KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HýZLý TüKETYORUZ VE HýZLA TüKENYORUZ!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HýZLý TüKETYORUZ VE HýZLA TüKENYORUZ!

Hýzlý Tüketiyoruz ve Hýzla Tükeniyoruz!

Mühim bir amaç ve hikmet için verilen zaman insanlarýn en deðerleri sermayesidir.

Gecenin gündüze dönmesi, mevsimlerin gelip geçmesi ve günlerin birbirini takip etmesi hep bir kader planý ve ölçeðindedir.

Bu plan ve ölçekte deveran eden ömrümüzün dakikalarý ve saatleri mühim hikmetlere ve gayelere sarf edilmek üzere takdir edilmiþtir.

Kâinattaki nizam, intizam ve düzen bu gayeleri gerçekleþtirmek üzere programlanmýþtýr.

Bu mükemmel ahenk, düzen, sistem ve kurgu beklenilen neticeleri gerçekleþtirecek olan insan ile uyumlu ve irtibatlý olacak hale getirilmiþtir.

Eline 24 altýn saat verilen insan, bu sermayeyi ömrünü verilen direktifler, talimatlar ve emirler doðrultusunda yerinde ve ölçülü kullanma kýlavuzuna uygun kullanmak zorundadýr.

Müruru zamanla yani zamanlarýn geçmesiyle,

Baþ döndürücü teknolojik yenilikler,

Bütün günü kuþatan çalýþma þartlarý,

Hýzla deðiþen yaþam tarzlarý,

Geliþen eðlence kültürleri,

Baðýmlýlýk yapan sporlar,

Ýlahi bir döngüden sekülerleþen hayat döngüsüne inkýlap eden hayatlar,

Toplumlarý hýzlý tüketimle beraber hýzla tükenen konuma getirmiþtir.

Maalesef baþ döndürücü bir hýzla geçen ömrümüz popüler kültürün mezesi olmuþ durumda.

Her gün beþ on saat televizyon baþýnda tüketiliyor.

Çocuklarýn okul dýþýndaki zaman dilimlerinin büyük çoðunluðu ya oyun ya da çizgi film baþýnda tüketiyor.

Sosyal medya üzerinden beðenilmek veya takip edilmek uðruna her gün onlarca saat feda ediliyor.

Saatler her gün güzelleþmek için ayna karþýlarýnda ve kuaför salonlarýnda heba ediliyor.

Ömür moda takibi ile maðaza maðaza dolaþarak geçiyor.

Geceler vur patlasýn çal oynasýn eðlenceleri ile gündüzler gezmeler ve tozmalar ile deðersizleþiyor.

Konuþulan dinlenen ve müdahil olunan meclisler ve ortamlardaki konular bir ceviz kabuðunu doldurmayacak sarfý kelamlardan öteye geçmiyor.

Alýþveriþ hastalýðý günlerimizi çalýyor,

Gençlik yüz bin kiþilik futbol sahalarýnda coþkuyla uyutularak ömrü bitiriliyor.

Ömür sermayesi cafe, disko, bar ve kahvelerde basit eðlence ve söyleþiler ile öðütülüyor.

Globalleþen dünyamýz sosyal medya ile avuçlarýmýz arasýna girerek bizleri kendisine esir etmiþ durumda.

Sonsuzluk ile çarpýlacak olan ömür dakikalarýmýz güneþin karþýsýnda eriyip giden koca buz kütleleri ve kar daðlarý gibi eriyor.

Sayýlý nefeslerimiz sayýsýz meþgale, iþ, uðraþ, faydasýz kültür ve bilgiler ile deðersizleþiyor.

Sayýlý nefesler sayýsýz gýybetler, boþ sözler, lafý güzaf meclislerinde birkaç kahkaya kurban ediliyor.

Tüketim çýlgýnlýðý ile sadece mallar ve servetler heba edilip tüketilmiyor.

Her saniyesi kýymetli ve deðerli olan sermayeyi ömür çýlgýnca tüketiliyor.

Bu çýlgýnca ve þuursuzca tüketimler ile amel, hayat, saðlýk, kiþilik, deðerler ve ömür badý heva edilerek hýzla insaný tüketiyor.

Hýzlý tüketen toplumlar hýzla tükeniyor. Ömürler kýsalýyor. Ameller çirkinleþiyor. Ahlaklar silikleþiyor. Sorgusuz, sualsiz, kuralsýz yaþamlar ve tüketimler saðlýðý bitiriyor.

Uyutucu hevasatlar ve aldatýcý fantaziler peþinde emanet olan ve mühim hikmetler için veriler aza, duygu ve hisler deðersizleþtirilip itibarsýzlaþtýrýlýyor.

Hýzlý tüketimle hýzla tükenen insan manen iflasa doðru sürükleniyor. Küçücük çocuklar gibi ömür sermayesini çar çur ediyor.

Gideceði menzili olan kabirde kendisine nur, mahþerde senet, sýratta pasaport olacak ömür sermayesini dünyada tüketerek müflis olarak gitmez zorunda kalýyor.

Hâlbuki bilse ömür kýsadýr, lüzumlu iþler pek çoktur. Hem dünya fânidir. Hem ömür kýsadýr. Hem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem hayat-ý ebediye burada kazanýlacaktýr. Sýrf dünya için yaratýlmamýþtýr. Ebede namzet ve adaydýr.

O zaman elbette, en bahtiyar o kiþi olur ki, zaman ve vakitleri dikkatli harcar. Dünya için âhireti unutmaz. Ahiretini dünyaya feda etmez. Hayat-ý ebediyesini hayat-ý dünyeviye için bozmaz. Mâlâyâni þeylerle ömrünü telef etmez. Kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket eder. Selâmetle kabir kapýsýný açýp saadet-i ebediyeye girer. Vesselam.  

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1499 Defa Okundu
2016-02-09

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır