KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KURBAN KREDS ÝLE KURBAN KESLR M?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KURBAN KREDS ÝLE KURBAN KESLR M?

Kurban Kredisi Ýle Kurban Kesilir mi?


Kapitalizmin en büyük temsilcilerinden olan bankalar toplumun kanýný emmek için her fýrsatý deðerlendiriyor. Çaðdaþ tefeciler olan bankalarýn þimdiki oyunu ise bayram kredileri.

Þeker kredisi veya kurban kredisi þeklinde lanse ettiði krediler ile Müslümanlarý faize bulaþtýrmaya çalýþan bu bankalara karþý dikkatli olunmalýdýr.

Dinimizde yeri büyük günahtan biri olarak geçen ve sen çalýþ ben yiyeyim mantýðý üzerine kurulmuþ olan faiz ile toplumu sömüren bankalarýn bayram kredileri ile hela bayramýnýzý harama ve zehire çevirmeyin.

Bankalarýn kurban kredisi adý altýnda Müslümanlarý avlamaya çalýþtýðý bu tuzaða düþmeyin. Hiç bir þekilde kredi ile alýnacak olan kurban makbul ve kabul olmaz. Zira kurban vecibesi imkâný olan ve kesmeye gücü yetenlere vacip olup, imkâný olmayan ve kesemeyenlere vacip deðildir.

Ýmkâný olmadýðý için kurban kesemeyen birçok aileyi cazip ödeme teklifleri ile kandýrmaya çalýþan bankalara bu ailelerin aldanmamasý gerekir.

Borçlu olmaktan veya imkâný olmayýþýndan dolayý kurban kesemeyenler banka kredisi ile kurban kesme adýna hayýr yapayým derken þerre ibadet yapayým derken isyana amel iþleyeyim derken yanlýþa düþmesinler.

Kurban vecibesi belli nisap miktarý dediðimiz evinin çoluk çocuðunun geçim miktarýný çýktýktan sonra elde kalan parayla yapýlacak hayýrdýr.

Ýlla kurban keseyim çoluk çocuðumun boynu bükük kalmasýn veya onun bunun eline bakmasýn düþüncesi ile hareket edilecek ise o zaman karzý hasen (ödünç verme) dediðimiz þekilde eþinden dostundan sonra geri ödeme þartý ile borç alýnarak kesilebilir. Ama bankadan alýnacak geri ödemesi faiz olan bir para ile kesilecek kurbandan en Allah razý olur. Nede o kurban kabul ve makbul olmaz.

Kurban vecibesinin yerine getirirken uyulmasý gereken þartlar ve kurallar maalesef çok bilinmediði için çok yanlýþ uygulamalara hatalara düþülmekte helal bir amel ve fiil harama inkýlap etmektedir.

Bu hususta kurban vecibesinin yerine getirilmesi þartlarý ve hangi hallerde kurbanýn kabul ve makbul olacaðý ve kesilecek olan hayvanlarýn hangi þartlarý taþýmasý gerektiði ve usulü ile alakalý Belediyelerce veya müftülükçe broþürler hazýrlanarak halka daðýtýlmalýdýr.

Halkýmýz kurban alma ve kurban kesme hususunda bilinçlendirilmeli Allah adýna yapýlacak bu amelin makbul olma þartlarýný iyi bilmelidir.

Bu bilgiler ýþýðýnda kurban ile alakalý bazý hususlar iyi bilinmelidir.

1- Kurban ibadet deðildir diyen hümanist kýlýklý din düþmanlarýna aldanmamalý. Kurbaný vahþet olarak görenlerin soflarýndan eksik olmayan pirzolalar, kebaplar, sucuklar, mangallar ve kavurmalar babalarýnýn tarlasýnda mý yetiþiyor….

2-Banka kredisi ile kurban kesmek caiz deðildir. Çünkü faiz haram olduðu için haram ile ibadet olmaz.

3-Kesilecek olan kurbanlarýn derisinin satýlmasý caiz deðildir. Ancak satýlýp parasý hayýr kuruma veya fakire verilebilir. Kurban, Kurbaný Kesen kasaba da verilemez.

4-Kurban keserken kasten besmele çekilmediði zaman o kurbanýn eti yenilmez. Unutulma ve kasýt olmadýðý durumlarda eti yenir.

5-Bayram namazý dýþýnda kurbana özel bir namaz yoktur. Yani kurban kesildikten sonra kurban niyetiyle namaz kýlýnmaz.

6-Kesilen kurbanlarýn kanlarý, ödleri, bezeleri, idrar torbalarý, cinsel organlarý ve husyelerini (yumurtalarýný) yemek tahrîmen mekruhtur.(Hanefiye göre)

7-Kurban kesmek yerine kurban parasýný fakirlere ve muhtaçlara sadaka olarak vermek caiz deðildir. Bu uygulama kurbaný kabul etmemek olduðu gibi bu þekilde hareket edenlerin amelleri boþa çýkar. Çünkü kurban ibadetinin yerine gelmesinin þartý kesilmesi ve kan akýtýlmasýdýr.

8-Kredi kartýyla kurban kesmeye diyanetçe cevaz verilmiþ ama kredi kartýyla alýnacak olan kurbanýn tek çekim yaptýrýlmasý þartý getirilmiþtir.

9-Kurbanýn taksit ile alýnmasý hususunda diyanet iþleri baþkanlýðý ‘vadeli satýþ caiz olduðunu taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesini ifade ettiði için taksitlendirme yolu ile satýn alýnan bir malýn, alýcýnýn mülkiyetine geçtiði için bu yolla alýnan bir hayvanýn kurban edilmesinde bir sakýnca olmadýðýna hükmetmiþtir.

10-Kurbanlarýn vekâlet yoluyla yurt dýþýndaki Müslüman ülkelerde kestirilmesi caizdir.

11- Kurbanýn et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarýnýn satýlmasý da caiz deðildir Geniþ bilgi için: http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Documents/Kurban.pdf adresine müracaat edilebilir.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4270 Defa Okundu
2016-09-02

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır