KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüLEN CEMAATNN HZMET EFSANESNDEN TERöR ÖRGüTüNE DöNüþü..

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         GüLEN CEMAATNN HZMET EFSANESNDEN TERöR ÖRGüTüNE DöNüþü..

Gülen Cemaatinin Hizmet Efsanesinden Terör Örgütüne Dönüþü..


Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn ‘Gülen Cemaatinin Hizmet Efsanesinden Terör Örgütüne Dönüþü’ baþlýklý yazýsý:


Aþaðýda beyan edeceðim hakikatler ve gerçekler Fetullah gülen ve cemaati hakkýnda yýllardýr insanlara bir türlü anlatamadýðýmýz anlatsak da ikna edemediðimiz ikna etsek te vazgeçiremediðimiz sürecin nasýl bu hale geldiðinin hikâyesidir. Sabýrlý Okuduðunuz Ýçin Teþekkür Ederim.

1976 yýllarýn baþýnda diyanet sahnesine çýkan fetullah gülen, 80 li yýllara kadar nurcu cemaatlerin içerisinde yürüttüðü faaliyetlerini 1980 den sonra kendi cemaatini oluþturarak devam ettirme kararý almýþtý. ÖZAL döneminde desteklenen fetullah gülen Özal dönemde büyük bir güç elde etti.

28 Þubata gelindiðinde Erbakan hükümetine yapýlan post modern darbe Müslümanlarýn özellikle fetullah gülen cemaatinin kýrýlma dönümü olmuþtur.

Hiçbir dönemde gerçek manada islami bir iktidarý desteklemeyene Gülen cemaati, 28 Þubat sürecinde Erbakan hükümetini karalamakla kalmadý. Müslümanlara karþý yapýlan darbede darbecilerin safýnda yer aldý. Milli güvenlik kararlarýný içtihat olarak görüp darbecilerin bu kararlar sayesinde sevap bile alacaklarýný iddia etti.

28 Þubat ile Müslümanlara büyük darbeler vurulurken nedense bu cemaate hiç dokunulmadý.! 28 Þubattan sonra bütün cemaatler bitirilmeye çalýþýlýp imam hatipler ve ilahiyatlar kapatýlýrken bu cemaate dokunulmamasý Ecevit’in bunlara kefil olmasý gözlerden kaçmýyordu

28 Þubat baskýlarýný bahane eden gülen, cemaati için yeni fetvalar icat etti. Baþlarýnýzý açarak okuyunuz. Kurumlara sýzarak ele geçiriniz. Bu yolda her türlü yol mübah mantýðý ile hareket ediniz. Gerekirse namazlarý terk ediniz. Gerekirse içki içiniz. Haram helal demeden himmet toplayýnýz. Kurumlarý ele geçirmek için soru çalýnýz ve kopya veriniz. Vb. Gibi fetvalar bunlardan bir kaçýydý.

Diðer cemaatlerden adam çalýnmasý, burs ile öðrencilerin ayartýlmasý, yalanýn caiz görülmesi, peygamber adýna rüyalar uydurulmasý, takiyyenin temel esas yapýlmasý islami bir ölçekte gösterilen diðer davranýþsal bozukluklardý.

28 Þubat sürecini en zararsýz atlatan gülen ve cemaati, 2003 de islami bir iktidar baþa gelince hükümetin güveninin kazandýktan sonra onlara yanaþarak iktidarýn nimetlerini yemeye baþladý.

Baþ döndürücü bir hýzla okullar, yurt dýþý okullar, olimpiyatlar, dershaneler, medya gruplarý, hastaneler ve yurtlar ve holdingler kurdular.

Türkiye de nurcu denilince akla ilk gelen Fetullah gülen risale-i nurlarý kullanarak ve kendi menfaatleri doðrultusunda kitaplar yazarak kendine ait bir paralel din oluþturmaya baþlamýþtý bile..

Nurlarý kullanarak kendisine nüfuz elde eden cemaat, bir zaman sonra nurcu kisvesini çýkarýp gülen hareketine dönüþünce uluslararasý arenalarda farklý gruplar kesimler ve odaklar ile iliþkileri de geliþmeye baþladý.

Devlet desteðini arkasýna alan kendilerine bütün kapýlar açýlan cemaat, artýk bir hizmet efsanesine dönüþmüþtü. Her gün yeni hizmet efsanelerini anlatan kitaplar yayýnlar hikayeler ve diziler ile toplumda bu cemaate karþý bir kudsiyet ve ulviyet misyon oluþturulmuþtu.

Halk artýk bunlarý sahabe gibi görüyor hocalarýný mübarek muhterem fedakar ömrünü Ýslam’a harcamýþ birisi olarak telakki ediyordu.

Her kes dünyada açýlan okullara, ülkedeki dersaneleri, yurtlara, okullara, kolejlere bakýp zahirde yapýlan hizmetleri alkýþlayýp överken, hoca efendinin gözü yaþlý vaaz ve sohbetleri ile kendinden geçerken ve iþ adamlarý devlet idarecileri hizmetlerini alkýþlýyordu.

Zahirde efsane gibi görülen bu cemaat ve lideri amel ve itikat cihetiyle Müslümanlarý ifsat ettiðini bilen bazý cemaat ve tarikatlar bunlarýn iç yüzünü ve Ýslam kuran sünnet ve dine uymayan uygulamalarýný biliyor ama bunlar yüzünden islama zarar gelmesin düþüncesi ile kimselere anlatamýyor veya inandýramýyordu.

Çünkü gülen cemaati toplumu öyle afsunlemiþti ki kimse cemaatin kuran sünnet din ekseni dýþýnda bir din icat ettiklerini ve paralel bir devlet yapýlanmasý içinde olduklarýnýn farkýnda deðildi. Zahirde görünen icraatlarýna bakýyordu.

Risale-i Nurlarý tahrip ettiðini, dini ve hakikatlerini tevil ederek tahrif ettiðini, Ýslam’da olmayan uygulamalar ile Ýslam’ý ifsat ettiðini, Ýslam’da olmayan bir din icat ettiðini, cemaati yavaþ yavaþ masonik bir yapý ile gizli perdeli bir örgüt þekline sokmaya baþladýðýný, her yaptýklarý yanlýþ ve sakat uygulamalara bir kýlýf bularak hakikatleri gizlediklerini maalesef insanlar bilmiyordu.

Ýmanýn þartýný altýdan üçe indirmesi, Hristiyan ve Yahudileri cennete sokmasý, kelime-i þahadetten muhammedün resulallah ibaresini çýkarmasý, dinler arasý diyalog, ýlýmlý islam projesi vb. sapkýnlýklarý halk hoþgörü ile karþýlýyordu..

Çünkü bol gözyaþlý sohbetler, ülke dýþý okullar, dershaneler, kolejler ve faaliyetler gerçekleri perdeliyor. Ýnsanlara sadece bu noktalara nazar ediyordu.

Müslümanýn ferasetinden sakýnýn çünkü o Allah’ýn nuru ile bakar hadisi Müslüman için büyük bir dürbün teleskop ve her iþin iç yüzünü gösteren bir emar ve röntgen vazifesini görmesi gerekirken maalesef siyasetten diyanete iþ dünyasýndan sanata her kesim bu cemaatin zahirde parlak büyük ihtiþamlý görünüþüne aldanmýþ, güleni neredeyse tapýnacak derecede tazim, hürmet ederek insanüstü varlýk statüsüne getirmiþti..

Mümin feraset sahibi olur ve Allah’ýn nuru ile bakar sýrrý gereði bu cemaatin þaþasý, ihtiþamý, sözde büyük hizmetleri ve hocalarýnýn kutsiyeti yýðýnlarý etkilerken þahsýmý ve bilinçli çevremi asla etkilemedi. Çünkü iþin iç yüzünü iyi biliyorduk. Ýki hakikatin içerisine bir batýlý koyup insanlarý sinsice ifsat ettiklerini görüyorduk.

Yaptýklarý icraatlerin kuran sünnet ve dinde yeri olmadýðýný ve bazý kavramlar, deðerler, söylemler ve uygulamalar ile Ýslam’ý ve toplumu ifsat edip bozmaya çalýþtýklarýný cemaatine, sevenlerine ve taraftar olanlara ve muhabbet duyanlara bir türlü izah edip anlatamadýk.

Cemaatin gayrimeþru bir yol takip ederek güya Ýslam’a imana hizmet etme gaye ve amaçlarýnýn Ýslam’da dinde ve kuranda olmadýðýný anlatsak da insanlar anlamýyordu. Uyarýlarýmýz ve ihtarlarýmýz makes bulmuyordu. ‘Olur, mu caným bu adam her gün peygamber ile görüþen onunla istiþare eden hayatýný Ýslam ve millete adamýþ bir azizdir.’ diyorlardý.

Ýtikada, Kur’ana, Ýslam’a sünnete ve akla uymayan o kadar yanlýþ icraat ve faaliyetleri vardý ki taraftarlarýný ve öteki insanlarý bir türlü gerçekler noktasýnda ikna edemiyorduk.

Hipnoz ve ispirtizma ile teshir edilen ruhlar akýllar ve fikirler adeta irade ve þuurlarýný hocalarýnýn eline vermiþ iradeleri ellerinden çýkmýþtý.(Kör adama nasýl kýrmýzýyý anlatamazsýnýz ya durum böyleydi)

Yanlýþlarý ve Ýslam’da olmayan uygulamalarý bir türlü görmek anlamak kabul etmek istemiyorlardý.

Gazetelerde faiz reklamý varsa, millete içki için diyorsa, namazý ima ile kýlýn, yeri geldi mi fuhuþ dahi yapýn, öðrenciye þevk vermek için yalan peygamber rüyalarý anlatýn, televizyonlara faiz reklamý alýn, gazeteye abone olun, himmet yapýn diyorsa hoca efendinin elbette bir bildiði var diyorlardý.

fetullah gülenin kitaplarý ile zehirlenen cemaat fertlerý ilahi emir telakki ettikleri hocalarýnýn emri ile hak- hukuk gözetmeden sýnav sorularý çalýyor, bütün stratejik kurumlardaki mevki ve makamlara kendi adamlarýný getiriyor, engel olmaya çalýþanlarý harcýyor veya iftira ile hayatlarýný karartýyordu.

Onlar dine imana islama hizmet ediyorum diyerek yanlýþlara hatalara kusurlara zulümlere düþtüklerini kabul etmeseler da biz biliyorduk ki,gayri meþru bir tarik ile giden zýddý maksuda ulaþýr.. Yani Haram bir yol ile islama dine hizmet etmeye çalýþan asla muvaffak olmaz. Allah’ýn dinine tarihte hiçbir zaman yalan ve hile üzerine hizmet eden islam büyükleri gelmemiþti.

Gidiþatlarýna bakýp endiþelerimizi dillendirirken hizmet efsanesi ile anýlan bir cemaatin artýk derin bir cemaate tehlikeli bir yapýya büründüðünü sosyal medyada ve farklý kulvarlarda söylüyorduk. Hak maskesi takan ve hak

suretine bürünmüþ bu cemaatin ülke, millet ve toplum için büyük bir tehlike olduðunu çok dillendirip insanlarý uyardýðýmýz halde sesimize hep kulak týkandý.

1998 de gerçek yüzünü görüp 2000 yýlýnda layýk olduðu hitap þekli olan fetoþ ismiyle andýðýmýz zamanlarda insanlar neredeyse tekfir edip böyle muhterem bir adama nasýl fetoþ dersin diyerek tepki gösterirdi. Hey gidi günler….

2006 da sanal âlemde bu taifeye karþý mücadele ederken toplumda ve siyasi camiada iyice ilahlaþtýrýlmýþ ve hatadan münezzeh kusurdan Müberra görülmeye baþlamýþtý.

Her kes öyle görse de bizler asla göremiyorduk. Çünkü bizde bir Risale-i nur cemaatine mensuptuk. Bediüzaman hazretlerinin kitaplarýný okuyorduk. Ama nurcu olarak anýlan bu insanlarýn yaptýklarý bize ters geliyordu. Takva ve verayý esas alan bir yapý ve esas üzerine devam ettiðimiz halde bunlarýn uygulamalarý ,fetullah gülende görüldüðü iddia edilen olaðanüstü haller, kerametler, hikayeler, peygamber görüþmeleri sýrlar nedense mensup olduðumuz yerde ve öteki cemaatlerde yoktu.

Ne zaman bu adamlarýn yalanlarý ve gerçek pis yüzü ortaya çýkacak diye içim içimi kemirirken Allah dostu bir büyük iki sene önce bana sabret çok kýsa bir zaman sonra ne mal olduklarý ve gerçek yüzleri ortaya çýkacak rezil rüsvay olacaklar. dedi.

17-25 Aralýk patlak verince bütün pislikleri gerçek yüzü ve yaptýklarý sinsi çalýþmalarý ortaya saçýldý. Hizmet efsanesinin nasýl karanlýk pis bir örgüte, þebekeye ve çeteye dönüþtüðü ortaya saçýldý. O büyük zatýn sözü ortaya çýktý.

17-25 Aralýk süreci ile hizmet erleri hizmet hareketi ve hala nurcu olarak anýlan cemaatin gerçek yüzü görüldü.

Bu olaylar ve gerçeklere raðmen hala gözleri açýlmayan akýllarý baþa gelmeyen ve uyanmayan nadanlar ve safdiller gülenin Ýslam düþmaný, din düþmaný, deccaliyetin bir rüknü, batýl bir ajan, f tipi bir þeytan olduðunu görmeyip baðlýlýk yemini ediyorlardý.

Ta ki 15 Temmuz Darbe giriþimi ile Meclis bombalanýp, MÝT, Özel Hareket Daire Baþkanlýðý ve Halk tanklar altýnda ezilip 250 ye yakýn insan þehit olduðunda halk bu adamýn ve cemaatinin gerçek pis yüzünü gördü.

Fetullah gülen cemaatinin darbeler ile eli kanlý terör örgütüne, terörist ile iþbirliði yaparak hainliðe, suikastlar ile dehþetli cinayet þebekelerine, Ýslam’da olmayan uygulamalar ile sapkýnlýða döneceðini gülenin in gerçek kimliðinin Ýslam olmadýðýný yýllar önce söyleyip dil döktüðümüz ve inandýramadýðýmýz insanlar ve kesimler þimdi haklý çýktýðýmýzdan dolayý bizden özür ve af dilenip haklýymýþsýnýz demeye baþladýlar.

Ýbretle ve dehþetle bütün dünya, hizmet efsanesi olarak anýlan bir cemaatin derin cemaate sonrasýnda terör örgütüne dönüþtüðünü gördü. Kýyamete kadar hayýr ve iyilik ile ve rahmetle anýlacak olan bir cemaat lanetle nefretle ve ihanetle anýlmaya mahkûm oldu.

Karar vericiler ve oyun kurucularýn âlemi islamýn üzerinde oynadýklarý oyunlar gereði fetullah gülen gibi çok adamlar ve dehþetli cemaat yetiþtirdiði gibi yetiþtirmeye ve içimize sokarak toplumu ifsat etmeye devam edeceðini bilmemiz gerekir.

Dün insanlarý uyardýðýmýz gibi yine uyarýyoruz. Ülkemizde bir çok hak cemaat ve tarikat ve hocalar olduðu gibi birçok meridyen cemaat ve topluluk þu anda çekirdek hükmünde ve gizlice ve sinsice büyümektedir.

Toplumuza ihtiyacý olan gerçek Kuran sünnet din ve islam ile iman dersleri vermediðiniz sürece ve itikadý bozuk fikri sapýk sözü tatlý ameli sýfýr küçük yýlanlar hükmünde olan ajan âlimleri, þeyhleri ve hocaefendileri ve Proflarý tespit edip baþlarýný ezmediðiniz sürece bu illegal gruplar bir gün gelip terör örgütüne dönüþüp devletine milletine vatanýna ihanet edecekleri kaçýnýlmazdýr.15 Temmuz olayý ve tarih buna þahittir. Vesselam.

Not: Vatanýný milletini bayraðýný seven ve asla ihanet etmeyen ve doðru kaynaklardan beslenen tarikatlar, cemaatler ve hocalar bahsimiz dýþýndadýr. Bu vatansever ehli tarikat ve cemaatler darbe günü tanklara karþý durduðu gibi her zaman milli iradenin yanýnda yer almýþtýr.
 

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2882 Defa Okundu
2016-08-03

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır