KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PARALELC ÖRGüT TAMAM! MERDYENCLERE DKKAT!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         PARALELC ÖRGüT TAMAM! MERDYENCLERE DKKAT!

 Paralelci Örgüt Tamam! Meridyencilere Dikkat!


Kafkas Haber Ajansý Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn ‘Paralelci Örgüt Tamam! Meridyencilere Dikkat’ yazýsý:

“Kýrk sene sonra Türkiye’nin inanç yapýsý ve yaþam tarzýnýn Ýslam’a doðru kayacaðýný ve Türkiye’nin bölgesinde önemli bir güç konumuna geleceðini ve Halifelik sistemini yeniden tesis edilmesinde önemli rol oynayacaðýný yýllar öncesinden öngeren büyük þeytan ABD, kýrk sene sonra benim halifem Türkiye’nin baþýna gelsin. Türkiye de benim istediðim Ýslam yaþansýn düþüncesiyle yetiþtirdi fetullah güleni ….Ýslamýn temsilcisi ve halifesi o olacaktý.Ama kudreti ilahiye ve hikmeti ilahiye buna müsaade etmedi.Amerika’nýn bir planý vardý ama Allah’ýnda kader ölçeðinde planý vardý.

Evet, Gülen kýrk yýldýr sinsice ve gizlice ilmek ilmek sabýrla dokudu paralel yapý ve paralel din anlayýþýný Anadolu çocuklarýnýn dimaðýna, benliðine ve kalbine.

Masonik yapýya benzeyen gizli ve perdeli çalýþan cemaati vasýtasýyla stratejik planlar ölçeðinde devletin temel kurumlarýný ele geçirmeye baþladý.

Din islam iman hizmet perdesi altýnda kurduðu cemaati ütopik söylemler, sahte peygamber rüyalarý, hurafeler ve Risale-i nurlarý tahrif ve tevil ederek nurculuðu kendisine mal etmekle beraber, kendisini adeta talebeleri nezdinde hatadan Müberra ve kusurdan münezzeh göstererek ilahlaþtýrdý.

Devlet içinde paralel bir devlet, din içinde paralel bir din kuran rabin oðlu fetullah gülen, vaktin geldiðini düþündüðü bir zaman diliminde Amerikan’ýn yardýmýyla 17-25 Aralýk Polis darbe giriþiminde bulundu. Baþarýlý olamayýnca bu sefer ordu içindeki kýrk senede gizlice yetiþtirdiði bu günler için sakladýðý askerleri büyük bir cihat aldatmacasý ve zalim hükümdarý yýkmak yalaný ile uyandýrdý.

Pensilvanyadan gelen ve ilahi emir telakki edilen talimatlar doðrultusunda 15 Temmuz da büyük bir hýnç, nefret, düþmanlýk ve intikamla, mehdi ilan ettikleri gülen adýna darbe teþebbüsünde bulunarak kendilerine zekât, sadaka veren gazetelerini alan ve okullarýnda çocuklarýný okutan halkýn üzerine tanklarý sürüp ülkenin kurumlarýný bombalayarak sivil asker polis katliamý yaptýlar.

Hizmet efsanesinden eli kanlý katiller, caniler, hainler sürüsüne dönüþen örgüt militanlarý gözünü kýrpmadan polisi askeri mazlum halký öldürdüler.Amerikan vatandaþý olan sahte mehdileri adýna 250 den fazla insanýmýzý þehit ettiler

Bu menhus ve alçakça kalkýþma ve teþebbüs halkýn kahramanlýðý, ordunun kararlýlýðý ve polisin cesareti ile bastýrýldý.

Paralel þeytanlarýn darbeleri baþarýsýz oldu. Birçoðu deþifre oldu. Bütün ülkede olaðanüstü hal ilan edilerek suça karýþanlar ve suç iþleyenler yakalanmaya baþladý. Okullarý kapatýlmaya baþlandý. Bu eli kanlý örgüt ile iliþiði olanlar devletten el çektirilmeye baþlandý. Devletin içine sýzan ve ihanet edenler ayýklanmaya baþladý.

Paralel þeytanlar ve iþbirlikçileri için yýllar öncesinden yapýlmasý gereken tasfiye ve temizlik hareketi geçte olsa baþlatýldý. Bu tasfiyelerin kararlýlýk ve hakkaniyet içerisinde yürütülmesi elzemdir.

Paralel terör örgütü virüslü ve hastalýklý bir uzuv haline geldiði için kesip atýlmasý gerekir. Çünkü niyet ve amaçlarýný nifak tohumu gibi kalplerinde saklayýp gerçek kimlik ve niyetlerini her zaman gizleyen bu insanlar çok tehlikelidir. Terörist ve haþhaþi baþý liderleri tarafýndan proglamlanan ve iradelerini yitiren bu topluluðun ne kadar tehlikeli olduklarýný bu süreç gösterdi.

Devletin istiklaline, milli birliðine ve bütünlüðüne ve yönetimine göz koyup ülkeyi parçalamaya çalýþan ve büyük þeytan ABD nin emrine giren ve ülkesine ihanet eden bu paralelci þeytanlar için gereken her türlü müeyyideyi yapýlmalý þehitlerin ve alçak teþebbüslerinin hesabý sorulmalýdýr. Ama bu paralelci

örgüte odaklanýrken meridyen terör örgütleri, cemaatleri ve gizli münafýk cereyanlarýný da unutmamalýdýr.

Paralelciler için kanunu yasal bütün iþlemler yaptýrýmlar yapýlmalý ve tedbirler alýnmalýdýr. Ama ülkeyi bölmeye çalýþan ve bayrak din Ýslam vatan millet düþmaný meridyenci eli kanlý terör örgütü ve meclisteki uzantýlarý da unutmamalýdýr.

Darbe sonrasý sessizliðe bürünen PKK ve onun uzantýlarý gizlice güneydoðu ve doðunun belirli yerlerine sýðýnak yapýyor olabilir.

Devlet bütün yönünü darbecilere dönerken ve bütün kuvvetini bunlara çevirirken ve askeri tedbir için kýþlada tutarken bu otoriter boþluðundan istifade eden PKK, boþ durmayýp belirli yerlere sýðýnaklar yapýyor olabilir.

Bu yapýlan silah yýðýnaklar ile PKK ve FETÖ iþbirliði içerisinde Nato Destekli ikinci bir darbe giriþimi için hazýrlýklar yapýldýðý Amerika da ki intikam çýðýrtkanlýðý yapan haþhaþilerin aðýzlarýnda salyalar akýtarak dillendirmektedirler.

Devlet doðal tepkime ve tedbir olarak paralelcilere yüklenirken bu meridyenci örgütleri göz ardý etmeden hareket edilmelidir.

Kurumlara sýzmýþ on binlerce terör yandaþý ve sempatizmanlar, gezici kafalar, medya içerisindeki PKK sevicileri, yerli iþbirlikçiler ve sanat ve iþ dünyasýndaki darbe sevicileri göz ardý edilmemelidir.

Bu darbe sadece üç beþ feto üyesi askerin polisin yapacaðý bir darbe deðildir. Üst aklýn ABD, Ýsrail Almanya, CÝA ve belli dýþ örgütler olduðu gerçeði unutulmamalýdýr.

Bu son paralelci darbeye destek olan ordu içindeki içindeki cuntacý kafa, kripto yapýlar ve bazý cemaatlere karþý da tedbirler alýnmalýdýr.

Türkiye yi kan gölüne, iç savaþa ve parçalanmaya götürebilecek bir plan ölçeðinde yapýlan bu darbede gerçek söz sahibi ve belirleyici paralelci kuklalar deðil ABD ve müttefikleridir.

Resmin bir bütününe bakarak, büyük þeytan ABD nin alternatif yüzlerce planlarý olduðunu unutmadan hareket ederek, devletin en önemli kesimlerine vatansever, imanlý, ahlaklý ve ülkesini hiçbir þey karþýlýðý satmayacak insanlarý getirerek hattý müdafaa saðlamlaþtýrýlmalýdýr.

Bütün ümmetin umudu olan, jeopolitik konumu ile merkez olan, her geçen gün dünyada söz sahibi ve lider konumunda olan bu ülkeyi çapulcudan geziciden, kukla örgütlerden, paralelciden ve meridyencilerden ve yerli hain iþbirlikçilerden temizlemek birinci ve en önemli önceliðimiz ve amacýmýz olmalýdýr.

Devletimiz bu temizliði yaparken ve dâhili ve harici unsurlardan hainleri arýndýrýrken hakkaniyet adalet ölçüsü içerisinde, yaþ yanýnda kuruyu yakmadan hukuku iþletmelidir.

Paranoyadan uzak hareket ederek paralel veya meridyenci konumunda olan hangi kurum örgüt cemaat ve toplum varsa bir gün bir þekilde ve ortamda ve zeminde ihanete ve hainliðe teþebbüs edebilme ihtimali unutulmadan ona göre zamanýnda tedbir alýnmalýdýr.

Devleti yönetenler basiret feraset izan ile hareket ettiði sürece hüsnü niyet ademi itimat düsturu ile iþleri gördüðü müddetçe de þahýslar ve kurumlar hakkýnda asla yanýlgýya ve hataya düþmezler. Çünkü feraset sahibi mümin Allah’ýn nuru ile baktýðý için aldanmaz. Ýstediði kadar kitap yazsýn,keramet

göstersin,aðlasýn,sakal sarýk cübbe giysin. Ferasetle ve Kuran ve Sünnet mihengi ile sahtekar düzenbaz münafýk ve yalancý adamlarýn gerçek yüzlerini görür. Vesselam.”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3629 Defa Okundu
2016-07-24

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır