KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÜNLüLERN SAPýK ÝSYANý! ÝDAM GELSN YETER YA..!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÜNLüLERN SAPýK ÝSYANý! ÝDAM GELSN YETER YA..!

 Ünlülerin Sapýk Ýsyaný! Ýdam Gelsin Yeter Ya..!

Toplumda artan suçlarýn önünü almak için uygulanacak olan en esaslý ve kalýcý yaptýrým idamdýr. Ýdam sayesinde suçlarda azalma olacaðý kesindir.

Bütün kuvvet ve canýmýzla bu ilahi cezayý savunuyoruz. Çünkü Allah ‘ýn verdiði caný Allahtan izinsiz alanlarýn canlarýnýn Allah adýna alýnmasý ayný hak ve adalettir.

Bu cezanýn uygulanmasý için her kesimden sesler yükseliyor.

Beyanlarý ve demeçleri sosyal medyada dolaþan bazý kadýn sanatçýlar da sapýklar için istemeye baþlamýþ..

Özellikle her klipinde soyunup dökünüp akýl ve fikirleri o görüntülerle felç edip, þehvetleri kamçýlayanlarýn sapýklar için idam istemesi de ilginçtir.

Sanatçýlarýn idam istekleri fýtri ve ilahi adalet açýsýndan çok gerekli bir taleptir.

Amma rahatsýz olduklarý ve öldürülmelerini istedikleri sapýklar, analarýndan sapýk mý doðmuþlar. Bunlarý bu sapýklýða ne götürdü. Bu sapýklar bu meyelana ve sapmaya nasýl düþtüler. Bunlarýn da araþtýrýlmasý ve bilinmesi elzemdir.

Bu insanlarýn böyle acýmasýz katillere ve sapýklýða düþmesinde sanatçý kesiminin hayat tarzlarýnýn, sosyal medya ve basýný süsleyen çýplak resimlerinin etkisi yok mu dur?

Erkeðin fýtratýnda kadýna karþý bir ilgi alaka ve meyil varsa bu meyelanlarýn normal seyrini deðiþtirip veya tahrik edip yükselten giyim, kuþam ve hareketlerin etkisi yok mudur?

Tamam, eyvallah idam bugünden gelsin. Hak edenlerin cezasý kesilsin.

Ama unutulmamasý gerekir ki, insanlarý sapýklýða götüren ve þehvet termometrelerini yükseltip sapýk yapan bütün etkenlerin de bir arada deðerlendirilmesi gerekir ki bu tür suçlarýn önü alýnabilsin..

Her klipinde, filminde soyunan ve dökünenlerin, çýplaklýk ile kendilerini pazarlayanlarýn, her gün erkeklerin þehvetlerini galeyana getirecek pozlarý verenlerin sapýklar için idam isterken kendileri için de edep, haya ahlak istemeleri gerekmez mi?

Evlilik kavramýný yýkan, fuhuþu teþvik eden, zinayý seviyeli aþk veya iliþki ile meþru kýlan ve her gün baþka bir kucakta dolaþan ve her klipinde bütün ahlak kurallarýný hiçe sayanlarýn sapýklar için idam istemesi biraz düþündürücü deðil mi?

Kadýnlarýn hayâsýz ve ahlaksýz olduðu bir toplumda erkeklerden ahlaklý olmalarýný istemek hangi mantýk ve akýl ile izah edilebilir.

Ahlaksýzlýk, hayâsýzlýk ve iffetsizlik þehvet dalga boylarýnýn akýllarý, kalpleri ve duygularý kuþatýp toplumu sapýk hale getirmesinde kadýnlarýn özellikle ahlaki deðerlerden soyutlanmýþ sanatçýlarýn etkisi yok mu dur?

Evet, Allah insanlara þehvet duygusunu vermiþtir. Bu duygulara bir ölçü de konulmuþtur. Þehvetin haddi vasatý yani makbulü iffettir. Ýffet ise helaline iþtiha duyup harama yönelmemektir. Þehvetin ifratý yani aþýrýsý fücurdur. Fücur ise baþkalarýnýn namuslarýný payimal etme cesareti ve sapkýnlýðýdýr. Þehvetin tefriti humuddur. Yani hiçbir þehevi arzu taþýmamaktýr. Þehvetin birincisi helal ikincisi haram üçüncüsünde ise mesuliyet yoktur.

Allah’ýn razý olduðu þehvet mertebesi iffetli olmaktýr. Ama bu iffetli olma halinin muhafazasý için dýþ harici etkenler olan hayâsýzlýk, tesettürsüzlük, ahlaksýzlýk ve fuhuþ gibi aðýr tahriklerin olmamasý gerekir ki duygularda sapmalar olmasýn. Zayýf insanlar yoldan çýkmasýn. Toplumun baþýna bela olmasýn.

Hiçbir ahlaki deðer ve namus anlayýþý, þeref ve haysiyet onuru olmayanlarýn imdat sapýklar var demeye haklarý olmadýðý gibi þehvet yýlanýný ejderha yapýp,  çýplaklýk gerilimine erkekleri maruz býrakýp, hevesat ve süfli duygularý uyandýrýp toplumu yoldan çýkaranlarýn sapýklar için idam istemeleri trajik komik ve acý bir durumdur.

Tamam, sapýklarý idam edelim veya hadým edelim ama sapýklarý saptýran, fuhuþu yayýp nikâh yolunu kapatan, zinayý meþru kýlýp ahlaký mahvedenleri de masum ve melek görüp baþ tacý etmeyelim. Sapýklara idam isteyen sapýklarý da görmemezlikten gelmeyelim.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1394 Defa Okundu
2016-01-29

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır