KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
        

Tehlike Geçmedi, Þimdi Birlik ve Uyanýk Olma Zamaný!


Kafkas Haber Ajansý Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn ‘Tehlike Geçmedi, Þimdi Birlik ve Uyanýk Olma Zamaný’ baþlýklý yazýsý:


Medeniyetler Çatýþmasý tezinde Samuel Huntington Ortadoðu’yu küçük küçük ülkelere deðil kabilelere ve aþiretlere kadar bölmeliyiz tezini savunur. Bu tezin gerçekleþtirilmesi için BOP dediðimiz Büyük Ortadoðu Projesi baþlatýlmýþtýr.

Ortadoðu þuanda maalesef kabilelere ve aþiretlere kadar bölünmeye baþlanmýþ durumda.Suriye parça parça edildi.Mýsýr darbe ile devrildi.Yemende iç çatýþmalar devam ediyor.Libya ikiye bölündü.Irak üç parçaya bölündü.Sýra Türkiye de.

Uzun zamandýr ülkeyi parçalamak için birçok þer teþebbüsler faaliyetler planlar ve çalýþmalar yürütülüyor sinsice.

Terör belasý, gezi kalkýþmasý 17-25 Aralýk darbe teþebbüsü ve 15 Temmuz darbe giriþimi ve hep ABD -Ýsrail ve Avrupa birliðinin son kale olan Türkiye’yi bölmek parçalamak adýna yaptýklarý teþebbüslerdir.

Ýþgal Kuvvetleri 15 Temmuzda ülkemizi iþgal etmek için pusuya yatmýþ bekliyordu. Bin senelik yurdumuzdan bizleri kovmak için sinsice darbeyi desteklediler.

2023 de bitecek Lozan antlaþmasýna yeni bir Lozan dayatmak için çalýþan þer güçler ve büyük þeytan ABD, son 15 Temmuz darbesi ile istediðini elde demeyince kudurdu.

Bu kudurmuþ köpekler ve kâfirler darbenin gerçekleþmemesinden duyduklarý üzüntüyü her gün kendi basýnýnda beyan ediyorlar.

Küfür tek millettir düsturu ile hareket eden batýlý þer güçler ülkemizi parçalamak için el birliði dil birliði ve inanç birliði ettiklerini gizlemiyorlar.

Ülkemizi parça parça etmek için bütün gücü kuvvetiyle ve planlarý ile çabalayan kâfirler buna muvaffak olmamanýn verdiði baþarýsýzlýk yüzünden kudurmuþ itlere döndüler.

Türk devletini ve milletini Suriye’den Irak tan daha beter etmek için yemin etmiþ durumdalar.

Yeni, sinsi ve hain birçok planlarýný dereye sokmuþ durumdalar.

F tipi android þeytanlar eliyle giriþtikleri darbe giriþimleri baþarýsýz olsada bu f tepi þeytanlarý kullanarak ve CÝA ajanlarýný kullanarak bütün bölgeye Ýsrail, ABD Ajanlarýný getirerek yeni bir iç savaþ ve darbe teþebbüsünde bulunacaklar.

Ýslam’ýn son kalesi mazlumlarýn hamisi ve batýnýn korkulu rüyasý olan ülkemizi yýkmak için giriþtikleri darbe teþebbüsünde baþarýlý olamadýlar.

Ama cumhurbaþkanýmýz ve vatansever vatandaþlarýmýzýn gösterdiði birlik beraberlik ve dayanýþma ile kazanýlan bu zaferi maðlubiyete çevirmek için bütün güçleri ile saldýracaklar.

Planlar ölçeðinde kâfir kâfirliðini yapacak ve alçak menhus ve pis planlarýný devreye sokacak.

Bir türlü hükümeti ve Cumhurbaþkanýný devirememenin verdiði öfke ile kudurmuþ ve çaldýrmýþ olan kâfirler ordusu her türlü entrikaya baþvuracaklar.

Bütün ülkelerde ki darbelerin baþrol oyuncusu olan ABD, CIA, MOSSAD ve yerli iþbirlikçiler bir türlü hükümeti yýkamamanýn ve Erdoðan’ý devirememenin verdiði kudurmuþluk ile yeni hile, fitne, oyun ve saldýrýya hazýrlanýyorlar.

Bu süreçlerde her türlü yolu kullanacaklar.

Alevi suni çatýþmasý,

Cemaat tarikat çatýþmasý

Bazý cinayetler iþleyip bu cinayetleri ÝÞÝD iþledi iftiralarý ile halký iþide benzeyen cemaat fertlerinin üzerine salarak karýþýklýk çýkartmak

Sohbet için toplanan cemaatlere ait yurtlarda paralelciler toplanmýþ darbe için biraya gelmiþ yalanlarý ile halký galeyana getirmek

Kanaat önderlerine veya bölgesel liderlere suikast yaparak cemaatler ve halk arasýnda karýþýklýk çýkarmak.

Güneydoðu da asker kýlýðýna giren ajanlar tarafýndan üst düzey HDP liler öldürülerek devlet yaptý diyerek halký devletin üzerine saldýrtmak.

Devlet kurumlarýna saldýran halkýn üzerine ajanlarca ateþ açýlarak halký galeyana getirmek.

Ýç savaþ çýkararak NATO Türkiye ye müdahaleye çaðýrmak.

Sosyal Medyada kurgulanan sahte görüntüler ile halký galeyana getirmek.(gaza hemen gelmeyelim. Her görüntü ve mesaja inanmayalým.)

Halký bütün iletiþim araçlarý kesildiði zaman sokaklara çýkýn mesajlarý ile sokaklara dökmek. (Sosyal medyadan bu tür mesajlar gelmeye baþladý dikkatli olalým.)

Paralel þeytanlar eliyle intihar saldýrýlarý ve cinayetlere iþleterek ölen darbecilerin intikamýný aldýrmak.

Türk-Kürt karýþýk yaþayan yerlerde iki tarafý birbirine düþürüp düþman edecek oyunlar tezgâhlamak.(En tehlikelisi budur. Aman Dikkat)

Atatürk heykellerini parçalayarak bu cürmü Ýslamcýlarýn üzerine atarak gerilim çýkarmak. Laiklik fitnesi çýkarmak.

Türkiye nin her tarafýnda canlý bombalar intihar saldýrýlarý düzenleyerek halký paranoya korkuya ve nefrete sevk etmek.

Feto hainini geride kalan fedailerini ve robotlarýný programlayýp kamuoyunda Türkiye yi suçlu gösterecek sahte montajlar piyasaya sürmek. (Sosyal medyada çalýþmalara baþlanýlmýþ.)

Halkýn çabuk galeyana gelen yapýsýný kullanarak fitne, fesat ve oyunlara halký alet etmek! (halkýmýz çok çabuk galeyana ve gaza geliyor bu çok tehlikeli)

Geçen sene küçük bir denemesi olan liseleri sokaklara dökmeyi bu dönem geniþ çapta yaparak karýþýklýk çýkarmak.

Mülteci kamplarýna saldýrýlar düzenleyerek iç savaþa ve karýþýklýða zemin hazýrlamak. (F tipi þeytanýn en önemli planý güneydoðuyu Türkiye den koparýp büyük Ýsrail’e peþkeþ çektirmek.)

Üniversitelerde ideolojik karýþýklýk çýkarmak. Bir kaç gün önce üniversitelerde linç giriþimi teþebbüsü yaþandý. Dikkat.

Yeni bir gezici kalkýþmasýnda bulunmak. (Sonbahara dikkat.)

VB. gibi plan ve hainlikler peþinde koþacaklar.

Bu kâfir, hain ve alçaklarýn planladýklarý sinsi alçak menhus planlara karþý uyanýk olacaðýz. Devlet kanalýyla gelmeyen teyit edilmeyen hiçbir mesaja Whatshap bilgisine sosyal medya haberine inanmayacaðýz.

Kâfir, hain, münafýklar, zalimler, satýlmýþlar ve f tipi þeytanlar plan kurmaktan ve küfürlerinin gereðini yapmaktan geri durmayacaklar.

Onlar plan yaparken bizler birliði uyanýklýðý beraberliðimizi ve dayanýþma ruhunu korumaya gayret edeceðiz ki aramýza tefrika ayrýlýk kin adavet düþmanlýk ve ayrýlýk sokmasýnlar. Zira Kuran niza etmeyin kavga etmeyin ki kuvvetiniz daðýlmasýn. Allah’ýn ipine sýmsýký sarýlýp ayrýlýða düþmeyin. Diyerek bizleri uyarýyor.

Millet ümmet ve devlet olarak bu zor süreçlerde devletin de gerekli tedbirleri almasý istihbaratý güçlendirmesi, kritik noktalar kurumlardan f tipi þeytanlarý bütün bütün temizlemesi, Medya ya ayar verilmesi,Bir an önce Ýdamýn gelmesi, Ýncirlik üssünün kapatýlmasý, okullarda kurumlarda her yerde olabilecek olumsuzluklara iç savaþa götürebilecek yöntem usul ve oyunlara karþý uyarýcý filmler bilgilendirmeler ve telkinlerde bulunmalýdýr.

Bu süreçleri atlatmak için bilinç þuur idrak basiret ve izan yanýnda dua ve hýfzý ilahiyeye sýðýnarak aleyhimize kurulan tuzaklarý bozmasý için rabbimize niyaz tazarru ve münacatta bulunmamýz farz hükmündedir.

Tehlike geçmedi ve gelecek günler geçmiþi aratabilir. Bütün güçleri ile üzerimize saldýracaklar, dünya kamuoyunda bizleri yalnýz býrakacaklar, bizi Anadolu dan silmeye çalýþacaklar, birliðimizi bozarak aþiretlere kadar bölmeye çalýþacaklar.

Gevþemeden savaþ kazanmýþ edasýna girmeden ve tedbiri elden býrakmadan temkinli ve uyanýk olacaðýz. Ýnanýyorsanýz o halde üstünsünüz ayetine itimat edeceðiz. Allah’ýn rahmetinden ümidimizi kesmeyeceðiz.21.Yüz yýlýn bizim ve Ýslam’ýn olacaðýný unutmayacaðýz. Allah’ýn bizimle olduðunu ve fakirlerin bütün plan ve projelerinin boþa çýkacaðýný bileceðiz. Allah’ýn Amerika’dan büyük olduðunu unutmayacaðýz. Allah’ýn nurunu tamamlayacaðýný ve bunu Türk milleti eliyle yapacaðýný aklýmýzdan çýkarmayacaðýz.

Ümmetin halifesi hükmünde olan, kâfirlerin nefret ve öfke duyduðu ERDOÐAN indirilir veya öldürülürse, Ümmetin son kalesi Türkiye düþerse, ümmetin umudu Türkiye’nin ýþýðý sönerse, Ýslam ýn bayraðý inerse, ümmet, millet, Ýslam din sahipsiz kalýr. Zalimlerin kâfirlerin ayaklarý altýnda namuslar þerefler din ve mukaddesatýmýz çiðnenir.Irakta Suriye de Arakan da Kamboçya da Mýsýrda olduðu gibi….. Allah muhafaza.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5180 Defa Okundu
2016-08-08

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır