KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SARýKAMýþ ÞEHTLER VE MLL RUH ÞOKLAMASý

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         SARýKAMýþ ÞEHTLER VE MLL RUH ÞOKLAMASý

 Sarýkamýþ Þehitleri ve Milli Ruh Þoklamasý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Sarýkamýþ Þehitleri ve Milli Ruh Þoklamasý” yazýsý:

Rahmetli Turgut ÖZAL eðitimimizin temel sorunlarýnýn çözümü ve çaðdaþ ve kalýcý bir eðitim sistemi için arayýþ içerisine girdiði zaman Japonya’dan uzmanlar istemiþ

Uzmanlar Türkiye de bir dizi akademik düzeyde Türk milli eðitim sisteminin eksiklikleri ve olmasý gerekenler üzerine bir dizi araþtýrma, anket, inceleme ve çalýþmalar yürütmüþ..

Sonuç olarak hazýrladýklarý raporun özetinde Özal’a sizin eðitim sisteminizde MÝLLÝ RUH yok.! Demiþler.

Japonlar: Bizler çocuklarýmýz okul çaðýna gelince onlarý alýrýz teknolojik büyük fabrikalarýmýz, sanayilerimizi hýzlý trenlerimizi gezdirip onlara milli ruh gurur yaþattýðýmýz gibi onlarý Hiroþima ve Nagaziye götürüp oradaki elim ve feci tablolarý da gösterip öðrencilerimize milli bir þoklama yaparýz. Onlara deriz ki sizler milletiniz için öyle çalýþanýz ki bu felaketlere bir daha maruz kalmayýnýz. Bizim geliþtirdiðimiz teknolojileri daha ileri götürüp milli gurur olacak markalar meydana getirin.

Özal; Biz bu milli ruhu nasýl ortaya çýkaracaðýz deyince, Japonlar sizin de Çanakkale ve Sarýkamýþ gibi kahramanlýk destanlarýnýz var. Demiþ.

Evet, Bizim eðitim sistemimizdeki milli ruh eksikliðini giderecek Çanakkale ve Sarýkamýþ hadiselerimiz var. Metrekareye onlarca merminin, metre kareye onlara þehit kanýnýn düþtüðü Anadolu muz var.

Ama bizler bu milli ruh þoklamasýný ne çocuklarýmýza hakkýyla aþýlýyoruz. Nede milli ruhu þahlandýracak ve coþturacak kahraman rol modellerimizi çocuklarýmýza anlatýyoruz.

Neslimizi modelsiz, kahramansýz, idealsiz, gayesiz ve hedefsiz býraktýðýmýz için çocuklarýmýzý kültür emperyalizmin etkisinde, popüler kültürün baskýsý altýnda karakter geliþimi ve þahsiyet bilinci taklit üzerine ve milli bilinç ve þuurdan uzak þekilleniyor.

Binlerce senelik þanlý bir mazisi, tarihi ve kültürü olan bir milletin torunlarý yüz senedir milli ruhtan uzak tutulup, pasifize edilip, cihat ruhu öldürülüp, ahlaki deðerleri sukut ettirildiði için neme lazýmcý bir topluluk meydana olup çýktý.

Vicdan ve ahlaki deðerlerden uzak, ruhu ve caný olmayan eðitim sistemi ile bencil, kindar, hakkaniyetten uzak, hayýr ve þer ölçüsü bilmeyen, nefsine düþkün, hýrs sahibi bir nesil meydana geldi.

Geçmiþten kopuk, gelecekten bi haber, vatan millet iman bayrak sevgisinden uzak, hayatý kendi etrafýnda çýkarlarý doðrultusunda þekillendiren, hayatý günü birlik yaþayan, hürmet, merhamet, doðruluk ve iyilik deðerlerinden mahrum bir nesil meydana geldi.

Milli ruh meydana getirmek ve eski þanlý maziye geri dönerek dünyaya adalet ve huzur getiren bir millet olmak çabasý adýna son yýllarda Çanakkale ve Sarýkamýþ gezileri ile milli ruh þoklamasý yapýlmaya çalýþýlsa da beklenen neticeleri vermekten þimdilik uzak...

Bu geziler ile gençlerin tarih bilinci, mazi þuuru, kahraman atalarýný tanýma ve onlarýn milli ve dini ruh yapýlarýný anlama adýna bazý faaliyetler yürütülmesi sevindirici olsa da yeterli deðil.

Sarýkamýþ ve Çanakkale’yi anma adýna geziler, yürüyüþler ve programlar tertip ediliyor bilinç ve þuur için milyonlarca lira harcama yapýlýyor.

Ama bu gezilerin festival havasýnda, haram þarkýlar eþliðinde, þölen tadýnda, yas havasýnda, eðlence modunda veya turistik gezi þeklinde deðil o ruhu yansýtacak tarzda icra edilmesi gerekir.

Sarýkamýþ ve Çanakkale þehitleri için yapýlacak olan anmalarýn ruhu olmalý, manasý olmalý, þoklama yapmalý, yüz binlerce Yasinler, hatimler okunmalý, bu vatan uðrunda canýný seve seve verenlerin imanlarý ve davalarý doðru anlatýlmalý, bu ruhu yaþatacak ve yeni nesillere aktaracak arþiv kaynaklarý ders kitaplarýna konulmalý. Bu savaþlarý anlatacak filmler diziler ve yapýmlar artýrýlmalý. Tarih doðru olarak yazýlmalý ve aktarýlmalý. Tarihi kahramanlarýmýz kötülenmekten vazgeçilmeli. Þanlý paþalar, padiþahlar ve kahramanlar hakkýndaki iftiralar bertaraf edilmelidir.

Sarýkamýþ ve Çanakkale ve öteki savaþlarýn ve atalarýmýzýn verdiði mücadelenin tarihi süreci doðru ve güzel olarak aktarýlmalý ama sadece acýtasyon yapýlmamalý.

Sarýkamýþ’ý yedi yaþýna gelen her çocuk bilmeli. Verilen canlarýn, dökülen kanlarýn, feda edilen hayatlarýn mekânlarý bilinmeli. Çocuklar bu þok ile okula baþlamalý. Þehitliðin yüce deðeri, vatanýn kutsallýðý, dinin gereði ve atalarýmýzýn verdiði mücadeleler zaman yayýlarak yaþatýlmalý. Sarýkamýþ senede bir kere deðil eðitim içerisinde hayatýn içinde olmalý.

Sarýkamýþ’a giderken altýnda þühedanýn kaný olduðunu düþünüp, onlara hürmet ederek abdestli, edepli gidilmesi gerektiði insanlara anlatýlmalý.

 Kendisine düþmanlýk eden Avrupalýnýn giyimle, kulaðýnda pop müzikle, sýrtýnda blue Jean, aðzýnda sakýz ile eðlence olsun diye gidilmeyeceði insanlara anlatýlmalý.

Sarýkamýþ yürüyüþlerine hiç katýlmadým. Þehitlerin lisani halleri ile ‘Bunlar mý bizim uðrunda canlarýmýzý feda ettiðimiz nesiller. Bunlar mý ülkeyi emanet ettiðimiz nesiller demelerinden çekindim.

Sarýkamýþ, Çanakkale, Anadolu’nun her karýþý bizim kutsalýmýzdýr. Bu kutsal deðerlerimizi muhafaza için, ve ülkemizi her alanda parlak bir geleceði hazýrlamak için milli ruh ile donanýmlý hale gelmekten geçer.

Bir ehli kalp Sarýkamýþ ta yüz bin deðil iki yüz bin þüheda olduðunu söylemiþti. Bu kadar þühedasý olan bir toplumun ahlaki sukutu, insani vasýflarýnýn silikleþmesi, içtimai hayatý mahveden kötülüklerin yaygýnlaþmasý düþündürücüdür. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1394 Defa Okundu
2015-12-31

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır