KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEHT CENAZELERNE GAVUR MARþý ZULMü!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÞEHT CENAZELERNE GAVUR MARþý ZULMü!

Þehit Cenazelerine Gavur Marþý Zulmü!
 

Osmanlý da modernleþme ve çaðdaþlaþmanýn öncülüðü 2. Mahmud ile baþlamýþtýr. 2 Mahmut birçok alanda yenilik ve reformlar yaparak Osmanlý imparatorluðunun gerileme devrini durdurarak çöküþünü geciktirmeye çalýþmýþtýr.

Avrupa’nýn fen ve ilmini almak yerine onlarýn giyim kuþam ve vb. gibi adetlerini almayý tercih eden 2. Mahmud bazý ýslahat hareketlerinde baþarýlý olsa da genel itibariyle yanlýþ tercihler ve ýslahatlardan dolayý imparatorluðun duraklama devrini engelleyememiþtir.

2. Mahmud’un Avrupa’dan aldýðý yeniliklerden birisi de bürokrat ve yüksek düzeydeki görevlilerin cenazelerinin top arabasý eþliðinde marþ ile belirlenen güzergahlardan geçerek defin yerine götürülmesi olmuþtur.

Tekbirler ve dualar ile götürülmek yerine marþ ve top arabasýyla götürülme yeniliðinin kurbaný olan 2. Mahmud ahir ömründe son nefesinde yaptýðý hatanýn büyüklüðünü anlamýþ. Ama iþ iþten geçmiþtir. Kendisi de bu ruhsuz ve cansýz cenaze törenlerinin maðduru olmuþtur.

Osmanlý imparatorluðunun çöküþünü engellemek ve koca imparatorluðunun kurtuluþunu ýslahat hareketleri ve çaðdaþlaþmada gören kafalar, Avrupa’nýn fen ve ilimlerini almak yerine adet ve yaþam tarzýný aldýklarý gibi Cumhuriyet dönemi yöneticileri de Avrupa’dan getirdikleri ve Ýslam elbisesine on numara büyük gelen çaðdaþlaþma deli gömleðini millete cebir ile giydirmeye devam etmiþler.

Ýslam’ý gericilik ve geri kalmýþlýðýn ölçüsü gören Cumhuriyet dönemi yöneticileri çaðdaþlaþmak adýna Ýslam’a ait Osmanlý elinde þekillenen güzelim müzikleri, divan edebiyatýný, dil yapýsýný, giyim-kuþam, harf, adet ve geleneklerini deðiþtirdikleri gibi Cenaze marþýný da deðiþtirmiþtir.

Cumhuriyet döneminde 1934 yýlýnda Ýslam’ýn ruhuna, deðerlerine, inançlarýna uygun ve münasip bir müzik yerine Ýslami gelenek ve görenek ve inancýna uymayan Frederic Chopin adlý sanatçýnýn müziði cenaze marþý olarak kabul edilmiþtir.

Yani, bu uygulama ile cenazelerde bir nevi Müslüman’a gâvur zulmü yapýlmýþtýr.

Yani, bu marþ Cami de ezan yerine çan çalmak gibi olmuþtur.

Yani, bu marþ Müslüman’a son nefeste kelime-i þahadet yerine þarký dinletmek gibi olmuþtur.

Yani, Akýllýya deli gömleði giydirmek gibi olmuþtur.

Yani, Müslüman’a ilahi yerine pop müziði dinletmek gibi olmuþtur.

Yani, Müslüman’ý Camiden deðil kiliseden kaldýrmak gibi olmuþtur.

Yani, bir yerlere bu tür uygulamalar ile ‘biz aslýnda söylemde Müslüman görünsek de eylemde Avrupa gibi çaðdaþ ve medeniyiz’ manasý vermek gibi olmuþtur.

Çaðdaþlaþma adýna yapýlan bu bidat ve yenilikler Müslüman bünyeye uymadýðý için toplumda her zaman itiraz konusu olmuþ itiraz sesleri iyice yükselerek gün yüzüne çýkmaya baþlamýþtýr.

Yani, halk artýk Müslüman mahallesinde salyangoz satýlmasýný istemiyor.

Artýk toplum zorla kendisine dayatýlan inancý ve dini ve deðerleriyle uymayan kanun, nizam, anayasa ve uygulama istemiyor.

Artýk toplum Ýslami bünyeye uymayan þeyleri istemiyor. Kanun perdesi altýnda dinsizlik istemiyor. Özellikle þehit cenazelerini tekbirlerle, dualarla, Kur’an’ý Kerimlerle uðurlanmak istiyor

Artýk Müslümanlar karga sesi misali gavur sesleri duymak istemiyor..

Cenazelerde ruhsuz, cansýz, manasýz anlamsýz gavur müziði yerine ruha huzur veren ITRÝ’nin tekbirini istiyor.

Þehidini ve ölüsünü ilahi ve nurani bir uðurlama ile ahrete göndermek istiyor.Her Müslüman’ýn özellikle þehitlerin tekbirlerle uðurlanmasýný istiyor..

Siz Avrupalýnýn hiç cenazelerini Itri’ler veya Dede efendilerin enfes ve mükemmel güfte veya tekbirleri ile gömdüðünü gördünüz mü?

Onlar bizim mükemmel güftelerimize ve tekbirlerimize tenezzül etmez iken; bizler onlarýn iþe yaramaz kasavetli, ruhsuz ve cansýz güftelerine niye sahip çýkýyoruz.

Elinde elmas, yakut, altýn ve mücevher misali deðerleri olanlarýn gavurun cam parçacýklarý hükmünde olan deðerlerine göz dikmesi ve tenezzül etmesi kar-ý akýl deðildir. Böyle bir tamahý ancak divaneler yapar.

Batýyý ve batýlýyý körü körüne taklit etme,onlarýn pis ve çürük adetlerini ve hayatlarýný terk edip her alanda öze dönme vakti gelmedi..

Artýk özümüze dönme vakti. Artýk biz olma vakti. Artýk Kur’an’ nýn nuruna dönme vakti. Artýk parlak maziye dönme vakti. Artýk Avrupa’nýn pis adi ve çürük temelleri üzerine kurulmuþ gelenek ve adetlerini yýkma vakti.

Avrupa skolastik dinini terk ettiði için ilerledi. Bizler Ýse hak ve hakikat olan denimizi terk ederek geriledik. Üzerimize serpilen gaflet ve sefahat tozlarýný silkerek uyanma vakti. Yeniden diriliþ vakti.!

Not: Diyanet Ýþleri Baþkanýmýzýn ‘Þehit Cenazeleri Artýk Chopin deðil ITRÝ’nin Tekbir’i ile uðurlansýn teklifini caný gönülden destekliyoruz. Ýnþallah bu uygulama özümüze dönmek için bir miat olur. Vesselam.
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7626 Defa Okundu
2016-04-20

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır