KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERöRE KURBAN OLANLAR VE TERöR KURBANý OLANLAR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         TERöRE KURBAN OLANLAR VE TERöR KURBANý OLANLAR

 Teröre Kurban Olanlar ve Terör Kurbaný Olanlar

Eðri oturalým doðru konuþalým. Hislerimizi katmadan, siyasi fikrimizi karýþtýrmadan ve Irkçýlýk denen illet hastalýðýmýzý bir kenara koyarak insaf vicdan ve hakkaniyet kriterlerine göre terör sürecini analiz edelim.

Terörün baþýmýza bela olmasýnda Avrupa’dan gelen ýrkçýlýk fikri inkâr edilemez bir etken iken sadece terör bu sebepten doðmadý.

Terörün bu günlere gelmesinde sistemin fikri milliye dayatmasýnýn, belli siyasi kesimlerin ýrk üstünlüðü naralarýnýn, terörün çýktýðý bölgelerin yýllarca cehalet ve fakirlik çekmesi, belli dönemlerde bazý kesimlerin Kürt vatandaþlarýmýza karþý ayrýmcýlýk yapmasýnýn etkisi yok mudur?

Devletin doldurmadýðý manevi boþluðun örgütün elinde fýrsata dönerek vicdansýz ve merhametsiz bir eðitimle gençleri terörist yapmasýnýn etkisi yok mudur?

Terör denilen bela yüzünden kýrk bin insanýmýzý kaybettik. Milyarlarca dolar ekonomik kayba uðradýk.

Batýnýn finans desteði ile devam eden terör yüzünden her iki tarafta da analar aðlýyor ve ciðerler yanýyor.

Her gün yeni bir terör dalgasý ile uyanýyoruz. Bazý hain kesimler hariç sözde veya özde de olsa teröre karþý her kesimden kýnama ve lanet yaðýyor.

Evet, terörü kýnayacaðýz ve lanetleyeceðiz bu doðal bir tepkime ve hareket tavrýdýr. Ama terörün elinde terörist edilen ve intihar bombacýsý yapýlan bu insanlarýn bu süreçlere nasýl geldiðini de durup düþünmemiz gerekir.

Ülkesini seven, devletine baðlý, bayraðý ile sorunu olmayan, Türk ile Laz ile komþu akraba ve dost olan insanlar bir anda nasýl cani ve katil haline getirildiðini de düþünmemiz gerekir.

Lanetler, küfürler, hakaretler, öfke ve linç giriþimleri yapmadan, toplumsal bir infiale sebep olmadan, terörde resmin bir bütününe bakmamýz gerekir.

Nice terörün kucaðýna düþen gençler var ki aileleri vatansever, dindar, ahlaklý, þahsiyetli ve teröre asla prim vermeyen insanlar. Bunlara þimdi nasýl terörist muamelesi yapacaðýz.

Hangi aile ana evladýnýn eline silah alýp daðlara çýkmasýna ister. Hangi ana evladýnýn daðlarda ölmesini ister. Hangi baba evlatlarýný terör kurbaný yapar.

Hangi baba ana çocuðunun dinsiz imansýz merhametsiz katil ve bombacý olmasýný ister. Evladýný canýndan çok seven bir ana evladýnýn eli kanlý bir terörist olmasýný ister mi?

Büyük umutlar ile okumaya giden veya hayallerini gerçekleþtirmek için yollara düþen bu insanlar, masum insanlarýn kanlarýný dökecek bir kývama nasýl getirildiðini, böyle merhametsiz cani ve katil insanlar haline getirildiðini de durup düþünmemiz gerekir.

Bu gençler nasýl örgütün eline düþüyor. Örgüt hangi kanallar ile hangi imkânlar ile hangi vaatler ile hangi yöntem ve usuller ile bu insanlarý kandýrýp terörist yapýyor.

Bu insanlarýn böyle aldatýlmasý ve ulusal güçlerin piyonu ve figüraný yapýlmasýnda sistemin ve devletin ihmali nedir?

Saf, masum dinine ve geleneklerine baðlý Anadolu çocuklarý nasýl bir anda böyle sol, marjinal ve eli kanlý terör örgütlerinin eline düþürülüyor. Dimaðlarý ve zihinleri iðfal edilip zehirleniyor.

Kendisini terör kurbaný yapýlarak yüzlerce insanýn ölümüne sebep olup, ocaklarýn sönmesine sebep olan bu insanlarýn intihar bombacýsý ve terörist olmasýnda devletin ihmali ve sorumluluðu nedir. Bu gençlerin bu örgütlerin eline düþmemesi için neler yapýldý. Bunlarýnda sorgulanmasý gerekir.

Yüzlerce örgütün üniversitelerde cirit atýp kendisine sempatizman, taraftar ve militan toplarken STK’ lar ve Devlet bu öðrencilerin elinden tutmak için ne yaptý. Bu çocuklarý terörün kucaðýna düþmemeleri ve vatansever, dindar, ahlaklý ve genç olmalarý için neler yapýldý.

Terör örgütünün arka bahçesi olan kuruluþlarýn bir anda ülkenin her tarafýnda her alanda örgütlenip ve güçlenip Kürt gençlerini kontrolleri altýna alýnmasýnda devletin ihmali ne kadardýr.

Törer örgütü ve onun uzantýlarý sistematik ve etkili çalýþarak Kürt gençlerini teröre, dinsizliðe, merhametsizliðe, kanalize ederken devlet ve STK lar olarak bizler ne kadar gence ulaþtýk ve onlarýn ellerinden ve kalplerinden tuttuk.

Bu gençlere hakiki manada maddi ve manevi olarak sahip çýkýp, el atýp, deðer verip, önemseyip, ilgilenerek devletin ve hakkýn safýna katabilseydik belki terörün safýnda ölmeyecek ve katil cani terörist olarak cehenneme gitmeyecekti.

Yanlýþ anlaþýlmasýn! Maksadýmýz yüzlerce insanýn ölmesine ve ocaklarýna daðýlmasýna sebep olan terör ve teröristleri mazur ve masum göstermek deðil. Zira masum bir insaný öldürmek bütün insanlarý öldürmüþ gibi olacaðý hakikati gereði zulme katle ve cinayete asla taraftar olamayýz.

Derdimiz anasý babasý belki cahil, belki köylü belki fakir olan ailelerin çocuklarýnýn terörün kucaðýna düþmesine mani olmak.

Davamýz vatansever, ülkesini seven memleketine ihanet etmeyen ailelerin çocuklarýnýn kandýrýlýp aldatýlýp beyinlerinin yýkanarak hayatýný mahvettiði gibi baþkalarýnýn da hayatlarýnýn mahvolmasýnýn önüne geçmeye çalýþmak.

Eðer bu insanlara sahip çýkýp terörist olmaktan kurtarabilseydik belki kendisi yaþayacaðý gibi baþkalarýnýn da caný gitmeyecekti.

Terör saldýrýsý yapana, teröriste, lanet etmek, küfür etmek, hakaret etmek, bize sadece geçici bir öfke boþalmasý yaþatýr. Sorunu çözmez. Terörü bitirmez.

Toplum arasýnda Ýtilafa, öfkeye, fitneye, bölücülüðe, ayrýlýða, kin ve adavete sebep olacak bütün eylem, söylem, hareket ve faaliyetler yerine toplumu sükunet, itidal, temkin ve tedbire sevk edecek Müslümanca bir bakýþ açýsý ile hareket edilmelidir.

Sorunun en önemli çözümü;

Terörü büyüten, destekleyen, tahrik eden ve besleyen kaynaklarý kurutmak. Bu kaynaklar kurutulursa teröre tetikçilik yaptýrýlan bu gençler helak olmaz.

Gençlerimize saðlam dini eðitim verilip, Allah sevgisi ve korkusu aþýlanýp, devlet olarak meþru beklentileri karþýlanýrsa terörün, ýrkçýlýðýn ve düþmanlýðýn pençesine düþürülmekten kurtarýlmýþ olur.

Devlet kurumlarýnda görev yapan terör sempatizmaný idareci, öðretmen, öðretim üyesi olanlarýn iliþikleri kesilerek bu gençlere ulaþmalarý engellenmelidir.

Öðrenciler devlete ait yurtlarda istihdam edilmeli ve o öðrenciler gezi, dini eðitim, ahlaki eðitim ve burs ile desteklenmelidir.

Öðrencilerimiz hak olan sivil toplum kuruluþlarýna ait yurtlara yönlendirilmeli ve barýnma ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmalý.

Gençlere iþ istihdam alanlarý verilmeli.

Öðrenci aileleri ile irtibat içinde olunmalý onlara sahip çýkýlarak örgütlerin eline düþmelerine engel olunmalýdýr.

Irkçýlýk ve ayrýlýkçýlýk ve itilafa sebep olan etkenler kanunlar uygulamalar kaldýrýlmalý ve bertaraf edilmelidir.

Kürt gençlerini tuzaklara düþürmek için o bölgelerde kurulan STK lar kapatýlmalý, terör propagandasý yapan yayýnlar durdurulmalýdýr.

Ulusal güçlerin figüraný ve oyuncaðý olan örgütlerin eline gençlerin düþmemesi için yýllarca yürüttüðümüz manevi eðitim modelleri ile nice gencimizi kurtardýk.

Bu konuda bir duyarlý STK olarak vicdanýmýz rahat. Yurdumuza geldiðinde dolabýnda örgüt elebaþý resmi olan veya taraftar olan nice gençlerimizi o fikir düþünce ve zihniyetten kurtarýp samimi bir Müslüman ve millet sevdalýsý yaptýk ve yapmaya devam edeceðiz.

Ama her kes elini taþýn altýna koymalý.

Terörün bitmesi için bedel ödemeli ve çalýþmalý. Lanetlemek, tahrik etmek, çatýþmak, felaket tellallýðý yapmak ve kamplara ayrýþtýrmak yerine iki toplumu birleþtirici, uzlaþtýrýcý, bütünleþtirici, pekiþtirici ve barýþtýrýcý üslup dil eylem söylem ve tavýr takýnýlmalýdýr. Yoksa yüz sene sonra da ölenler öldürülenler, aðlayanlar ve aðlatanlar sahnelerini yaþamaya maruz kalacaðýz. Allah Muhafaza.

Not: Allah Ankara saldýrýlarýnda ölen bütün kardeþlerimize rahmet eylesin. Terör destekçilerine ise gazap eylesin. Âmin

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20883 Defa Okundu
2016-03-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır