KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CUMHURBAþKANýMýZA -LDERMZE SAHP ÇýKALýM

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         CUMHURBAþKANýMýZA -LDERMZE SAHP ÇýKALýM

Cumhurbaþkanýmýza -Liderimize Sahip Çýkalým


Not:Bir buçuk sene önce yazýlan bu yazýyý bir kenara not edin. Bir gün öngörülen gerçekler inþallah bir gün vuku edecektir. Sabýrla okuduðunuz için teþekkür ederim.

ABD ve Yahudi Lobisi yüz yýla yakýndýr ülkemizde yaptýðý veya yapmak istediði bütün toplumsal dizayn, kitle yönetimi, psikolojik savaþ, algý yönetimi ve ülke idare ve kontrol faaliyetlerini maþalar eliyle yürütmüþtür.

Bu maþalarýn baþýnda masonlar, fasonlar, bazý siyasi hareketler, kiralýk kalemler, Din kisvesi giydirilmiþ cemaatler ve aydýn kesimden bazýlarýnýn geldiði bilinmektedir.

Ülkenin ahlakýný mý mahvedecekler bunu ahlaksýz medya, basýn, film ve dizi ve moda üzerinden yaparlar.

Ülkenin eðitimini, ekonomisini, felç edip veya batý güdümlü hale mi getirecekler bunu kendilerine hizmet eden iktidarlar eliyle yaparlar.

Dünyanýn birçok yerinde dünyaya nizam vermeye çalýþan bu küresel þer güçleri yüz yýla yakýndýr bu entrika, þeytani planlarýný ve oyunlarýný ülkemizde de baþarý ile uyguluyorlar.

Türkiye de bu güçlerin izni olmadan hiçbir lider baþa gelemez. Gelse de ya indirilir ya da indirilmeye çalýþýlýr.

Onlar izin vermediði sürece silah, araba, uçak, gemi yapamazsýn.

Ýktidara gelen Ýsrail ile iyi geçinmek ve onlarýn güvenliðini tehlikeye düþürecek hareketlerden kaçýnmak zorundadýr.

Ýktidara gelen boyundan büyük iþlere karýþamaz ve baðýmsýz ve büyük bir devletmiþ gibi hareket edemez.

Bu küresel güçler hangi ülkeler ile iliþkiler içerisinde olmanýzý isterse onlarla ticari iliþkiler gerçekleþtirmek zorundasýnýz..

Ýktidar iseniz þer güçlerinin iktidarýyla güdümlü çalýþmanýz gerekir. Bakanlarý atarken onlarýn izni olmasý gerekir. MÝT müþteþarý onlarýn razý olduðu birisi olmalýdýr.

Büyük Ortadoðu Projesinde biçilen figüranlýk rolünüzü itirazsýz yerine getirmeniz gerekir. Silah üretmek yerine silah almanýz gerekir.

Yönünüzü asla batýdan doðuya dönemezsiniz. Çin, Rusya, Japonya ile dirsek temasý yapamazsýnýz. Afrika ve Arap ülkelerinde söz sahibi olmaya kalkýþamazsýnýz çünkü oralar zaten þer güçlerin sömürüsündedir.

Ýktidarda olan hükümetler ABD karþýsýnda sesini asla yükseltmemelidir. Haddini ve yerini bilmelidir. Haddini bilmeyenlerin , itaat etmeyenlerin ve baðlýlýk yeminine sadýk kalmayanlarýn baþlarýna nelerin geldiðini 60 lý yýllarýn baþýndan itibaren görmeye baþladýk..60 Ýhtilali ve Baþbakan Menderesin idamý,67 Muhtýrasý, 80 darbesi,28 Þubat darbesi, 21 Nisan muhtýrasý 17-25 Aralýk darbe giriþimi, gezi olaylarý ve en son 15 temmuz darbe giriþimi hep dýþ güdümlü þer güçlerin iç figüranlarýn eliyle ülkeyi dizayn etme ve kontrol altýnda tutma teþebbüsleri ve tehditleriydi.

Evet, bu þer güçlerin ülkemiz için çizdiði kýrmýzýçizgiler ilk defa Menderes tarafýndan çiðnendi. Ýkinci defa ERBAKAN tarafýndan çiðnendi. Dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlmasý ve ekonomik baðýmsýzlýk, kendi silahýný tankýný topunu ve savunma sanayini kurma teþebbüsleri özüne ve aslýna dönme, Ýstanbul sermayesi yerine Anadolu sermeyesini geliþtirme, üretim ve yatýrýmlarý canlandýrma, batý yerine doðu ile birleþme, Ýslam birliðini kurma, ekonomiyi ÝMF ye baðýmlý olmaktan kurtarma gayretlerine giriþen Rahmetli Erbakan bu dýþ güdümlü iç figüranlar eliyle 28 Þubat darbesiyle ile durduruldu.

Yýllar sonra Erbakan’ýn yarým kalan Ýslam’a, topluma, millete ve geleceðe dair hedef, amaç ve gayeleri daha yüksek bir perdeden gerçekleþtirme gayreti içerisine giren Erdoðan ve ekibinin de önü çeþitli bahaneler ile kesilmeye çalýþýldý. Ýnternet andýcý, Nisan muhtýrasý, sonun Adnan menderes gibi olur tehditleri, gezi kalkýþmasý, 17-25 Aralýk darbe giriþimleri, artan terör olaylarý ve en son 15 Temmuz darbe giriþimi Erdoðan’ý alaþaðý etme teþebbüsleriydi.

Kendi uçaðýný, füze, helikopter, silah ve nükleer gücünü kurma, çabalarý içine giren, Davos’ta Ýsrail cumhurbaþkanýna posta koyan, BM ‘de Dünya Beþ tan büyüktür diyen, Suriye Afrika ve Müslüman zulümlerine karþý haykýran ve SÝS’LEÞMEYEN Erdoðan ‘ý Mursi’ leþtirme teþebbüsleriydi bütün teþebbüsler

Büyük Türkiye, süper güç, Büyüyen Türkiye ekonomisi, Osmanlý özlemi, devlet baþkanlýðý sitemi, dýþa baðýmlýlýktan kurtulma çabalarý, milli gelirin artmasý, Lozan’ýn bitmesi, bütün Türkiye nin þantiyeye dönmesi, üçüncü köprü, dünya beþten büyüktür söylemleri, üçüncü havaalaný, nükleer santral, 2023 hedefi, Hakan Fidan rahatsýzlýðý, Ýsrail’e özür diletme baþarýsý, TÝKA’nýn Türk Ýslam ülkelerindeki yaptýðý faaliyetler, ABD nin plan ve eylemlerine ters düþme rahatsýzlýðý, BM VE NATO ya kafa tutma cesareti, Suriye politikasý Türk yardým kuruluþlarýnýn Ýslam imajýný düzeltmeye çalýþmasý, Afrika’ya sahip çýkýlmasý, hilafet çalýþmalarý, Ýslam ülkelerinde üs kurma gayretleri þer güçler ve lobiler için hem bir korkulu rüya hem de bardaðý taþýran son damlaydý.

Cihan impatorluðundan küçük bir devlet moduna dönüþen ve YURTTA SUS CÝHADA SUS politikasý ile yýllardýr dünya ülkeleri nezdinde üçüncü dünya ülkesi konumuna düþen Türkiye, stratejik konumu, eski þanlý tarihi, taþýdýðý potansiyel ve güç unsurlarý sebebiyle küresel güçlerin daima hedef tahtasýnda ve gözü önünde olan bir ülke olmuþtu ve bu ülke asla eski günlerine dönmemeliydi.

Bugün ülkemizde cemaat, marjinal sol örgütleri, terör ve basýn eliyle yürütülen bütün kirli pis oyunlar, algý operasyonlar, saldýrýlar, beþ tepe rahatsýzlýklarý, iftiralar, seçimdeki kirli ittifak faaliyetleri, FETO/PDY örgütü ve onun hainlikleri Türkiye yi eski parlak günlerine götürüp ve tam baðýmsýz bir devlet kurma çabasý içinde giren, küresel bir güç olma gayreti taþýyan ve Müslümanlarý halifelik etrafýnda birleþtirme gayreti içinde olan Erdoðan’ý durdurma ve yýkma savaþýdýr.

Aslýnda bütün bu operasyonlar ve Erdoðan mabeyninde yükselen Ýslam’ý ve uyanan Müslümanlarý engelleme çabalarýdýr. Sisi’leþtiremedikleri Ýslami liderleri Mursi‘leþtirme çalýþmalarýndan baþka bir þey deðildi.

Tam baðýmsýzlýðýný kazanýp iplerini þer güçlerin elinden kurtarmaya baþlayan ülkemizin ellerinden çýkmamasý için yürütülen alçak ve pis operasyonlardýr.

Bugün yapýlmaya çalýþýlanlar ,þeytanýn ve batýnýn figüranlýðý yapan içimizdeki FETO/PDY, kriptolar ve hainler eliyle iktidar ve Ýslam’ý yýkmak için oyun içinde oyun, hile içinde hile, plan içinde plan yürütülerek ülkeyi kaosa, teröre, anarþiye, ayrýlýða, fitneye ve savaþa sürükleyerek halký meþru hükümete ve karþý kýþkýrtmak ve isyana ve ihtilale zemin hazýrlayacak kývama getirme gayretidir.

Birçok badireler darbeler, ihtilaller ve acýlar yaþayan ve yüz yýldýr birçok alanda geri kalan ve ABD ve Ýsrail’in uzaktan kumanda ile yönetip, uydu devleti gibi muamele ettiði Türkiye, artýk eski Türkiye olmadýðýný göstermesi belli kesimleri rahatsýz ettiði için ülkemize karþý büyük bir gizli savaþ veriliyor.

Bu savaþa vatansever, hamiyetperver, dindar, milliyetçi ve cumhuriyetçi ve ülkesini ve bayraðýný sevene her kesin müdahil olmasý gerekir. Sað sol demeden birleþmesi gerekir. Her ülkenin liderine ve baþkanýna sahip çýktýðý sahip çýkmasý gerekir.

Düþmanlýkta kâfirlere hainlere zalimlere münafýklara hoca kýlýklý keþiþlere omuzdaþ olup ülkenin kaderini deðiþtiren bir lidere haddi aþarak büyük bir ihanetin içerisinde olmamak gerekir.

Ekonomisi artýk dünya ile yarýþan, 60 dan fazla ülkeye vizesiz girme imkâný kazanan, dünyanýn en hýzlý büyüyen ekonomilerinden olan, tankýný füzesini yerli silahýný yapan, dini inanç ve özgürlükleri geniþleten ve Türk Kürt kavgasýný bitirmeye çalýþan, dünyaya korku salmaya baþlayan bir ülkenin evlatlarýnýn artýk birlik olmasý gerekir.

Büyüme, geliþme, küresel güç olma, þahlanma, uyanma ve eski günlerine dönme fitilini yakan Erdoðan’a hatasýyla sevabýyla yanlýþýyla doðrusuyla sahip çýkýlmalýdýr. Hata ve kusurlarý ile dua edip hayýrlý icraatlarý için ise destek olunmalýdýr.

Baþta ABD, Ýsrail ve Avrupa olmak üzere Ýran ,Ýrak ve Esatýn düþmanlýk ettiði, Batýlýlarýn bin yýlýn Selahaddin EYYÜBÝ’si dediði, Haziran seçimleri kaybedilince Avrupa ‘nýn bayram ettiði ,15 Temmuz darbesinde ölümünü bekleyen batýlý devletlerin liderleri gibi hareket ederek ölümünü ve baþýmýzdan gitmesini istemek, onu yýkmaya çalýþmak, diktatörlük ile suçlayanlara katýlmak, çýkar ve menfaat odaklarýna ve münafýklara ve hainlere ve kâfirlere hizmet olacaðý gibi vatana millete geleceðimize istikbalimize ihanet olur.

Kaçýnýlmaz sonunu bilen Ýsrail ve uþaðý ABD bu sonu geciktirmek için var güçleriyle Türkiye yi bölmeye ve parçalamaya çalýþýyor.

Satýlmýþ medya, hainler ve paralel eliyle hedefe koyulan Cumhurbaþkanýný hýrsýz yaftasý ve diktatör lider iftirasý ile itibarsýzlaþtýrarak yükseliþi engellemeye çalýþýyor.

Ne yapsalar nafile çünkü kader ölçeðinde takdir edilen bir kader var. Allah bu millete ilahi bir vazife yüklemiþtir. Eskisi gibi mazlumlarýn sesi yardýmcýsý ve hamisi biz olacaðýz.

Allah’ýn izniyle yurtta sus cihanda sus zilletini yýkmaya baþlayan ülkemiz büyük Türkiye yoluna girmiþtir. Âlemi Ýslam bize bakýyor. Bizi hala halifeliðin baþý ümmetin lideri görüyor.

Birçok komþumuz olan küçük Ýslam ülkeleri kâfirlerin zulmü ve iþgalleri karþýsýnda vilayetimiz olmak için bize müracaat edecek. Baþkanlýk sistemi ile beraber büyük bir devlet ülküsü gelecek.

2023 de Lozan antlaþmasý bitiyor. Boðazlardan izinsiz ücretsiz geçilmeyecek. Bütün yer altý kaynaklarýmýzý çýkarabileceðiz. Lozan ile ayaðýmýza vurulan prangalar kopuyor. Biz yükselirken ve hýzla büyürken ve güçlenirken;

Avrupa batýyor.2023-2026 da Ýsrail denilen çýbanbaþý kahraman Türk ordusu tarafýndan haritadan silinecek. Amerika çatýrdýyor.

Ýhanet þebekeleri ve hainlerin entrikalarý, oyunlarý ve alçaklýklarý batýlýlarýn bazý tecrit ve yaptýrýmlarý sonucu içimize dönerek dünyaya süper güç olarak çýkacaðýz.

Ýslam’ýn ümmetin baþý olacaðýz.

Unutmayalým bütün kuvvetleriyle üzerimize saldýranlar Erdoðan mabeyninde hepimize düþmanlar. Deðerlerimize ismimize inancýmýza ve gizli potansiyel gücümüze düþmanlar. Hedefte Erdoðan görünse de asýl hedef bu millettir.

Ey bu milletin asil kahraman evlatlarý;

Lozan antlaþmasý, sevr olayý, Osmanlýnýn maðlubiyeti sonrasý ülkemizi dört bir yandan iþgal edenlerin bugün bizim dostumuz kýlýðýnda gezmesi bizi aldatmasýn.

Çanakkale’yi unutma. Ellerine fýrsat geçmesini bekleyen bu düþmanlar, zalimler ve içimizdeki iþbirlikçileri küçük bir fýrsatta ülkemizi parça parça edip ýrzýmýza namusumuza bayraðýmýza ve dinimize saldýrýp Irak lý, Afganistan lý Müslümanlara yaptýðýnýn on mislini yapmaktan çekinmeyecektir. Eðer 15 Temmuz darbesi baþarýlý olsaydý bizlerin Suriye’den Irak’tan Mýsýr’dan daha kötü yapacaklardý.

Artýk aklýmýzý baþýmýza alalým. Liderimize sahip çýkalým. Onu hainlerin, münafýklarýn, kâfirlerin zalimlerin eline teslim etmeyelim. Ýçimizdeki hainlerin iftiralarý ile yalanlarý ile ona muamele etmeyelim. Hata ve yanlýþlarý için ýslah için dua, ülke için yaptýðý hayýrlý icraatlarý için minnet duyalým.

15 Temmuz darbesi gerçek olsaydý Türkiye diye bir devlet kalmayacaktý. On binlerce ÝÞÝD, on binlerce Þii milisleri, Teröristler güneyi iþgal edecek ülkeyi parça parça edeceklerdi.

Kâfirler zalimler münafýklar hainler dýþ ülkeler Ýslam din millet adýna Türkiye yi bu günlere taþýyan ve daha gelecek parlak günlere ulaþtýrmak isteyen Erdoðan’a doðal olarak düþmanlýk edecekler. Bari bizler kâfir aðzý ile kalbi ile dili ile nefreti ve kini ile hareket ederek Liderimize düþmanlýk etmeyelim. Dua edelim. Yýllardýr ayna nakarat halinde önyargý, parti hizipçiliði ile ve taassup gözlüðü ile ve hakkaniyetsizlik mizaný ile ettiðimiz içi boþ manasýz anlamsýz ve mesnetsiz Erdoðan Amerikan adamý, ülkesini satýyor, vatan haini ve hýrsýz tekerlemelerini ve saplantýlarýný bir kenara býrakalým. Kendisini vatansever, milliyetçi ve masum görenler bayrakçýlýk ve þehit edebiyatýndan baþka bu ümmet millet için ne yaptý.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4561 Defa Okundu
2016-08-15

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır