KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NEDEN AKLýMýZý KULLANMAYýP KENDMZE YüK EDERZ.!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         NEDEN AKLýMýZý KULLANMAYýP KENDMZE YüK EDERZ.!

Neden Aklýmýzý Kullanmayýp Kendimize Yük Ederiz.!

Büyük bir nimet olan akýl, þer yolunda kullanýlýrsa cerbezeye döner. Yani yalaný süsleyerek doðru gösteren, kurnazca cümleler kurarak kendisini haklý çýkaran, lâf cambazlýðý yaparak doðrularý perdeleyen, yalan veya tevillerle gerçekleri örtbas eden bir hal alýr.
Akýl yerinde kullanýlmazsa veya iþletilmezse gabavete döner. Yani, ahmaklýk, anlayýþsýzlýk, kalýn kafalýlýk hallerine dönüp baþkalarýnýn elinde oyuncak olur. Aldatýlmaya ve kandýrýlmaya müsait bir hal alýr.
Akýl hayýrda kullanýlýrsa hikmete döner. Yani her þey hakkýnda doðru, uygun karar verebilme, hakký hak bilip uyma, yanlýþý da yanlýþ bilip ondan uzaklaþma hali alýr.
Akýl Ýnsan ile hayvan arasýndaki en büyük farktýr..
Ýnsan meyveyi soyarak yer, hayvan için ise kabuklu kabuksuz fark etmez.
Ýnsan tercih eder seçer, temyiz ve tefrik eder. Ama hayvan tefrik ve temyiz edemez.
Hayvan için birinci veya ikinci sýnýf ahýr fark etmez.
Çünkü insanýn aklý her þeyi sorgularken hayvan ise her þeye mal gibi bakar..
Kendi doðrularý fikirleri ve düþünceleri olmayýp baþkalarýnýn fikriyle hareket edenlerin hali tren vagonlarýna benzer. Vagonlar lokomotif olmadan çalýþmaz.
Binlerce insanýn doðru ve hak dediði bir þeye yanlýþ diyenler ve milyonlarýn beyaz dediðine kara diyenlerin akýllarý yüzeysel, basit ve kýt bir akýldýr.
Aklýný baþkalarýnýn cebine koyanlar iradesi ve dileme hüviyeti yoktur.
Akýl, kör teslimiyet ve taassup ile birilerine baðlanýrsa o akýl sahiplerinin yýðýn ve sürüden farký olmaz.
Akýl bir fikre ideolojiye ve inanca saplanýp kalýrsa o aklýn gözüne kocaman bir at gözlüðü geçmiþ olur..
Tartmayan ölçmeyen kýyas ve muhakeme yapmayanlarýn akýllarý kuþ beyinlidir.
Sorgusuz, sualsiz, mukayesiz bir fikre, düþünceye veya lidere inananlarýn akýllarý programlanmýþ robot gibidir. F tipi robotlarý yakýnlarda gördük.
Aklý olanlar kitleleri yönetirken, aklý olmayanlar veya eksik olanlar ise daima yönetilir.
Gençlik, aklýný baþýna almayýp hislerini kendisine rehber ve önder yaparsa kör hislerinin elinde felakete hapis hanelere, kabristanlara ve hastanelere düþer.
Akýl düþünsel melekelerini yitirdiði zaman insaný hayvana inkýlap ettirir. Canavara çevirir. Deli gömleðini insana giydirir.
Ýnsanýn maymundan geldiðini savunan proflarýn akýllarý maymunlarýn aklýndan daha aþaðýdýr.
His ve duygularýn hâkim olduðu insanlarda akýl devre dýþý kaldýðýnda o insanlarda gözler kör, bilinç kapalý ve kulaklar saðýr olur. Bu tür insanlar daima duygusal zekâlarý ile güdülür ve kullanýlýrlar.
Aklýný baþýnda gezdirip akýlsýzca tercihlerde, akýlsýz eylemlerde, akýlsýz hareketlerde, akýlsýz iþlerde kullanan insanlar evlere deðil ahýra layýktýr.
Tabiata, sebeplere, ineðe, güneþe, ateþe, putlara tapan insanlarýn mevkileri konumlarý ve durumlarý ne olursa olsun o insanda akýl akýl deðil balýk aklýdýr.. Ýster profesör olmuþ olsun ister bir ülkenin baþbakaný…
Basiret ve feraset aklýn düþüncesinden ve kýyaslarýndan ve muhakemelerinden ortaya çýkar.
Aklý olmayan basiret feraset sahibi olmadýðý için gerçeklerin iç yüzünü anlayamaz.
Akýl sahibi olduðu halde þuur, basiret ve feraseti olmayanlar yönetici veya devlet yönetimine aday olmalarý sakýncalýdýr.
Çünkü bir ülkeyi yöneteceklerde basiret, feraset, izan olmadýðý zaman toplumlarý felakete, krizlere ve sorunlar yumaðýna giriftar ederler.
Toplumlarý yöneten ve idare edecek insanlarýn makamlarý büyük olduðu gibi akýllarý da büyük olmalýdýr.
O makamda oturanlarýn akýllarý milyonlarý yönetmekten aciz ise o makamý iþgal etmesinler.
Çünkü milyonlarýn baþýna amir olacak insanlarýn akýllarý birçok akýldan üstün, kývrak ve yüksek olmasý gerekir ki yönetimde zafiyet oluþmasýn.
Akýl rahmete de kapý açar zulme de..
Akýl hayra da vasýta olur þerre de..
Akýl insana faydalý olmayan iþlerde kullanýldýðý zaman fitneye döner.
Her þeyi icat eden, her þeyin iç yüzünü bulan, bütün ilimleri çözüp de yaratýcýsýný bulamayan insanýn aklý ile hayvan aklý arasýnda hiç bir farký kalmaz.
Her iþin inceliklerini iç yüzünü anlayýp çözen akýl, þu dünyaya niçin geldiðini, nereye gideceðini ve burada iþi olduðunu bulamayan akýl akýldan istifa etmiþtir.
Akýl hikmet için istimal edilirse deðeri paha biçilmez olur.
Akýl hikmet ve hakikat hazinelerinin anahtarý hükmünde iken o akýl boþ, vehmi, farazi, fuzuli, hayali ve abes iþlerde kullanýrsa basit bir et parçasý olur.
Akýl o kadar deðerlidir ki bütün kanunlar icatlar, anayasalar, sanatsal eserler, tarihi süreçler, þaheser yapýlar, bilimler ve hayatýmýzý kolaylaþtýran yenilikler hep aklýn eseridir.
Hatta yüce kitabýmýz Kuraný kerim yüzlerce ayetinde akýl sahiplerine þöyle seslenir.
Hâlâ aklýnýzý baþýnýza almayacak mýsýnýz? Siz hiç düþünmüyor musunuz? Belki Aklýnýzý baþýnýza toplarsýnýz.
Ey akýl sahipleri! Benden korkun! Ve bunu ancak üstün akýllýlar anlar. Üstün akýllýlardan baþkasý da derin düþünmez.
Göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca gelip gidiþinde selim akýl sahipleri için gerçekten açýk, ibretli deliller vardýr.
Namaza çaðýrdýðýnýz zaman, onu alay ve eðlence konusu yaparlar. Bu onlarýn, akýllarýný kullanmayan bir toplum olmalarýndan dolayýdýr.
Ey selim akýl sahipleri Allah’tan korkun ki kurtuluþa eresiniz. Onlarýn çoðunun akýllarý ermez.
Aklýnýzý kullanmaz mýsýnýz? Hâlâ aklýnýzý baþýnýza almayacak mýsýnýz? Artýk akýllanmayacak mýsýnýz?
“Aklý eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardýr.
Bu Kur’ân, kendisiyle uyarýlsýnlar, Allah’ýn ancak bir tek ilâh olduðunu bilsinler ve akýl sahipleri öðüt alsýnlar diye insanlara gönderilmiþ bir tebliðdir.
Þüphesiz ki bunda aklýný kullanan bir toplum için ibretler vardýr. Ancak temiz akýl sahibi olanlar anlar.
Allah, akýl nimetini hakkýyla yerinde kullanmayý bizlere nasip etsin. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS - KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1198 Defa Okundu
2016-11-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır