KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AHLAKSýZ MODA YA KURBAN EDLEN DEðERLERMZ..

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         AHLAKSýZ MODA YA KURBAN EDLEN DEðERLERMZ..

Ahlaksýz Moda ya Kurban Edilen Deðerlerimiz..

Bir toplumun ahlaki yapýsýný, dini ve kutsal deðerlerini, inanç ve genlerini bozup, kiþiliksiz, taklitçi þahsiyetsiz ve deðersiz yapmanýn en etkin yollarýndan birisi de ahlaksýz moda akýmlarýdýr. Ahlaký ve dini olmayan moda akýmlarý öyle bir rezalet ve illettir ki hiçbir kural, sýnýr ve yasak tanýmadýðý gibi veba ve taun gibi hýzlý bir þekilde toplum arasýnda yayýlma özelliði de taþýmaktadýr.

Ahlaksýz moda öyle bir zehir, bir kezzap ve asittir ki ahlakýmýzý, imanýmýzý ve dinimizin kökünü kurutup ahlaksýz yýðýnlar meydana getirdi. Rezil moda öyle bir illet ve hastalýk ki, gençliðin bilincini þuurunu ve kiþiliðini tahrip ederek mahvetti. Ahlaksýz modalara nice deðerlerimizi geleneklerimizi kurban ettik.

Moda altýnda gençliðimizin iplerini elinde tutan modacýlar maalesef gençliði istediði renge, þekle ve modele sokup rezil rüsvay etmeye devam ediyor. Bir bakýyorsunuz dine, ahlaka, imana ,hayaya ve insanlýða uymayan nice giyiþ ,kuþam, müzik ,hareket ve tavýrlarý moda kýlýfý ile gençliðimizi bu rezaletlere bulaþtýrýyorlar.

Bir bakýyorsunuz yüz kýzartacak, ahlaký bozacak, iffet ve namusu parçalayacak nice akýmlarý moda diye gençliðimize benimsetilmiþ. Bir bakýyorsunuz gelenek ,görenek ,adet ve yaþam tarzýmýza uymayan eðlence, oyun ve meþgale bataklýklarýna gençlerimiz kanalize edilerek necis ediliyor.

Bir bakýyorsunuz özellikle gençlere öyle sinsice ve alçakçasýna moda ve akýmlarýn kapýsý açýlýyor ki bir anda bu kötü çýðýrlar gençlik arasýnda yayýlýp, gençliðin ahlaki deðerlerini sýfýrlýyor. Moda kýlýfý altýnda: rezil gelinlikler, rezil söylemler, rezil yarýþmalar, rezil eðlenceler, rezil kutlamalar, rezil mezuniyet törenler, rezil oyunlar, rezil organizasyonlar, rezil giyimler, rezil tasarýmlar, rezil filmler ve rezil geziler ile gençliðin kalbine ,ruhuna ,aklýna ve hayatýna ahlaksýzlýk virüsleri sokuyorlar.

Ticari kafalarýn, ifsat komitelerin, münafýk cereyanlarýn, gafil kesimlerin ve ahlaksýz gruplarýn elinde þekillenen moda ve akýmlar maalesef gençliðimizi taklitçi bir yapýya büründürdü. Moda adý altýnda zina, fuhuþ, flört, uyuþturucu ve kumar meþru bir zemine oturtularak topluma çaðdaþlýk ve medenilik olarak benimsetildi.

Kanunlar ile zorbalýk ile baský yýldýrma ve cezalar ile yapýlmayan ahlaksýzlýklar moda ile sinsice gizlice ve iblisçe bu millete kabul ettirildi ve sevdirildi. Maalesef hayatýmýzý duruþumuzu giyiniþimizi ve repliklerimizi ve yaþayýþýmýzý ve alýþkanlýklarýmýzý ve adetlerimizi moda belirlemeye baþladý.

Ülkede siyasetçi, sanatçý, artist futbolcu ne yiyip, giyip ,okuyup ,söylüyorsa toplum þartlandýrýlmýþ ve güdülenmiþ gibi ona yöneliyor. Bilinç ,þuur ,idrak ,basiret ve feraset dýþý körü körüne taklit ile toplum israfa ,fuzuli harcamaya, meþgaleye ,uðraþlara ve ahlaksýzlýklara sevk ediliyor.

Bu aralar lise ve üniversitelerde icra edilen mezuniyet törenleri modasý ve furyasý bunlardan birisi.. Rezalet törenleri ile zavallý kýz ve erkeklerin ahlaktan, hayadan, iffetten, soyutlanan ve yüz kýzartan giyim ve kuþamlarýna þahit oluyoruz.

Gençler arasýnda her gün bir sevgili deðiþtirme, türbanlý sevgili bulma, telefonu arka cebine koyma, sosyal medya kullanma, selfiye çekme, üniversitede gizli nikâh yapma, erkeklerde sakal býrakma, kýzlarýn sokaklarda sigara içmesi, kot pantolonlarýn dizlerini yýrtma, genç kýzlarda röntgen gibi içi dýþý gösteren pantolon giyme, sokakta kulaklýk ile gezme, büyük ekran cep telefon kullanma modasý da diðer trend modalar arasýnda yerini almýþ durumda.

Özellikle batý taklitçiliði ve hayranlýðý odaklý ve endeksli ilerleyen ve bizi biz yapacak deðerler ve kýstaslar üzerine kurulmayan moda akýmlarýna kapýlmanýn ahlaký ,hayayý, kiþilik ve þahsiyeti zedelemek yanýnda imaný ve islamý tahrip etmektedir. Ahir zamanda taklitçilik ve ahlaksýz moda akýmlarýnýn Müslümanlarýn iman ve dinlerine çok zarar vereceðini bize þu hadisi þerifler haber veriyor.

Peygamber efendimiz bir hadisi þerifinde ‘Kim giyim kuþam hal ve tavýr olarak bir millete veya topluluða benzemeye çalýþýrsa onlardan olur’ diyor. Baþka bir hadisi þerifte ‘Öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar Hristiyan ve Yahudileri adým adým takip edecekler. Onlar keler deliðine girseler Müslümanlarda girecek. Hatta onlar analarýyla zina etseler Müslümanlarda edecek.

Þimdi bu hadisi þerifleri akýl ve göz önünde tutarak sokaklara, medyaya, yaþam, tarzýmýza ve ibretlik gazete haberlere bakalým. Hadisin ihbar ettiði bütün hadiselerin hepsinin çýktýðýný göreceðiz.
Biz Müslümanlarýn bu noktalara rezil ve çirkin ve ahlaksýz durumlara hallere düþmemizin sebepleri arasýnda zayýf iman, sistem ve yaþam tarzý olduðu gibi insanlarýn zevk, lezzet, his, duygu ve fýtri yapýsýný suiistimal eden modanýn payý da az deðildir.

Fiziki cazibeyi, bedeni hazlarý, hayvani lezzetleri ve nefsani duygularý tahrik eden, hisleri okþayan, duygularý þýmartan ve aklý devre dýþý býrakan moda ve akýmlarý gençlik için öyle kutsal ve tapýnacak hale geldi ki gençlik sakalý peygamberin sünneti olduðu için deðil filan sanatçý veya filan futbolcu sakal býraktýðý için sakal býrakýyor.

Bir kadýn peygamber hanýmlarý örtündüðü için deðil yakýþtýðý için türbana giriyor. Gençler þalvarý edep haya için deðil moda olduðu için giyiniyor. Gençliðe dinin yapmasýný emrettiði kutsal emirler çok aðýr gelirken moda olduðu zaman seve seve yapýyor.

Moda adeta gençlik arasýnda sorgusuz, sualsiz ve koþulsuz tapýnýlacak put haline getirilmiþ. Yüz güzelliði moda tarafýndan putlaþtýrýlmýþ. Kadýn bedeni moda tarafýndan putlaþtýrýlmýþ. Beðenilmek tutkusu moda tarafýndan putlaþtýrýlmýþ. Gayrimeþru sevgi moda tarafýndan putlaþtýrýlmýþ. Eðlence kültürü putlaþtýrýlmýþ. Danslar ve eðlenceler putlaþtýrýlmýþtýr.

Kadýn, moda, para, kariyer, gayri meþru zevk ve lezzet putlarý kýrýlýp toplum ve kalplerden temizlenmedikçe putperestlik ile varacaðýmýz yer þirk denilen Allah’a ortak koþma ,yaratýlýþý unutma, ona isyan etme ,emirlerine karþý gelme ve kulluðu unutup dünyaya dalma dalaleti olacaktýr.

Evet modanýn bu kadar olumsuzluklarýna bakarak modanýn hiç mi iyi tarafý yok denilebilir. Her moda kötüdür diyemeyiz. Ama modalar genel itibariyle toplumlarý gütme, idare etme, kontrol altýnda tutma, alýþkanlýklarýný deðiþtirme, sömürme, baðýmlýlýk yapma, geçici tatmin etme, kararsýzlýk kýlma, tatminsizlik verme ve gereksiz meþgul etme yönlerini düþünürsek; Modanýn hayrýndan çok þer, güzelliðinden çok çirkinlik, katkýsýndan çok zarar verdiðini göreceðiz.

Yalancý iþtihalarý, gayri meþru lezzetleri, dipsiz kuyu hükmünde olan zevkleri, ruhu tatmin edip doyurmayan modalarý, oyalayýcý oyunlarý, fayda getirmeyen meþgaleleri, nakýs ve geçici hevesleri, hayvani organizasyonlarý kendimize moda yapmak yerine;

Kulluðu, duayý, ibadeti, iyiliði, ilmi, hikmeti, okumayý, meþru eðlence ve oyunlarý, ahlaklý eðlenceleri kendimize moda yapsak daha iyi olmaz mý?

Hayýrlý ve güzel modalar ile huzur, mutluluk ve saadet bulmak varken, hayýrsýz ,ahlaksýz ve rezil modalar ile stres, beðenilmeme huzursuzluðu, israf, baþýboþluk, tatminsizlik mutsuzluðu ve kýskançlýklara ve hasete maruz kalmak akýl karýmýdýr..

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1018 Defa Okundu
2016-06-22

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır