KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAPTALST YAþAM TARZý VE ÖLEN ÝNSANLýðýMýZ

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KAPTALST YAþAM TARZý VE ÖLEN ÝNSANLýðýMýZ

Kapitalist Yaþam Tarzý ve Ölen Ýnsanlýðýmýz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn ‘Kapitalist Yaþam Tarzý ve Ölen Ýnsanlýðýmýz’ yazýsý;

Ýnsanlýða saadet ve mutluluk getireceðini dava eden kapitalizm insanlara saadet ve mutluluk yerine felaket ve acýlar getirmiþtir.

Yalancý bir iþtihayý insanlara veren, doymaz nefsin arzularýyla insanlarý kendisine ram eden, insanlarý haz canavarýna çeviren, sun-i lezzetler ile toplumu müptela eden, ahlaki deðerleri lüks yaþama ve hayata feda ettiren kapitalizm hiçbir millete hayýr getirmemiþtir.

Maalesef kapitalist sömürü düzeni yüzünden ahlaki deðerlerimiz olan yardýmlaþma, dayanýþma, iyilik ve merhameti yitirdik.

Kapitalist düzen yüzünden modanýn, kozmetiðin, teknolojinin ve tüketimin kölesi olan insanýmýz fakirin ve muhtacýn halinden anlamaz, elinden tutmaz oldu.

Bir tarafta yüzlerce milyar dolar kozmetik, alkol, sigara, eðlence sektörü ve teknolojiye giderken öteki tarafta milyonlarca insan günlük ihtiyacý kadar yiyeceði bulamamaktadýr.

Teknolojinin kölesi edilen insanýmýz bir dilenciye bir lira vermeye kýymazken veya camide yardým toplandýðý zaman beþ lira vermeye eli gitmezken bir telefona 2 bin lirayý gözünü kýrpmadan verecek hale geldi.

Sömürü ve tüketim odaklý medeniyet insanlarýn paralarýný sigara, alkol ve kumar ile elinden alýp götürerek insanýmýzý bencil ve zalim yaptý.

Tüketim çýlgýnlýðý, yokluk ve açlýk çekenlere uzatacak elleri kesti attý.

Gözünü modaya açan, teknolojiye veya eðlenceye açan insanlar fakire, fukaraya, muhtaca ve yoksula kapatýp ihtiyaçlarýna karþý kör etti.

Alýþveriþi körükleyen reklamlar sayesinde maðazalar aðzýna kadar dolup taþmýþ. Ýnsanlar çýlgýnca alýþveriþ yapýyor.

Kapitalist düzende bir tarafta insanlar yokluk açlýk ve sýkýntý çekerken bir taraf parasýný modaya, kozmetiðe, teknolojiye ve eðlence için saçýp savuruyor.

Birilerinin asgari ücretle geçinmeyi çalýþtýðý parayý baþkasý bir gecede bahþiþ olarak veriyor. Bir memurun otuz senede alacaðý emekli ikramiyesini bir sanatçý bir geçede harcýyor. Binlerce memurun alacaðý parayý kimi sanatçýlar bir gecede baðýrýp çýðýrýp alýyor.

Kapitalist düzen ve sistem insanlarýn alýþveriþ yapma güdüsünü tetikleyerek ceplerindeki paralarýný söðüþleyerek fakirleþtiriyor.

Merhametsiz kapitalist yaþam tarzý insanlarý öyle nefisperest, hazperest ve eðlence prest yapmýþ ki, ülkemizde, dünyada ve yaný baþýmýzdaki Suriye de insanlar açlýktan kedi yemeleri kanýmýza ve vicdanýmýza dokunmuyor.

Cömertliði, iyiliði, hayrý, yardýmlaþmayý, dayanýþmayý, yolda, zorda, darda kalanlara el uzatmayý emreden bir dinin mensuplarý tüketim kölesi, moda meftunu, alýþveriþ müptelasý ve eðlence delisi olmuþ.

Kapitalist zihniyet ve yaþam tarzý yüzünden ‘Komþusu aç iken tok yatan bizden’ deðildir hadisini unutup sefahat ve eðlencelere daldý.

Kapitalist hayat tarzý yüzünden merhamet yeri olan kalbimiz, düþünme melekesi olan aklýmýz, acýma yeri olan vicdanýmýz öldü.

Bir cafede oturup beþ on çay ve iki poðaçaya 70 lira hesap ödeyenler sokakta mendil satmak zorunda olanlara sýrtýný dönüp 250 kuruþa kýymayarak insanlýklarýna kýydýklarýný unuttular.

Kapitalist sistem ve sömürü düzeni yüzünden unuttuðumuz ve kaybettiðimiz deðerler aslýnda bizi insan kýlan deðerlerdir. Ýnsan merhamet, hürmet, yardýmlaþma, saygý, sevgi, þefkatle ile ancak insandýr.

Hayatýn bütün zorluklarýna direnebilecek bir yapýda yaratýlan ve bu azim ve kararlýlýkla birçok zorluðu ve engelleri aþan insanýn kendisini insan yapan haslet ve deðerlerini de kaybetmemek için direnmesi gerekir.

Kapitalizmin insaný bencilliðe, duyarsýzlýða, merhametsizliðe, ilgisizliðe, neme lazým ruhsuzluðuna ve acýmasýzlýða sevk eden yaþam tarzýna ve hayat modeline karþý dik durup, hürmeti, merhameti, zekâtý, sadakayý, yardýmý, dayanýþmayý hayat tarzý olarak emreden kuran ve sünnet eksenli bir hayata teslim olmak zorundadýr.

Ta Kapitalizmin tüketim kölesi olmaktan kurtulup, kaybettiði veya kaybetmeye ramak kaldýðý insanlýðýný kurtarsýn.

Yoksa insan manav ve marketleri midesine indirerek helaya hizmet eden, moda, kozmetik, eðlence ve teknolojiyi hevesine köle eden, hayatýný mutfak, tuvalet, yatak odasýna endeksleyerek iki ayaklý bir hayvan mesabesine düþerek yaþamaya mahkûm olacaktýr. Böyle bir yaþamda Allah katýnda zillettir. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1665 Defa Okundu
2016-01-19

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır