KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ON SORUDA (NOEL) YýLBAþý KUTLAMALARý

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ON SORUDA (NOEL) YýLBAþý KUTLAMALARý

 On Soruda (Noel) Yýlbaþý Kutlamalarý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kafkasyalý’nýn “On Soruda (Noel) Yýlbaþý Kutlamalarý” yazýsý:

Turkey (Hindi) ve Noel (Yýlbaþý) Kutlamalarý

Sual: Noel ve yýlbaþý kutlamanýn dinen bir zararý var mýdýr?

Cevap: Ýki türlü zararý vardýr. Birisi maddi diðeri manevidir. Maddi zararý milyonlarca ton alkol tüketiliyor. Gereksiz trilyonlarca alýþveriþ yapýlýyor. Gereksiz zaman israfý yapýlýyor. Gereksiz onlarca haram ve günahlara bulaþýlýyor.

Manevi zararý; Peygamber efendimizin bir hadisi þerifinde ‘Öyle bir zaman gelecek ki Hristiyan ve Yahudileri adým adým takip edeceksiniz. Onlar Keler deliðine girseler sizlerde gireceksiniz. Hadisi Hristiyan ve Yahudi adetlerini benimseyip körü körüne taklit ederek kendi dinimizi ve güzel adetlerimizi terk edeceðimizi haber vererek bizleri uyarýyor.

Baþka bir hadiste: ’kim bir millete benzemeye çalýþýrsa onlardan olur. Diyerek bizleri uyarýyor. Yani itikada göre kasýtlý bir milleti sefahat günah ve adetlerde taklit eden onlara benzer ve dinden çýkabilir.

Sual: Yeni bir yýla girerken eðlenmenin ne zararý var?

Cevap: Yeni bir yýla illa sarhoþçasýna, ahlaksýzcasýna, pervasýzca, þuursuzca, isyan ve küfür üzerine girmenin âlemi yoktur. Yeni bir yýla girerken ömrün hesabýný kitabýný yaparak, yanlýþlarý hatalarý doðrularý önüne koyup yeni yýlýn hesabýný yaparak girmek ve gelecek için geçmiþten ders almak daha iyi olmaz mý.!Hem insan kendisini nelerin beklediðini bilmediði bir yýlý kutlar mý?

Sual: Yýlbaþýnda hindi kesilebilir mi?

Cevap: Yýlbaþýnda hindi kesmek âdetinin nereden ve nasýl geldiðini öðrenince çok þaþýracaksýnýz.

Hindi denilen hayvan Amerika’nýn keþfiyle bulunmuþtur. Hindiyi gezginler ve kâþifler Avrupa da ki krallara ve papalara hediye olarak getirirmiþ.. Hindi hediye edilen papalardan birisi hindiyi görünce bunun kýrmýzý suratý ayný Türklere benziyor hem de Türkler gibi kabarýyor. Bunun adý Türk (Turkey) olsun demiþ.

Hindi kesme ibadeti veya âdeti Hristiyanlarda her Noel de bir Müslüman Türkü kurban edemedikleri zaman bunun yerine hindiyi bir Türk’ü kurban ediyormuþ gibi yapýla gelmiþtir.

Türk bulamayýnca ismini Türk koyduklarý hindileri kurban olarak kestiklerini öðrendikten sonra bakalým sizler rahatça kesecek misiniz?

Sual:  Yýlbaþýnda dilek dilemenin sakýncasý var mýdýr?

Cevap: Yeri bir yýla girerken saðlýk, mutluluk ve huzur temennisi her kesin tabi isteðidir. Ama bunu yaparken Ýslami usullere uygun yapmak gerekir. Müslümanlar Namaz ile seher vaktinde ve kandillerde dua ederler. Hýristiyanlar gibi dilek dilemezler dua ederler. Aðaçlara dilek dilemek zaten þirktir.

Sual: Yýlbaþýný ailemiz ile kutlamanýn sakýncasý var mý?

Cevap: Televizyon baþýnda içerisinde hayâsýzlýk, ahlaksýzlýk, fukarasý ve dinsizlik unsurlarý içeren yayýnlarý ailece izleyip, yeni bir yýla günah ile girmek karý akýl deðildir.

Yýlbaþý kutlanýrken Hýristiyanlar gibi kutlanmasý ve onlarýn kutsadýðý ve kutladýðý þeylerle kutlamak onlara benzeme tehlikesi olduðu için bir gün sonra kutlansa hiçbir kayýp olmaz.

Sual: Yýlbaþý piyangosu için bileti alabilir miyiz?

Cevap: Yýlbaþý ikramiyesi adý ile satýlan biletlere ve verilen paralar büyük bir kumar organizasyonunun sonucudur. Bu piyango kumarýnda birkaç kiþi kazanýrken milyonlarca insan kaybetmektedir. Böyle bir kazanç Ýslam da helal deðildir. Yeni bir yýla haram paralar ile girmemek daha hayýrlýdýr.

Sual: Yýlbaþýný dýþarýda sabaha kadar çýlgýnlar gibi eðlenerek geçirmek istiyorum. Çünkü belki gelecek sene görmeyebilirim. Yýlda bir kere gönlümüzce eðlenmiþ olacaðýz.

Cevap: Yeni bir yýla girerken Hristiyanlara benzeyerek, onlar gibi çýlgýnca alkol tüketerek, zina ederek kutlamak Müslümana yakýþmaz. Yeni bir yýla çýlgýnca zikir ederek veya ibadet ederek isyan, günah yerine iman ve itaat üzere girmeniz daha hayýrlý olur..

Sual: Noel de hindi kesimine karþý çýkýyorsunuz ama Müslümanlarda toplu hayvanlarý kurban ediyor.

Cevap: Hindi kesilmesine karþý çýkmak sadece kesilen gününden dolayýdýr. Yoksa baþka bir günde kesilebilir.

Hem Allah adýna kesilen kurbanlar dünyanýn her tarafýndaki mazlum ve fakir Müslümanlara gönderildiði gibi ülkemizde de birçok fakir etinden istifade etmektedir.

Ama Noel ve yýlbaþý için kesilen veya katledilen milyonlarca hindiler sadece kendi zevklerine kurban edildiði için baþkalarý bu etlerden istifade etmemektedir.

Ýþlerine geldiði zaman milyonlarca hayvaný kebap, pirzola, köfte ve sucuk ve salam yapan ve etsiz yemek yemeyenlerin kurban ibadetini tenkit edip acýmasýzca eleþtirmesi insafsýzlýk ve ahmaklýktan baþka bir þey deðildir.

Sual: Noel veya yýlbaþý Hýristiyan inancýna göre Hz Ýsa’nýn doðum günü olduðu için kutluyorlar. Hz Ýsa bizim de peygamberimiz olduðuna göre yýlbaþýný kutlamak bizim için niye haram olsun.

Cevap: Hz Ýsa’nýn doðum günü Hýristiyanlar çýlgýnlar gibi eðlenerek günahlara batarak kutluyor. Bir peygamberin doðum günü böyle mi kutlanýr. Biz peygamberimizin doðum gününü onlar gibi mi kutluyoruz. Kutlu doðum bizim peygamberimizin doðum günüdür. Ama bakýn ilahiler Yasinler hatimler dualar ile kutluyoruz ve anýyoruz. Onlar kutlama þekli batýldýr,Ve onlar gibi kutlarsak bizim ki batým olur.

Sual: Yýlbaþýnda çam aðacý satýn alýp süsleyebilir miyiz?

Cevap: Bu tarz bir kutlama, aðaç katliamý ve soykýrýmdýr. Yaþ aðaçlarý kesmek doðru olmadýðý gibi aðaçlarýn altýnda dilek tutmak veya süslemek Hýristiyanlarý taklit olduðu için dinen caiz deðildir.

Sual: Yýlbaþýnda Noel baba kýyafeti giyerek çocuklarý eðlendirebilir miyiz?

Sual: Noel baba bir papazdýr. Bizlere þirin gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Çocuklarýmýza Nasrettin hocayý, Hýzýr’ý sevdirelim. Hrsitiyanlarýn efsanelerini deðil kendi hakikatli büyüklerimiz sevdirelim.

Sual: Çocuklara yýlbaþýnda Noel baba getirdi diyerek hediyeler almakta bir mahzur var mýdýr?

Cevap: Çok mahsuru vardýr. Çünkü Hýristiyanlarý taklit ede ede kendi benliðimiz kültürümüz ve deðerlerimizden uzaklaþýp onlarýn batýl inançlarýna ve düþünceleri ile bütünleþip dinimizi imanýmýzý kaybetme tehlikesi içerisine giriyoruz. Bir zaman sonra kalplerimiz onlar ile bütünleþiyor. Allah muhafaza.

Hâsýlý kelam neticeyi meram: Helal dairesi geniþtir keyfe kâfidir. Harama girmeye gerek yoktur.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1847 Defa Okundu
2015-12-28

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır