KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KTAP OKUMA FUKARASý BR MLLETN SüPER DEVLET OLMA HAYAL..

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KTAP OKUMA FUKARASý BR MLLETN SüPER DEVLET OLMA HAYAL..

 Kitap Okuma Fukarasý Bir Milletin Süper Devlet Olma Hayali..

Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý Kars Gençlik Merkezinin taþrada yürütücüsü olduðu ‘Kitap Okuma Halkasý’ isimli projesinin geçen gün tanýtýmý vardý. Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü Salonunda okul öðrencileri ve STK’ larýn katýlýmý ile yapýlacak olan toplantýya Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan YÜREGÝR, Rehber Kalemler Derneði olarak tanýtým toplantýsýna bizleri de davet etmiþti. Toplantý öncesi kendisi ile gençlik ve gençliðin içerisine düþürüldüðü sorunlarý konuþtuk. Bu sorulardan birisi de okumayan bir toplum haline getirildiðimizi ve okumak zorunda olduðumuz gerçeðiydi.

Ayhan kardeþimizin Ümmet ve millet için dertlendiðini görünce sevindim. Vakfýmýz ve Rehber Kalemler Derneði olarak yapacaklarý çalýþmalara öðrencilerimiz ile destek olabileceðimizi de kendilerine ilettik. Gençliði okumaya, öðrenmeye ve dava sahibi olmaya sevk edecek çalýþmalar içinde olma noktasýnda iþbirliði içerisinde olma kararý aldýk.

Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan bütün Türkiye de uygulanacak olan ‘Kitap Okuma Halkalarý’ projesi ümit verici ve gelecek vaat eden bir proje olduðu için mutlaka desteklenmelidir.

Çünkü üretmek için bilim, sanat, tarih, ilim, marifet kaynaklarýný tüketmek zorundayýz. Bu da yediden yetmiþe topyekûn okumakla olur.

Maalesef toplum olarak okumuyoruz. Kitap okuma fukarasý olan bir millet büyük ve süper bir devlet olamaz. Süper devlet olmanýn yolu ilim ve okumaktan geçer.

Dünyaya altý yüz sene hükmeden ve yirmi milyon km karelik bir topraða ulaþan Osmanlý Ýmparatorluðu bu güce zorbalýk, barbarlýk ve zalimlik ile ulaþmadý. Amerika, Japonya ve öteki ülkeler okumak, ilim ve çalýþmak ile süper güç oldular.

Dokuz yaþýnda hafýz on dört yaþýnda tahta çýkýp 21 yaþýnda Ýstanbul u feth ederek çað açýp çað kapayan, tarih yazan ve ilk havan topunu icat eden Fatih Sultan Mehmet Han ‘ýn torunlarý ilim ile iþtigal etmediði gibi okumuyor da..

Bir Japon yýlda 26 kitap okurken iki tane Türk maalesef yýlda bir kitap okuyor. Dokuz yaþýnda hafýz olan rivayete göre dokuz tane dil bilen Fatih’in torunlarý okumaktan aciz.

Avrupalýsý, Japon’ u, Amerikalýsý duraklarda, metrolarda, parklarda, yolculuklarda ve sokaklarda bile okurken bizler okumuyoruz.

Gençlerimiz kafelerde, flörtte, serserilikte ve maçlarda ömür törpülerken, çocuklarýmýz oyun baþýnda þiddet ve nefret yükleniyor.

Kadýnlarýmýz evlerde ya dizi baþlarýnda gününü heba ediyor ya da internette oyun sitelerinde... Yetiþkinler ise adýna kýraathane denilen kahvelerde taþ çeviriyor.

Toplum olarak okumadýðýmýz ve ilim öðrenmediðimiz için teknolojide, sanatta, sinemada, icat ve yeniliklerde hep dýþa baðýmlýyýz.

Toplum olarak okumadýðýmýz için bilgi daraðacýmýz bom boþ. Konuþma dilinde bir Profesör günlük 100 kelime ile konuþuyor. Bunun otuz tanesi kelime aralarýnda söylediði ‘þey’ oluyor.

Dört yýllýk bir üniversite mezununa bütün öðrendiklerini kâðýda dök deseniz belki bir sayfa zor yazabilir.

Okumadýðýmýz gibi okumaya teþvik edecek bir sistemimiz yok. Okumaktan çok konuþuyoruz. Okumadýðýmýz gibi konuþunca allame gibi konuþuyoruz.

Okumadýðýmýz ve çocuklarýmýza okutmadýðýmýz için çocuklarýmýzdan dâhiler çýkmýyor. Çünkü uzmanlar bir çocuk ne kadar çok kelime daracaðý geniþ olursa o kadar zeki olur diyor.

Okumadýðýmýz için geçmiþimizle tarihimizle mazimiz ile kültürümüz ile baðýmýz kopuk ve tarih þuur ve bilincimiz yok.

Okumadýðýmýz için 10 sene önceki siyasi tarihimizden haberimiz yok. Ülkemizin baþýna gelen darbelerden muhtýralardan bi haberiz..

Okumadýðýmýz için dinimiz, inancýmýz ve deðerlerimize yabani olmuþuz. Dinimizi sahtekâr âlimlerden öðreniyoruz.

Okumadýðýmýz için çocuklarýmýz da okumuyor. Çocuklarýmýzýn elinde telefon, tablet düþmüyor.

Okumadýðýmýz için ve dilimizden ,dinimizden ve tarihimizden baðýmýz koparýldýðý için ceddine ve atasýna küfreden bir nesil türemiþ..

Parlak bir gelecek, þanlý bir mazi ve büyük bir devlet ve güçlü bir ekonomi ve þahsiyetli bir millet, deðerli bir topluluk ve aydýn ve münevver bir toplum olmak için okumak zorundayýz.

Zeki bir nesil, ahlaklý bir gençlik, vicdanlý ve doðru bir millet ve adaletli bir ümmet olmak için okumak zorundayýz.

Okumak ve çalýþmak ile ancak geleceðimizi ve nesillerimizi fakirlikten, cahillikten ve bedevilikten kurtarabiliriz

Terör ve anarþiye, vahþet ve zulümlere itilaf ve bölünmeye, düþmanlýk ve adavete, cehalet ve taassuba karþý durmak için doðru kaynaklardan ve güzel kaynaklardan beslenip okumak zorundayýz.

Yüce kitabýnda Ýlmi, tefekkürü, marifeti, sanatý, bilimi ve düþünmeyi emredin bir ümmetin çocuklarý geçmiþteki atalarý gibi okuyarak ve güçlenerek dünyadaki zulümlere, adaletsizliklere ve haksýzlýklara karþý ancak durabilir.

Okumak ve çalýþmak ile fakir ve mazlum milletleri sömüren, öðüten kendisine köle eden, istikballerini çalan ve iktidarlarýný elinde tutan mazlum ülkelere karþý Osmanlý gibi durabiliriz.

Ýlmi, ahlaki, dini ve etik içerikli Kitap Okuma Halkalarý kurmazsak ve evlerimizi kütüphanelere çevirmezsek, her ay birkaç kitap okumazsak, ülkemizi parlak bir geleceði taþýyacak ilimleri öðrenmezsek çocuklarýmýzý okuma delisi, okuma tutkunu, kitap kurdu yapmazsak süper devlet büyük bir millet ve ahlaklý bir nesil hayalimiz hayalde kalýp, avuntudan ibaret olacaktýr.Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1625 Defa Okundu
2010-03-14

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır