KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CEMAAT VE TARKAT GERçEð

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         CEMAAT VE TARKAT GERçEð

Cemaat ve Tarikat Gerçeði


Bu yazý son günlerde FETO olayýndan sonra toplumda cemaat ve tarikatlara karþý oluþan ön yargý ve olumsuz fikirleri gidermek için bir okuyucu tarafýndan sorulan soruya cevap niteliðinde ve zaruretten dolayý yazýlmýþtýr. Cemaat ve tarikat gerçeðinin anlaþýlmasý için biraz uzunca yazmak zorunda kaldýk. Sabýrla okuduðunuz için teþekkür ederim.

Sual: Biz üniversiteli öðrenciler arasýnda ve çevremizde cemaate karþý zaten bir ön yargý vardý bu son FETO olaylarý ile cemaate karþý daha büyük bir ön yargý ve korku oluþtu. Çevremde cemaati o kadar kötülüyorlar ki inanamazsýnýz. Birde ailemizin “ cemaate giderek hayatýný mý kaydýrmak istiyorsun ”Ya da ”Fethullahcý mý olacaksýn” Cemaatler beyinleri yýkýyorlar. Cemaatler çocuklarý ailelerinden koparýyor. Güzel ve etkili konuþarak insanlarý kandýrýyorlar. Oralara gitmeyin sizlere hap içirip baþýnýza kötülük getirirler. Sizi okutup sonra bedava ömür boyu çalýþtýrýrlar. Ýradelerinizi elinizden alýrlar. Vb. gibi sözleri þimdilerde sýk duymaya baþladýk. Bu söylemlerin aslý nedir. Ben cemaatlerin insanlarý doðru yola sevk ettiklerine inanýyorum çünkü sýnýfýmda cemaate mensup çocuklar görüyorum iffet edep hayâ vakar sahibiler. Baþlarýný kaldýrýp bizlere bakmýyorlar. Baþkalarýný ikna etme adýna ve kalbimin tatmin olmasý için içtenlikle soruyorum.Gerçekten cemaatler tehlikeli midir.?

Cevap: Cem olmak toplanmak ve bir araya gelmek manasýna gelen cemaat kavramý fýtrat ve yaratýlýþýmýza uzak ve yabancý deðildir. Kardeþim insan beþerdir ve yaratýlýþý gereði olarak topluluk yani cemaat halinde yaþamak zorundadýr. Bunun için insanlar þehirler kasabalar ilçeler köyler kurmuþ. Askeriyelerde taburlar bölükler alaylar tümenler tugaylar teþekkül ettirmiþ. Sosyal içtimai hayatta dernekler vakýflar sosyal sportif ve kültürel guruplar meydana getirmiþ. Birlikte yaþama mecburiyeti adýna okullar yurtlar üniversiteler ve kurumlar kurmuþtur.

Ýnsanýn fýtratý topluluk olarak yaþamayý, topluluk olarak eðlenmeyi, topluluk olarak çalýþmayý, topluluk olarak eðitim almayý gerekli kýlmýþtýr.

Bugün dünya yüzünde Müslüman olsun olmasýn bütün insanlar cemiyetler vakýflar sivil toplum kuruluþlarý örgütler kurmuþ. Hak veya batýl olsun bütün insanlar dava mücadele ve amaçlarý için cemaatler teþekkül etmiþtir.

Hatta eðitim sisteminde devlet çýkardýðý kanunlar ile eðitimin topluluk olarak sýnýflar halinde yapýlmasýný zorunlu hale getirmiþtir.

Ýnsanlarý güdüleme, kanalize etme, þekillendirme, þartlandýrma, disiplin altýna alma, ilahi terbiye ile kontrol altýnda tutma, eðitme ve geliþtirmenin cemaat oluþumu ile gerçekleþeceði hakikati bilimsel olarak da kabul edilmesi gösteriyor ki insan yaratýlýþý gereði cemaat veya topluluk olmak zorundadýr.

Cemaat olma güdüsü meyli ve gereði; kimisi kahve cemaatleri kurmuþ. Kimisi futbol cemaatleri kurmuþ kimisi eðitim cemaatleri, kimisi dini cemaatler kimisi yardýmlaþma dayanýþma kültür cemaati kurmuþtur.

Eðitim yardýmlaþma dayanýþma iþbirliði ittifak ve Cemaat olma birlikte yaþama topluluk olarak hareket etme kanunlar yönetmelikler ile de desteklenmiþtir.

Yaratýlýþ gereði birbirine muhtaç olan insanlar birlikte yaþamak ve bulunmak zorundadýr. Bu gereklilikten dolayý konserler, düðünler, eðlenceler, festivaller, organizasyonlar, maçlar topluluklar halinde icra edilir.

Yüce kitabýmýz Kuraný Kerim dahi ‘Cemaat de rahmet vardýr’ diyerek cemaat olmanýn gerekliliðini ve önemini belirtiyor. Hatta dinimizde cemaat ile namaz kýlmak ile tek baþýna namaz kýlmak arasýnda 70 kat sevap farký olduðu ilan edilerek insanlarýn cemaat halinde namaz kýlmaya teþvik edilmiþtir.

Yaratýlýþýmýz cemaat halinde yaþamayý iktiza ettiði için insanlar cemaatler halinde yaþayacaktýr. Bu topluluklarýn zahirde adlarý dernek vakýf okul iþyeri atölye fabrika imalathane, cafe, kahve, stadyum, disko ve dershane olsa da hakikat de karþýlýðý cemaattir.

Cemaat ve Tarikatlar Tehlikeli midir?

Cemaat olmak suç deðildir. Cemaat olmak demek dýþlanacak veya ayýplanacak ve korkulacak bir eylem ve fiil deðildir. Önemli olan insanlýða topluma ve ailemize faydalý olacak cemaatlerin içerisinde olmaktýr. Ýnsanlarýn dünyevi hayatlarýný kolaylaþtýracak güzelleþtirecek ve devam ettirecek cemaat veya oluþumlara ihtiyaç olduðu gibi uhrevi hayatýný kazandýracak insani vasýflarýný kemalata erdirecek ahlaki deðerlerini güzelleþtirecek cemaatlere veya tarikatlerede ihtiyaç vardýr.

Dini veya örgütsel bir teþekkül ve cemaat olma filinin suiistimal edilerek kendine güç para nüfuz elde ederek otoriteyi veya yönetimi ele geçirmek için kullananlar çýktýðý gibi baþkasý hesabýna cemaat perdesi ile milletin dinini ahlakýný hayatýný ve deðerlerini ifsat edip bozmak için kurulmuþ kökü dýþarýda olan cemaatlerin varlýðýný gördük FETO gibi..

Cemaat veya topluluk olma olgusu þimdi var olduðu gibi kýymete kadar da ihtiyaçtan dolayý var olacaktýr. Varlýk sahnesinde farklý adlar isimler ve oluþumlar ile varlýðýný sürdürecek olan dini veya dünyevi cemaatler kiþi veya kurumlarýn inanç düþünce ve fikir yapýsýna göre varlýklarýný sürdürecektir.

Varlýk sahnesini hak ölçülerinde çýkýp bir zaman sonra batýla kayan ve yanlýþa sapan kurumlar örgütler yüzünden binlerce senedir hak hakikat doðruluk hayýr çizgisini sürdürenler ayný kefeye koyulamaz.

Çünkü bir grup cemaat veya oluþumun yanlýþlarý ihanetlerinden dolayý öteki cemaatleri zan altýnda býrakmak veya toptancý bir akýl ile hepsini ayný kefede deðerlendirmek zulüm olur.

Ya da içerisine girmeden onlarý tanýmadan eleþtirmek veya kötülemek insaf ve vicdan ile baðdaþmaz.

Ýdeolojik ve fikri gereði cemaatlere karþý çýkan ama kendisi de bir topluluk içinde hareket eden ve bu milletin gençlerinin ahlaki ve dini eðitim almasýna karþý olan basýn veya kiþilerin garazkarane kirli propagandalarýna kulak vermemek gerekir.

Sevgili kardeþim insanlarýn üniversitede, oralarda, buralarda cemaatleri kötülemelerine bakmayýn ve ön yargýlý durmayýn.

Ýnsanlar çok þey derler veya mesnetsiz ve temelsiz çok iftira ederler. Fasýk ve yalancý medyanýn düzmece propagandalarýna aldanýrlar. Medyanýn kendilerine sinsice empoze ettiði düzmece fikir yalan ve kurgular ile konuþurlar. Kendi doðrularýný ve fikirlerini geliþtirmek yerine baþkalarýnýn fikirleri ile yalan yanlýþ yaþarlar.

Þimdi cemaate girmeden, cemaati tanýmadan, cemaate bilmeden, cemaatlere düþmanlýk eden, kötüleyen, karþý çýkanlara akýl izan ve vicdan ve hakikat ölçeðinde sormak lazým.

Ne yapmýþ bu dini cemaatler? Evlerinde veya yurtlarýnda kalan kýzlarýn namuslarýný mý satmýþ. Ellerine silah verip kimleri katlettirmiþ. Kimleri hýrsýzlýða teþvik edip mahvetmiþ. Kimleri kumara alkole ve fuhuþa alýþtýrmýþ. Nerede ne þekilde anarþi çýkartýp insanlarý öldürtmüþ.

Kötü alýþkanlýklardan arýndýrýlýp ahlak edep haya ve iffet ile donatýlarak milletine toplumuna faydalý insanlar olmalarý için yetiþtirilmiþ bu gençler ellerine silah alýp ne zaman insanlarý öldürmüþler.

Ýçki fabrikalarý kurarak milleti mi zehirlemiþler. Pavyonlar mý kurmuþlar. Uyuþturucu satarak gençleri mi zehirlemiþler.

Ýnsanlarý gýybetten, dedikodudan, hasetten, kinden, adavetten, milliyetçilikten, bölücülükten kötülüklerden alýkoymaya çalýþan cemaatçiler kimin kanýna girmiþler.

Hapishaneleri, meyhaneleri, umumhaneleri, diskotekleri, barlarý, cafeleri ve dolduranlar cemaatçiler, nurcular ve tarikatçýlar mýdýr?

Ýnsanlarý katleden, mallarýný gasp edenler, hýrsýzlýk yapanlar, bankalarý hortumlayanlar, evrakta sahtecilik yapan, torpil iþleten, ihaleye fesat karýþtýran ve halký dolandýran cemaatçi, nurcu veya tarikatçýlar mýdýr?

Kadýn satan, alkol satan, uyuþturucu satan, rüþvet yiyen, rüþvet veren ve nitelikli dolandýrýcýlýk ve sahtekârlýk yapanlar nurcu, tarikatçýlar mýdýr?

Toplumun korkulu rüyasý olan tacizciler tecavüzcüler kapkaççýlar alkolikler baliciler cemaatçi veya nurcular mýdýr?

Eþlerini döven, boþayan karýlarýný kýzlarýný aldatan, öldüren ve þiddete maruz býrakan cemaatçi veya nurcular mýdýr?

Terör anarþi ahlaksýzlýk ve kötülükleri toplumda yayan, serserilik yapan, mala cana ýrza iliþen cemaatçi ve nurcular mýdýr?

Bütün bunlarý yapanlar cemaatçi, tarikatçý ve nurcular deðilse ve asayiþin manevi bekçileri bu cemaat ve tarikatlar ise nasýl oluyor da insanlarýn kanýna giriyor, beyinlerini yýkýyor, sömürüyor ve kötülük ediyorlar.

Güzel konuþuyorlarsa hikmetli konuþuyorlarsa demek o güzel sözler ilimden geliyor ahlaktan edepten geliyor.

Devletin ve eðitim kurumlarýnýn yapamadýðýný yapan ahlaki deðerler yayarak, milleti din ve iman ile donatmaya çalýþan, gençliði içine düþtüðü kötü alýþkanlýklardan kurtarmak için uðraþan, toplumu sarsan cinayetleri, fuhuþu, rüþveti, kötülükleri izale etmeye çalýþan kesimleri bilmeden karalayacaklarýna hakikati araþtýrýp doðrularý bulsunlar.

Gençliðe yüksek ideal aþýlamaya çalýþan, ulvi gayeler gösteren, vatan, millet, bayrak sevgisi veren, elinden dilinden emin bir nesil olmalarý için çalýþan, haram-helal hak-hukuk öðreten cemaatler ve tarikatlarý kötülemek vicdan iþi deðildir.

Üyelerine ve insanlara güzel bir ahlak, hikmet, ilim, marifet, adabý muaþeret, hayýr, hasenat öðreten cemaat ve tarikatlar nasýl kötü olabilir.

Cemaat veya tarikatlar hakkýnda bu kadar olumsuz ön yargýlý veya art niyetli ileri geri konuþanlar lafý güzaf edenler neden hiç yalancý sözlerle toplumu aldatýp zinaya ve fuhuþa iten, þarký türkü sahiplerini, ahlaksýz film ve dizi sahiplerini kötüleyip yargýlamýyorlar.

Namuslarý satanlar, toplumu uyuþturucu ile uyutanlara, içkiyle insanlarý sarhoþ edip cinayet ve suça itenlere, moda ile insanlarý ahlaksýzlaþtýranlara, televizyonlar ile milletin namusunu gevþetenlere karþý neden bu kadar tepki verilmiyor.

Ýslam’ýn 1000 senelik temelini oluþturan ve Osmanlýnýn kuruluþ temelinde olan cemaat ve tarikatlar þahsi kemalat, fazilet ve hakikat noktasýnda Müslümanlara ve milletimize çok þey katmýþtýr. Adeta bu toplumun manevi direkleri olmuþtur.

Tarikatlar cemaatler ihtiyaçtan ve zaruretten doðmuþtur. Tarikatlar insanlarý vasýtalar ile Allah’a ulaþtýran yollardýr. Sonradan icat edilmiþ deðildir.

Bu kurumlarý kötüleyen karalayan ve küfredenler Allaha, Peygambere, dine, imana hürmetsizlik etmiþ olur. Çünkü bu oluþumlar Allah peygamber din iman sevgisini aþýlmak için çalýþmýþtýr.

Hak tarikatlara dil uzatanlar Tarikat perdesi altýnda insanlýða ve Ýslam’a hizmet eden Anadolu’nun her yerinde yatan evliyalara hürmetsizlik etmiþ olur.

Bütün padiþahlar tarikat terbiyesi almýþtýr. Tarikatlar ve cemaatler Allaha götüren yollardýr. Tasavvuf kalbi ruhu kötülüklerden temizleyip terbiye eden insana yüce vasýflarý kazandýran bir yoldur.

Ýslam’ýn içerisinden çýkan ama Ýslam olmayan bazý fena veya gizli ellerce Ýslam düþmanlýðý ve Ýslam’a karþý insanlarý soðutmak için gayri nesebi kiþilere kurdurulan cemaat ve tarikatlara bakarak diðer bütün cemaat ve tarikatlar kötüdür denilemez.

Cemaat hakkýnda edilen bu sözler cemaat tarikatýn varoluþ felsefesini görmeden, yaþamadan, anlamadan, akýl etmeden, tartmadan ve ölçmeden; ön yargý, kin, garaz ve cehaletten söylenmiþ sözlerdir.

1-cemaatler insanlarýn beyinlerini yýkýyorlar. 2-Yýðýnlar halinde hareket ediyorlar. 3-Körü körüne hoca ve þeyhlerine itaat ediyorlar. 4-Ýnsanlarý ailelerinden koparýyorlar..5- Ýradelerini baþkasýnýn cebine koyuyorlar’ 6-Beyninizi uyuþturan haplar içirirler

Ýddialarýna isterseniz teker teker cevap vereyim;

1-Evet, cemaat, tarikat ve nurcular insanlarýn beyinlerini yýkýyorlar. Ýtiraf diyorum benimde beynimi boþ, pis, abes düþüncelerden, faydasýz fikirlerden temizlediler. Kalbimi kinden öfkeden hasetten gýybetten, düþmanlýk fikrinden, temizlediler. Bedenimi pisleten alkolden, kumardan ve diðer pisliklerden temizlediler. Saygý sevgi muhabbeti aþýlayýp, insana, hayvana, taþa, daða merhamet etmeyi öðrettiler.

Hakký hukuku öðrettiler, insanlýk deðerlerini öðrettiler. Elime, dilime, bedenime, aklýma, kalbime, iman kuranýn Ýslam’ýn nurlarý ile doldurdular.

Ahlaksýz ve faydasýz televizyonlarla kirlenen, gazetelerle pislenen düþüncelerimi temizlediler. Kuranýn imanýn sünnetin hakikatleriyle doldurdular..

Her yerimi yýkayýp cahiliye pisliklerinden arýndýrdýlar. Kahvelerin, maçlarýn, barlarýn, diskolarýn, sokaklarýn ve boþ yýðýnlarýn cemaati olacaðýma Allah’ýn dininin nurlu cemaati oldum..

Her ay yüzlerce sayfa, evrat, ezkar, vird, zikir, salâvat, dua ve okuma güdüsü veren her ay yüzlerce sayfa hakikat kitaplarý okumaya teþvik eden, her ay onlarca saat tefekkür sohbetleri ile kalp, ruh ve aklýmý feyizlendiren, ömrümü hayatýmý hayra iyiliðe yardýmlaþma dayanýþma ve millet için çalýþmaya sevk eden bir cemaat nasýl zararlý olabilir.

2-Hak Cemaatler ve tarikatlar da öteki kesimler gibi yýðýn ile deðil birlikte hareket ederler. Ama hakikat ve hikmet içerisinde kolektif bir düþünce ile bu yapýlýr bütün faaliyetler. Okullarda ve kurumlarda olduðu gibi..

3-Hak Cemaatler hoca veya þeyhlerinin þeriata uyan Kuran ve sünnete uygun hüküm ve emirlerine itaat ederler. Körü körüne ve taassup ile hareket etmezler. Gerçek bir tarikat ve cemaat þeriata zýt bir emir tavsiyede asla bulunmaz. Bulunuyorsa o zatýn kemalat icazet ve velayetinde sorun vardýr.

4-Hak Cemaat ve tarikatlar insanlarý ailelerinden koparmayý býrakýn ailelerin yapamadýðý terbiye ve ahlaký verirler. Anaya babaya itaati emredip, saygý ve sevgiyi öðretiyorlar. Sizler cemaate giden bir gencin ailesine karþý saygýsý hürmeti ve sevgisi ile gitmeyenin arasýndaki farklý hiç gördünüz mü? Düne kadar aileler eðitim yanýnda çocuklarý ahlaki eðitim alsýnlar diye malum cemaat okullarýna gönderiyordu.

5-Hak Cemaatler insanlara beyinlerini uyuþturacak zararlý haplar deðil ancak kardeþlik, ahlak, iman edep þeref hapýný içirirler. Ama toplumun âþýk olduðu medya ise her gün insanlara ahlaksýzlýk haplarý, zina haplarýný, günah ve haram haplarýný, çýplaklýk hayâsýzlýk haplarýný öfke gadap isyan haplarý içiriyor da kimse bunun farkýnda deðil.

Soruyorum size,bu ülkeye en büyük zararý veren medyanýn zararlarý, yaydýklarý ahlaksýzlýðý, televizyonlarda yaptýklarý pislikleri neden kimseler görmez..Görse baðýrýp çaðýrmaz.

Yuvalarý yýkan evler daðýtan boþanmalarý artýran alkol fabrikalarýný neden kimseler görmez. Ömür çürüten kahveleri cafeleri neden kimse görmez. Göre sesini çýkarmaz susar.

Toplumu cinnete, cinayetlere, ahlaksýzlýklara ve imansýzlýða sevk eden fikri anarþi ve ideolojilere kimseler neden ses çýkarmaz. Çýkarsa kimseler duymaz.

Allah için çalýþan, millet için çalýþan, toplum için çalýþan, din için çalýþan, ahlak ve gelecek için karþýlýksýz çýkar menfaat ve ücret beklemeden çalýþan cemaat ve tarikatlara ve buralara mensup olanlarda kusur yanlýþ ve pislik ararlar.

Evet, itiraf ediyorum ben medyanýn insanlarý korkuttuðu, dinsizlerin karaladýðý, ahlaksýzlarýn düþman olduðu, cahillerin yüz çevirdiði ve din düþmanlarýnýn öcü gibi gösterdiði hak doðru ve bir cemaate gidiyorum ve ömrümün sonuna kadarda gideceðim inþallah.

Þeytanýn küfür, ahlaksýzlýk, hayâsýzlýk, kindarlýk, baþýboþluk, cehalet, günah ve haramlarla dolu cemaatlerine giderek ruhumu aklýmý kalbimi bedenimi çürütüp mahvetmeyeceðim.

Çaðdaþ týmarhaneler olan diskolarýna, ömür çürüten barlarýna, ahlaksýzlýk yuvalarýna, fuhuþ ve zinaya sevk eden eðlence ve oyunlarýna anarþi ve teröre sevk eden fikir ve ideolojilerine kapýlýp manen boðulmayacaðým.

Rabbimin ibadet ve kulluk ordularýnda kalacaðým. Ýmanýma, dinime, ahlakýma, saldýran ahlaksýz medya ordularýna, fikir ve ideoloji, sefahat yýðýnlarýna ve dinsiz sistem ordularýna karþý bende cemaat ordusunda durarak karþýlýk iman sabýr sadakat ve ilim ile karþýlýk vereceðim.

Cemaat olmaktan ve mensubu olmaktan hiçbir zaman zerre kadar piþmanlýk duymadým. Hayatýma kazandýrdýðý manevi deðerleri hiçbir yerde hiçbir para karþýlýðý asla alamazdým. Cemaatte kazandýðým ilim, bakýþ açýsý, fazilet, erdem, kemalat ve hayrý hiçbir servet ile kazanamazdým.

Cemaate girmek isteyen ama korkan veya çekinen kardeþim korkma cemaatin rahmetinden mahrum kalma. Hayata olaylara hakikatlere bakýþ açýn çok deðiþecek. Hayatýn sistematik ve düzenli hale gelecek. Vaktini yerinde ve kullanýp israf etmeyeceksin. Kendin için deðil millet ve toplum ve din için yaþamýnýn ulvi yüceliðini ve lezzetini alacaksýn.

Evet, kardeþim itiraf ediyorum! Hayatýmýn en saadetli günleri cemaatteki kardeþlerimin içerisindeyken geçti ve geçiyor Riyasýz, yalansýz, çýkarsýz aldatmayan yüzleri cemaatte buldum. Bana Allah’ý hatýrlatan, hakka yönelten, hayrý tavsiye eden, iyiliði emreden, kendisi için istediðini benim içinde isteyen dostlarý cemaatte buldum.

Aralarýnda hiçbir kan ve nesep baðý olmadýðý için sadece Allah için bir araya gelen hiçbir çýkar gözetmeyen akrabalýk baðlarý olmadýðý halde birbirlerini seven insanlarý burada buldum. Aldatýlmadan kandýrýlmadan ihanete uðramadan sömürülmeden yaþayacaðým bir hayat buldum. Rabbime þükrediyorum. Bana cemaati bahþettiði için. Rabbim son nefesimi buralarda onun yolunda onun dini ve resulü uðrunda vermeyi esip etsin. Âmin.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5285 Defa Okundu
2016-10-15

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır