðu gibi adýna örtülü denilen bayanlar dahi hayadan ,iffetten ve ahlaktan yoksun..

Kendine örtülü diyen ama sýrtýnda kýsa kollu badi, altýnda yýrtýk blue Jean, elinde bira, kolunda erkek, aðzýnda sakýz, sesinde kahkaha yeni nesil bayanlar türedi.

Adýna örtülü denilen ama bir ton boyaya batmýþ ve bir km uzaktan ben buradayým diyecek kadar dikkat çeken bayanlarla doldu sokaklar ve caddeler.

Adýna örtü denilen giyimleriyle, sokaklarda arzý endam eden ucube, pejmürde ve maskara bayanlarla doldu her yer.

Adýna örtü denilen o ucube giysiler, örtülü olduðunu iddia edenlerin hiçbir edep ve avret yerlerini örtmüyor.

Adýna örtü denilen ucube giyimler, sokaklarý renk cümbüþü ve karnaval havasýna sokmuþ durumda.

Adýna örtü denilen giysilerle arzý endam edenler namahremin iþtihasýný açmaktan baþka bir þey yapmýyor.

Adýna örtü denilen giysiler ve örtülü denilenler yaptýklarý çirkin hareketler ile Ýslam’ý karalamaktan baþka bir þey yapmýyorlar.

Milyarlarca dolarlýk bir pazara ulaþan adýna modern tesettür denilen sömürü kapýsý Kuran’ýn tesettür emriyle hiçbir baðý ve alakasý yoktur.

Bu modern tesettür Kuran’ýn emrini rafa kaldýrýp yerine ucube bir tesettür modeli getirmiþtir.

Adýna örtü denilen giysiler erkeði tahrik ve arzularý kamçýlamaktan baþka bir iþe yaramýyor.

Adýna örtü denilen giysiler sadece bir aksesuar yerine geçmiþ ve Ýslam’a ait hiçbir eseri kalmamýþtýr.

Adýna tesettür veya örtü denilen giysiler kadýný zinadan ve haramdan korumak yerine bunlarýn kucaðýna atmaktan baþka bir iþe yaramamaktadýr.

Bütün avret ve mahrem yerleri ifþa ve teþhir eden adýna örtü denilen giysiler Kuran’ýn örtü emri deðil bayanlarýn kendi tercihleridir.

Adýna örtü denilen giysiler, kombinasyonlar ve modalar Ýslam ve dinle alakasý yoktur. Sonradan icat edilmiþtir.

Adýný örtü koyduklarý ucube giysiler ve ahlaksýz modalar tesettürle hiçbir baðý yoktur. Tesettürün bir parçasý deðildir.

Zira örtü fýtrat ve yaratýlýþ gereði kadýn için manevi bir kalkan, koruma, ambalaj ve muhafaza vesilesidir.

Allah bütün kötülüðü saçýn üç kýlýnda görmez. Saçýn üç kýlýný örtünce örtü olmaz. Saçýnýn üç kýlýný örtüp bedenini hoyratça sergileyenler Allah ’in tesettür emrini yerine getirmiþ olmazlar.

Adýna örtü denilen ucube ve pejmürde þeyler kadýnýnýn kendisini avuttuðu bir yanýlgýdýr.

Ýslam’da örtü bir bütündür. Bedeni örterken iffeti ve hayâyý açýk býrakmaz. Saçý örterken bedeni açýk býrakmaz. Baþý örterken avreti teþhir ettirmez. Baþýný kapatýrken ahlaký ve hayâyý açýk býrakmaz.

Ýslam da ki örtü emri namahremin iþtihasýný açmayacak þekildedir.

Ýslam’da ki örtü emri erkeðin taciz ve saldýrýsýna mahal vermeyecek þekildedir.

Ýslam da ki örtü emri kadýnýn bütün edep yerlerini örtecek þekilde olur,

Ýslam’ýn örtü emri boyalý, cilalý, kokulu, hayâsýz ve ahlaksýzca deðildir.

Ýslam’ýn örtü emri erkekler beni beðensin diye deðil erkekler bana bakmasýn manasý taþýr.

Bugün adýna örtü denilen ucube ve pejmürde modalar, giysiler ve elbiseler Kuran ve Ýslam’ýn emri olmadýðý gibi adýna örtülü denilen kitlelerde Ýslam ve Kuran’dan nasiplenmemiþ kimselerdir.

Adlarýna örtülü denilen ama eylem, söylem fiil, hareket ve tavýrlarý örtünün izzet, vakar ve deðerini adileþtirip, sulandýrýp, ciddiyetsizleþtirip tahrip edenlerin din adýna bu örtüyü takýyorum demeleri dini Ýslam’a Kur’an’a ve Peygambere iftiradýr.

Çünkü Hz Ayþe validemiz yanýna gelen bir kadýnýn giyim tarzýný Kuranýn emrine aykýrý görünce kýzarak þöyle demiþtir. Kuran’ýn örtü emrine inanan bir kadýn böyle giyinmez.

Giyinirse ne olur?

Kuran ve sünnetin emrettiði gibi örtünmeyenler dünyada ayýplanmaya, maskaralýða, alaya, ya ciddiyetsizliðe, dýþlanmaya ve samimiyetsizlik ithamýna maruz kalacaklarý gibi ahirette de Allah’ýn emirlerini bozup tahrip edip deðiþtirip alaya aldýrdýklarý için ikab maruz kalýrlar. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1719 Defa Okundu
2015-12-24

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır