KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DNDAR GENçLK M KNDAR GENçLK M?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DNDAR GENçLK M KNDAR GENçLK M?

Dindar Gençlik mi Kindar Gençlik mi?

Nasýl ki, Ýnsanýn hayatýndaki güzellikler, deðerler, varlýklar ondan çýktýðý zaman insanda büyük bir boþluk meydana getirir.

Nasýl ki, insanýn gözünden renkleri, dimaðýndan tatlar ve burnundan koku alýndýðý takdirde birçok nimet onun için deðerini yitirip kýymetten düþer.

Nasýl ki, Çileði güzel yapan ve iþtihalarý celp edecek hale getiren renk ve kokusudur. Renk ve kokusu gittiði zaman çileðin insan nezdinde hiçbir deðeri kalmaz.

Nasýl ki hayatýn her dilimine ve anýna akseden güneþ olmadýðý zaman dünyada ki bütün sanatlar güzellikler gizlenir.

Nasýl ki dünyamýzdaki varlýklarýn meydana gelmesinde ve hayatlarýnýn devamýnda yaðmuren büyük bir esas ve temel taþýdýr.

Öylede hayatýmýzýn rengi, neþesi, rahmeti, güneþi, hendesesi, iksiri, nuru ve gayesi olan din, ahlak ve deðerler hayatýmýzdan çýktýðý zaman hayatýmýzýn renklerini, ruhunu, gayesini, amacýný, huzurunu, güvenini, rahmetini, nurunu ve hikmetlerini yok eder.

Din, ahlak ve deðerlerimiz, hayatýmýzdan, kalp, ruh, fikir, düþünce ve toplumumuzdan çýktýðý zaman dinsiz, ahlaksýz, vicdansýz ve insafsýz bir nesil o boþluðu doldurur.

Her türlü kötülüðü irtikap eden, çocuklarýný diri diri topraða gömen, adetlerine körü körüne baðlý, taassup sahibi, kindar bir nesil Peygamberimizin getirdiði din ve ahlak ile karýncayý incitmeyecek hale geldiði gibi ülkesine, milletine, topluma ait mülkleri, mallarý ve deðerleri anarþi, terör, protesto ve eylem adý altýnda yakýp yýkan kindar bir nesil de ancak din ile ýslah olup, vicdana ve merhamete gelebilir.

Son yüz yýldýr dinsiz fikir ve ideolojilerle din damarlarý kesilen, ahlaki deðerleri kurutulan ve þanlý Ýslam tarihi ile baðlantýsý kesilen nesillerimiz serseriliðe, anarþiye ve baþýbozukluða sevk edildi.

Ülkemizde dini kavramlarý, deðerleri, öðeleri ve fikirleri sistematik olarak ortadan kaldýrýlmaya çalýþanlar bu ülkenin gençliðine verdiði zararýn boyutu korkunçtur.

Dindar bir nesilden korkanlar, bencil, kendini düþünen, adalet ve haktan bi haber, menfaatine iliþildiði zaman yakýp yýkan, çekinmeden rüþvet yiyen, yalaný rahatça söyleyen, çýkarýný bütün menfaatlerin üzerinde tutan kindar bir neslin yetiþmesine sebep oldular.

Dindar bir nesil gelmesin diye ürkenler kendisine yan bakaný öldüren, omzuna çarpaný býçaklayan, uyuþturucu satan, alkol kullanan, öðretmen döven, ana babaya isyan eden, mazlumlarý ezen kindar bir nesil yetiþmesine sebep oldular.

Bu korkunç zararlarý izale etmek için Kuran ve sünnet odaklý dindar bir nesil yetiþtirmek zorundayýz.

Geldiði asrýn vahþet ve karanlýðýný nura, köleliðini hürriyete, adaletsizliðini ve haksýzlýklarýný hak ve hakkaniyete, cinnet ve suçlarýný emniyet ve selamete çeviren Peygamber efendimizin hayatýný çocuklarýmýza öðretmeliyiz.

Getirdiði Kur’an ile toplumlara hürmet, merhamet, saygý, sevgi, hürmet, dürüstlük ve doðruluðu aþýlayan ve öðütleyen peygamberimizin kitabýný öðrenmeli ve çocuklarýmýza öðretmeliyiz.

Dindar bir gençlik oluþmasý için devlet eliyle yürütülen veya sivil toplum kuruluþlarý eliyle yürütülen çalýþmalarý, faaliyetleri ve programlarý desteklemeliyiz.

Okullarda seçmeli ders olarak okutulan Kur’an’ý Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatý ve Temel Dini Bilgileri derslerini seçmeleri için öðretmen veya veli olarak çocuklarýmýzý teþvik etmeliyiz.

Hatta Kur’an’ý Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatý ve Temel Dini Bilgiler derslerini duyarlý ve ahlaklý bir evlat ve nesil isteyen veliler olaraköðrencilerimize zorunlu olarak tercih ettirmeliyiz.

Çocuklarýmýzýn dünyasýný düþündüðümüz gibi ebedi, sonsuz ve daimi olan ahiretlerini de düþünmek zorundayýz. ‘Çocuðum oku hayatýný kurtar ahiretini sonra düþünürüz’ dememeliyiz.

Nesillerimizin akýllarýný fen ilmiyle, kalplerini de din ilmiyle nurlandýrýrsakikisinin imtizacýylabarikayý hakikat tecelli eder.

Nesillerimizi anarþiye, teröre, ahlaksýzlýða, yolsuzluða, bencilliðe, gurur ve kibre kurban etmemek için Kuran ve Sünnet ten beslenen dini bütün bir nesil yetiþtirmek zorundayýz.

Allah’ýn kutsal bir emaneti olan çocuklarýmýz, ahlaksýzlýklarýn, uyuþturucu, kötü alýþkanlýklar, anarþi, terör kurbaný olmamasý için din ve ahlak ile donatmamýz vicdani bir sorumluluktur.

Din, ahlak ve deðerler ile eðitilen ve yetiþtirilen nesiller millete, vatana, bayraðýna ve topluma daha faydalý bireyler olur.

Dindar bir nesil kapitalist düzenin çaðdaþ batakhaneleri olan meyhanelere, barlara, diskolara düþmez. Hayatýný ve malýný kötü ve zararlý alýþkanlýklara feda etmez.

Dindar bir nesil dilini gýybet ve yalandan, elini rüþvet ve haramdan, kalbini fesat ve adavetten, ruhunu serkeþlik ve sarhoþluktan, gücünü mazlumlarý ezmekte kullanmaz.

Kalbinde bir manevi polis veya yasakçý olan gençlik suçu eliyle, diliyle, bedeniyle iþlemeyi býrakýn hayalinde bile tahayyül ve tasavvur etmekten kaçýnýr.

Hadisi þerifte vardýr ki, sevgi ve nefret bir kalpte bulunmaz. Kalpte Allah sevgisi ve korkusu, merhamet ve þefkat olursa o kalpte nefret olmaz. Kin ve adavet olmaz.

Kalbinde Allah korkusu olan, ahirete iman eden, peygamberi kendisine rehber ve örnek alan bir gençlik elinden, dilinden, belinden ve þerrinden emin olunan bir gençlik olur.

Unutmayalým hayat tercihlerden ibarettir. Yanlýþ tercihlere insaný yanlýþlara doðru tercihler insaný doðru hayat ve yaþam tarzýna götürür.

Çocuklarýmýzýn tercihleri’ Ben güzel ahlaký tamamlamak için gönderildim diyen peygamberin tercihleri olsun. Çocuklarýmýzýn seçimi Kuran Ahlaklý bir hayat olsun.Gençliðimizin tercihi dini bütün bir insan olma tercihi olsun.Vesselam.
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1198 Defa Okundu
2016-01-22

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır