KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BUGüN 8 MART KARýLAR GüNü!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BUGüN 8 MART KARýLAR GüNü!

 Bugün 8 Mart Karýlar Günü!

Bugün 8 Mart kadýnlar günü YA!

Bakýn, þehveti körükleyen, kadýnlarý sütunlarýnda soyan ve milyonlara çýplak bedenlerini pazarlayan, kadýný sadece bedeni ve diþiliði ile öven gazetelere..

Bugün nasýl da maðdur kadýnlarý savunma edebiyatý yapýyor. O kadýnlarýn ahlaksýzlaþmasýnda yuvalarýný yýkýlmasýnda huzurlarýnýn kaçmasýnda akýllarýnýn çelinmesinde kendi paylarýný hiç hesaba katmadan edebiyat yapýyorlar.

Bugün 8 Mart kadýnlar günü ya!

Bakýn, kadýný daima sömüren giyim, kozmetik ve alýþveriþ maðazalarýna

Bugün nasýlda kadýnlar için kollarý sývamýþlar. Kimi çiçek satma, kimisi elbise, kimisi kozmetik, kimisi küçük ev aletleri satma adýna kadýnlar gününde kadýný kullanýyor.

Bugün 8 Mart kadýnlar günü YA! Bütün sivil toplum kuruluþ örgütleri deklare, basýn bülteni, mesajlarý yayýnlýyor.

Bakýn hepsi nasýl da kadýnlarýn sorunlarýndan ve sýkýntýlarýndan dem vurup kuru temennilerde bulunuyor. Ama hiç birisi genelevlerde çalýþan, pavyonlara düþürülen, öldürülen ve sömürülen ve küçük yaþlarda evlendirilen kadýnlar için topyekûn seferberlik ilan etmiyor.

Bugün 8 Mart kadýnlar günü YA! Bugün Kâðýt üzerinde, forumlarda, kürsülerde, beyan ve demeçlerde hep kadýn haklarý, kadýn özgürlüðünden dem vuruluyor.

Yapýlan bütün bu edebiyatlarýn, kendisini ekmek parasý için satan, kocasýnýn zulmüne ve þiddetine maruz kalan, sefalet hayatý yaþayan kadýnlara ne faydasý olacak.

Bugün 8 Mart kadýnlar günü ya! siyasiler ve devlet büyüklerimiz kadýnlar için neler yaptýklarýný anlatacaklar. Genelevlerde vergilendirilen kadýnlarý unutarak kadýnlarý nasýl ekonomik olarak özgürleþtirdiklerinden bahsedecekler.

Bugün 8 Mart Kadýnlar günü YA! Ýþ-kur  nasýl kadýnlarý temizlikçi yaparak kariyer sahibi yaptýðýný paylaþacak gururla kamuoyu ile..

Bugün 8 Mart kadýnlar günü ya         feminist kadýn gruplarý kadýnlarý yine kocalarýna isyana çaðýracaklar. Yuva nasýl yýkýlýr dersleri verecekler. Eþitlik ve özgürlükten dem vuracaklar.

Bugün 8 Mart kadýnlar günü ya! Zavallý kadýnlar nasýl da seviniyor bugün kadýnlar günü diye.. Bugün her kes kadýna hutbelerde, kürsülerde, demeçlerde, söylemde ve medyada sahip çýkýyor ya! Görmeyin kadýnlarýn keyfini.. Öyle zannediyorlar her gün böyle olacak..

Bugün 8 Mart Kadýnlar günü ya! 11 ay 29 gün zulme, þiddete, baskýya, satýlmaya, sömürülmeye, hakarete maruz  kalan karýlara bugün kadýn deme ve kadýn muamelesi yapma günü..

8 Mart kadýnlar gününü kutlarken yarýnýn annesi ve kadýný olacak genç kýzlarýn nasýl zina fuhuþ uyuþturucu ve alkol ve sigara baðýmlýsý olmaya doðru sürüklendiklerini göz ardý etmeyelim.

Bugün kadýnlarýn günü olmasý hasebiyle kadýnlarýn gün geçtikçe artan sorunlarýný, problemlerini ve sýkýntýlarýný konuþurken bazý gerçekleri göz ardý etmeyelim.

Bugün deðil her gün kadýnlar günü olsa her gün binler söylemler beyanlar demeçler ve fikirler beyan edilse her gün sosyal medya da kadýnlar günü olsa ve kadýnlar çiçek böcek hediye ile hatýrlansa da beyhude ve boþuna..

Çünkü dünyevi bir bakýþ açýsý, materyalist bir hayat tarzý ve ilahi bir eðitim modeli, nebevi bir terbiye sistemi olmadýðý sürece, kadýn ve erkek birlikte manevi bir eðitime ve terbiyeye tabu tutulmadýkça, ahlaki deðerleri erozyona uðratan etkenler hayattan temizlenmedikçe, iman ve kuranýn maddi ve manevi terbiyesinden geçilmedikçe dünyada ve ülkemizde kadýna karþý uygulanan þiddet, nefret, ayrýmcýlýk, sömürü, kölelik bitmeyecek.

Bizler her sene 8 Mart kadýnlar gününde ayný nakaratlar, söylemler, beyanatlar, demeçler ile günü kurtarmaya devam ederken medeni ve çaðdaþ dünyamýzda kadýnlarýn sesiz çýðlýk ve feryatlarý gittikçe artmaya devam edecek. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7309 Defa Okundu
2016-03-09

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır