KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇOK MU ZOR?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ÇOK MU ZOR?

Çok mu zor?

 

“Yatsý namazlarý sonrasý evliya camine yakýn olan kazým paþa caddesi üzerindeki taburelerini kaldýrýma koymuþ bir çay ocaðýna gidip çay içerim. Samimi dostlar ile bu güzel bir ortamda çaylarý yudumlarken yoldan geçen arabalarýn tekerleri bu çukurlara girip çýkarken o anda su birikintisini taþýrýp üzerimize sýçratarak içilen çayý ve o sýcak ortamý mahvediyor. Ýþin acýsý o küçük çukurlar birkaç tane taþ ile doldurulmaya çalýþýlmýþ.

Her gün iþe gidiþte ve iþ çýkýþýnda kullandýðým doðumevi yokuþundaki yol, taþ yol doðalgaz yüzünden bozuldu. Paramparça oldu. Bir tarafý taþ, öteki tarafý asfalt, diðer taraðý ise stabilize olmuþ. Yol o kadar bozulmuþ ki, neresinden gideyim de arabanýn altýný vurmayayým endiþesini çekiyoruz. Ýþin stresi ve yorgunluðu ile evime huzur bulmaya ve rahatlamaya giderken yolun bu hali arabayý mahvettiði gibi bizleri de iyice gerip nefret ve öfke patlamasýna sevk ediyor.

Yine belli günlerde derneðe ve yurda gidip gelirken her gün kullandýðým Ýnönü, faik bey ve cumhuriyet caddesinde seyir halinde iken birden güm diye ya çukurlara düþüyorum. Veya yol ortasýnda oluþmuþ tümseklere çarpýyorum. Bazen çukur ve tümseklerden kaçmak için direksiyonu kýrýyorum ama bu seferde baþka arabalara çarpma tehlikesi geçiriyorum. Bu hal tabi ki yine asabiyet ve öfke frenlerimizi patlatýyor.

Bazen alýþ veriþ için kazým paþa caddesi üzerindeki yolu kullanýyorum. Bir tarafa zaten arabalar park yaptýðý için tek þeritten yol kullanýlýyor. Kaçýþý ve kurtuluþu olmadýðý için yol üstündeki çökmüþ loðarlara ve çukurlara gire çýka gire çýka gideceðimiz yere varmaya çalýþýyoruz. Yol üzerindeki küçük küçük onlarca çukura girip çýkmak zorunda kalan bir insanýn yüzünün gülmesini ve rahat olmasýný nasýl bekleyebilirsiniz.

Bazen her gün gitmek zorunda kaldýðýmýz bakýrcýlar çarþýsý, arpacýlar çarþýsý, Halkbank, ziraat bankasý civarý ve eski garajlar civarýndaki yollardan geçmek zorunda kalýyoruz. Bataklýkta veya mayýnlý tarlada yürüyormuþ zorluðu ile metrekareye düþen üç beþ çukurdan kaçmak için çukur beðenmek zorunda kalarak gidiyoruz. Hangi yoldan gideyim hangi yola gireyim diye kara kara düþünürken akla karayý seçiyoruz. Bu kadar çukurlara girip çýkarak mahvolan arabaya mý yanayým gönül rahatlýðý ile gideceðim yere gitmek için yol bulamadýðýmýza mý yanalým.

Her gün iþ icabý alýþ veriþ icabý ziyaret icabý ve koþuþturma icabý araba ile Kars ta birçok caddeye yola sokaða girmek ve çýkmak zorunda kalýyoruz. Neredeyse þehir içi yollarda ve yoðun trafik akýþýnýn olduðu caddelerde saðlam ve düzgün yol yok. Doðalgaz, tamirat ve inþaatlar yüzünden yollar mahvolmuþ durumda.

Her gün bu yollar yüzünden kendimiz ve arabamýz gerginlik, sýkýntý, stres, asabiyet ve öfke patlamasý yaþýyoruz. Ve en önemlisi canýmýz yanýyor. Çünkü her altý ayda bir sanayi yolunu tutmak alt takýmlarý yaptýrmak bizleri ekonomik sýkýntýya sokuyor. Neredeyse çoluk çocuðumuzun rýzkýný arabaya yatýrýyoruz.

Yukarýda resmettiðim bu manzaralarý ve halleri maalesef her gün yaþýyoruz. Bu hal bizde nefret ve öfke uyandýrýp þehrimize karþý bizi soðutuyor.

Tamam, anlýyorum yerel yönetim olarak maddi imkânlar kýsýtlý ve yeterli deðil ve Sayýn baþkanýmýz elinden geleni yapmaya çalýþýyor. Kýsýtlý da olsa bazý caddelerde asfalt çalýþmalarý var. Büyük iþler ve çalýþmalar ve projeler gerçekleþtirmeyi arzu ediyor. Bu noktalarda destekçisi ve duacýsýyýz.

Amma Ehli Beyt aþkýna sormak istiyorum. Asfalt Üretim Tesisi olan bir belediyenin kazým paþa caddesindeki küçük çukurlarý kapatacak gücü yok mu?

Büyük caddelerdeki yollardaki inþaatlarýn kestiði veya açtýðý bir buçuk iki metrekareyi geçmeyen çukurlarý iz býrakmadan veya tümsek yapmadan asfaltlamak çok mu zor?

Sayýn baþkaným büyük caddeler üzerindeki yollardan geçerken siz hiç o kare çukurlara ve tümseklere rast gelerek neye uðradýðýnýzý þaþýrmýyor musunuz?

Ýkiye ayrýlmýþ, metrekareye üç beþ çukurun düþtüðü ve küçük küçük ufak ufak çukurlu yollardan her gün binlerce araç geçiyor. Bu yollarýn durumu insanlarýn nezdinde þehrinden ve yolundan haberi olmayan bir belediye düþüncesi ve fikri oluþturduðu gibi nazarlarýnda da çalýþmayan, yatan sorumsuz bir belediye algýsý oluþturuyor.

Asfalt tesisleri olan bir belediye için birkaç metrekare olan yollardaki çukurlarý iz býrakmadan ve profesyonelce kapatmak zor olmamasý gerekirken;

Neden çukur kapatmaktan ve yama yapmaktan aciz kalýnýp, sürücülere zorluk ve sýkýntý yaþatýlýp öfke ve nefret patlamasýna sebep olunuyor.

Çok mu zor, doðalgaz ve inþaatlarýn sorumsuzluklarý yüzünden bozulan yollarýn bedelini onlara ödetip yollarý yapmak.

Çok mu zor, küçük küçük çukurlarý iz býrakmadan kapatmak!

Çok mu zor, ana caddelerdeki çökmüþ yollarý araçlar için tehlike arz etmeyecek þekilde asfaltlamak?

Çok mu zor, bozulmuþ yolun asfaltýný yaparken tümsek býrakmadan yapmak.

Çok mu zor, þehrin her yerini özellikle iþlek caddeleri teker teker gezerek tehlike arz eden ve kazalara davetiye çýkaran yollarý tespit edip yama yapmak.

Çok mu zor, ana cadde üzerinde arabalarý da çökerten logar kapaklarýn tamirini yaptýrmak.

Çok mu zor, geceleri trafik olmadýðý zamanlarda ana caddelerde bulunan çukurlarý kapatýp trafiði aksatmadan iþleri yürütmek.

Çok mu zor, yollarý bozan doðalgazcýlara, inþaatçýlara ve su tamircilerine gereken cezalarý keserek baþýna buyruk ve sorumsuzluklarýnýn cezasýný vermek.

Çok mu zor, yamalarý çukur veya tümsek oluþturmadan üstün körü yerine profesyonelce ve ustaca atmak.

Çok mu zor þehrin neresinde hangi yolun bozuk olduðunu tespit etmek.

Yerel yönetimimizin Ýmkânlarýnýn kýsýtlý olmasýný anlarým. Kýsýtlý imkânlar dâhilinde çalýþmanýn zorluðunu kabul ederim. Ama büyük amaçlar hedefler ve çalýþmalar peþinde koþan bir yönetimin küçük basit sorunlar ve problemlerde boðulmasýný ve acziyet göstermesini anlamýþ deðilim.

Allah rýzasý için lütfen trilyonlar gerektirmeyen sadece profesyonelce ve iþini doðru yapmak ve sorumluluklarýný yerine getirmekle çözülebilecek sorunlarýn baþýnda gelen yol sorununu çözmeye çalýþalým.

Kars ta elli bine yakýn araba olduðu düþünülürse ve metre kareye düþen çukurlara ve tümseklere düþüp çýkmak zorunda kalan araç sahiplerinin bu gerginliðine birde araçlarýnda yollardan dolayý maddi hasara uðramasý katýldýðýnda bu durumun sandýða yansýmasý olumlu olmayacaktýr.

Mesela iþ için yolumuz Belediye ye düþtüðünde iþlerimiz hýzlýca çözülüyor ve çalýþanlar ellerinden geleni yapýyorlar. Ayný sorun çözme hali ve gayreti sahada ve alanda da olmasý gerekir.

Baþkanýmýzý seviyoruz. Ve bu sevgimizin yapacaðý hizmetler ölçeðinde ziyadeleþmesini arzu ediyoruz. Vaat edilen ve amaçlanan çalýþmalarýn topluma millete hizmet olarak dönmesinin yolunun da sorumluluk profesyonellik ve memnuniyetlikten geçtiðini biliyoruz. Bu minvalde ve eksende profesyonelce ekip çalýþmasý ile göz doldurup baþka belediyelere her noktada örnek olacak bir konuma gelmelerini temenni ediyoruz. Vesselam.

Not: Geçen gün ilgi ve alaka gösterip yardýmlarýný esirgemeyerek iþlerimizi kolaylaþtýran Belediye Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim ve Müdürü Ali TAMYÜKSEL’ e ve Bordro Yazýþma Ýþleri Memuru Okan DURÐUNKAYA’ya teþekkür ediyorum.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6599 Defa Okundu
2016-08-26

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır