KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DLN SEBEP OLDUðU AFETLER

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         DLN SEBEP OLDUðU AFETLER

 Dilin Sebep Olduðu Afetler

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “Dilin Sebep Olduðu Afetler” yazýsý:

Ýnsanýn kalbinde ve ilminde ne varsa dilinden o dökülür. Dil var olaný yansýtan en önemli uzuvlardan birisidir.

Dil insanlarýn hem kurtuluþuna hem de felaketi olmuþtur. Dil yüzünden hem savaþlar hem de barýþlar olmuþtur. Bunun içindir ki Yunus EMRE Söz Ola Kese Savaþý Söz Ola Kestire Baþý demiþtir.

Dil arý gibi bal da akýtýr yýlan gibi zehirde akýtýr...

Dil vardýr sahibini rezil eder dil vardýr sabini aziz eder.

Dil vardýr sahibini küfre götürür dil vardýr sahibini imana getirir.

Dil vardýr iftira atar dil vardýr gerçeði itiraf eder.

Dil vardýr yalana prim verir dil vardýr haktan ödün vermez.

Dil vardýr felaket getirir dil vardýr saadet getirir.

Nice insanlar vardýr dilinin belasýný çeker. Dili yüzünden ya hapse ya mezara girer. Dil vardýr boþ sözlerin hizmetine girer, dil vardýr hakikatin ilancýsý olur.

Ýnsana emanet olarak verilen dilimizi Allahýn koyduðu sýnýrlara göre kullanýrsak dünyada bizi beladan ahirette ise azaptan korur.

Dilini gýybetten, iftiradan, yalandan, boþ sözlerden, dedikodudan, yalandan zandan ve koruyan hem dünyada hem de ahrette belasýný çekmez.

Allah”ý zikretme lisaný olan dilimiz boþ ve yalan sözlerin, gýybetin yeri deðildir. Çirkin sözlerin ve kötü laflarýn merkezi hiç deðildir.

Dil, güzel tatlý, nezih ve temiz sözlerden hoþlanýr. Dilin sahibi olan Allah da dil sahiplerinin boþ sözleri terk etmesinden hoþlanýr. Kuraný Keriminde yüce Allah ‘Ey Müminler Allaha karþý gelmekten sakanýn ve doðru söyleyin” dediði emrettiði gibi dinin peygamberi olan efendimiz de bir hadisi þerifte “Kim diline ve ýrzýna sahip çýkacaðýna güvence verirse bende o kimsenin cennete girmesine güvence veririm. Demiþtir.

Ýnsanlarýn baþýna gelen sel, yangýn, fýrtýna, dolu, deprem gibi felaketler insanlarýn hayatlarýna mal olurken, insanýn gýybet, iftira, dedikodu ve küfür  afeti yüzünden baþýna gelecekler ise onun dünyevi ve ebedi hayatýna mal olup mahvedecektir.

Dünyanýn afetleri insanýn dünyasýna zarar verdiði gibi dilin bozukluðu ve çirkinliði de ebedi hayatýný mahvedecektir.

Toplumumuzun Kuran ve sünnetin nurani, ulvi ve nezih söylemlerinden uzaklaþmasý, hikmeti ve hakikati menfaatlere feda etmesi, Ýslam terbiyesinden kendisini tecrit edip, sefih medeniyetin deðerlerini kabul etmesi toplumda yalan, gýybet, dedikodu, iftira, küfür ve gevezeliðin revaç bulmasýna zemin hazýrlamýþtýr.

Medyadan, sokaklardan, okullardan, evlerden, stadyumlardan ve filmlerden yükselen boþ söz, küfür gýybet hakaret iftira ve yalanlar gökyüzünü dolduran kapkara bulutlar gibi semamýzý kaplamaktadýr.

Hikmet hakikat edep haya ve hayýrdan soyutlanan diller ruh dünyamýzý, maddi hayatýmýzý, latif, nezih duygularýmýzý lekeleyip kirletmektedir.

Ne zaman ki küfre, yalana, gýybete, iftiraya ve dedikoduya yasak getiren hikmetler menba-ý olan yüce kitabýmýz Kuraný okunmaya baþlarýz o zaman çirkin kötü bed ve adi sözler bizden göçer gider yerine Kuran ahlaký hâkim olur.

Ne zaman hayatý, ahlaký ve her söylemi ile bizlere en güzel örnek olan Ýslam peygamberine ittiba edilir o zaman maddi ve manevi hayatýmýzý zehirleyen ve çirkinleþtiren dilin kötülükleri son bulur.

Allah ve ahiret gününe inanan ya hayýr konuþsun ya da sussun. Her duyduðunu söylemek insana günah olarak yeter. Boþ sözleri terk etmek Ýslam’ýn güzelliðindendir. Boþ sözlere müþteri olmayýn. Diyen bir peygamberin ümmeti boþ konuþmaktan, boþ söze müþteri olmaktan, her sözün ardýna düþmekten, küfür, gýybet ve dedikodu yapmaktan sakýnmalýdýr.

"Ýnsanlara güzellikle söyleyin..."(Bakara, 83) Mü min ne ta n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasýzdýr." (Tirmizî, diyen bir bir peygamberin ümmeti yedi büyük günahtan birisi olan iftiraya tenezzül etmez. Ýnsanlara küfür etmez.

Müslüman dilini cahiller ve küfürbazlar gibi deðil peygamberler ve alimler gibi hak yolunda, temiz söylemlerde, ulvi zikirlerde, tatlý naðmelerde, yüce þükürlerde kullanýr.

Müslüman Allah’ýn küfredenleri sevmediðini bilir. Küfür etmez.

Allah’ýn boþ söz söyleyenleri sevmediðini bilir boþ söylemez.

Allah’ýn iftira edenleri sevmediðini bilir iftira etmez.

Allah’ýn yalan konuþaný sevmediðini bilir yalan konuþmaz.

Allah’ýn doðruluðu sevdiðini bilir haktan ve doðruluktan ayrýlmaz.

Sonunda ölüm bile olduðunu bilse yalana tenezzül etmez.

Diliyle insanlara, çevresine, sevdiklerine eza ve cefa etmez.

Dilini þerli söylemlerden ve eylemlerden korur.

Dilini kemalata, fazilete ve hikmete hizmetkâr eder.

Dili yüzünden þahsiyetini yalanýn, gýybetin ve kötü sözlerin maskarasý yapmaz.

Diliyle kalpleri býçak gibi yaralamaz.

Diliyle Allahýn evi olan kalp Kâbesini yýkmaz.

Diliyle felaket çýðýrtkanlýðý yapmaz.

Diliyle gönülleri yýkmaz.

Diliyle ruhlarý ve kalpleri yaralamaz.

Dil kýlýcý ile dostluklarý parçalamaz.

Amel defterini küfür, gýybet, yalan, iftira ile doldurmaz.

Dilini dinine, dilini hikmete, dilini hakikate, dilini güzel nasihate, dilini ilme hizmetkâr kýlýp dilinin maskarasý deðil efendisi olur.

Dilini tutarak, diline hâkim olarak, diline sahip çýkarak, dilin maddi ve manevi hastalýklarýndan  ve afetlerinden korunmuþ olur. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6652 Defa Okundu
2016-10-05

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır