KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PARALEL DN!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         PARALEL DN!

 Paralel Din!

Paralel din kavramý literatüre yeni girmiþ bir kavram deðildir. Ýslam’ýn tarihsel sürece baktýðýmýzda yakýn tarihte 20. Yüz yýlbaþlarýnda farklý Ýslami coðrafyalarýnda paralel dinlerin icat edildiðini biliyoruz.

Bahailik ve Kadiyanilik vb. hareketlerin Ýslam’ýn içerisinde çýkýp yeni özgün bir din formatýnda Ýslam’a alternatif bir din suretine girdiðini, hareketin kurucularýna yüce bir þahsiyet unvaný ile peygamber makamý verildiði, öðretilerin Kuran benzeri alternatif kitaplar ile tabilerine benimsetildiðini görüyoruz.

Türkiye’de kýrk yýldýr gizli ellerce desteklenen GÜLEN hareketinin de Kadiyanilik Bahailik gibi Ýslam içireninde görünüp zamanla Kuran ve islama alternatif paralel bir din suretini aldýðýný, hareketin akaide ve fýkha ve Kurana, sünnete ters düþen yayýnlarý, propagandalarý, faaliyetleri ve örgütlenme yöntemlerinin benzerliðinden görürüz.

Paralel dini paralel bir devlete dönüþtürüp paralel dinin temellerini saðlamlaþtýrma adýna giriþilen Yurtta sulh konseyi adýný verdikleri darbe kalkýþmasý sonucu 245 insanýn ölümüne yol açan darbeciler ve destekçileri maalesef Fetullah Gülenin paralel dinin öðretileri yetiþtirilmiþlerdi.

Varlýklarýný ve inançlarýný gizleyerek öteki alanlarda olduðu gibi ordu içinde gizlice, sinsice ve sabýrla hedef ve amaçlarýna odaklanan askeri kanattaki paralel din mensuplarý paralel bir sistem ve devlet kurmak için en son 15 Temmuzdan sonra baþarýlý olamayýnca bütün bütün ifþa oldular ve cemaatin iç yüzü ortaya çýktý.

Askeri kanattan siyasi kanada, eðitimden ticari kanada bütün cemaat üyeleri Ýslam’a ait ama neticesinde islamla taban tabana zýt olacak öðretiler, fikirler, görseller, hakikatler, menkýbeler, hurafeler, ezoterik kavramlar ile paralel bir dine inandýrýlmýþtý.

Bu paralel dinde yalan, inkâr, takiyye, iftira, riya, karþýt görüþ ile iþbirliði ve güç elde edinceye kadar güce boyun eðmek dinin akidesi ve gereði olmuþtu. Artýk din adýna yalan riya inkâr takiyye normal ve kanýksanmaz bir hareket ve yaþam tarzý olmuþtu.

Paralel dinin oluþumunda Ýslam’ýn temel kavramlarý, temel kaynaklarý ve uygulamalarý benimsenirken geliþim ve sonuca doðru gitmede hakikatler yerini yorumlara, mesnetsiz içtihatlara ve rüyalara býrakmýþtý. Öyle ki cemaat lideri her gün peygamber ile görüþüyor yemekte bir araya geliyor ve bütün iþlerini onunla istiþare ediyordu..

Bu paralel dinde amaçlara ve hedeflere varmada her þey mubahtýr düsturu esas yapýldýðý için kutsiyet atfedilen kavramlar ve eylemler helal haram veya günah olmaktan çýkarýlýp ibadet ve zaruret telakki ettirilmiþti.

Beklenen büyük hedefe ve güne ulaþmak uðrunda inancýný gizleyerek alkol kullanmak ve namazý kýlmayarak bende sizdenim görüntüsü ve algýsý meydana getirmek en büyük ibadetti..Ordu içinde bunu gördük..

Bu paralel din inancýnda davaya ve amaca hizmette takiyye önemli bir þarttý. Çünkü kutsal hedefler ve menfaatler için takiyye yapmak asla riyakârlýk ve tasannu deðil aksine bu þekilde hareket etmek davaya sadakat ve hizmetin þartý idi. Bu kutsal uðurda inancý ve davayý açýða çýkarmak ise ihanet sayýlýyordu.

Bu paralel inanç sisteminde dava ,amaç ,gaye ,kutsallaþtýrýlýp kutsal olan deðerler ise onun gölgesinde býrakýlýyordu. Zamanýn þartlarý ve zorunluðu gerekçe gösterilerek kutsallar tenzil edilip davaya ve amaca feda ediliyordu.

Paralel din inancýnda Kuran, sünnet, kýyas ve icma ya uygun düþmeyen bütün uygulamalar ve faaliyetler tevil ve tedbir ile perdeleniyor. Zamanýn þartlarý ve gerekleri öne sürülerek büyük çýkar ve menfaatler uðrunda küçük þerlerin ehemmiyeti yok düsturuna inandýrýlýyordu.

Kuran ve sünnetin anlaþýlmasýnda temel ölçü ve mihenk hareket liderinin kitaplarýydý. Onun kitaplarý okunmadan hakikatler ve gerçekler anlaþýlamazdý. Bu hareketin mensuplarýný istediðiniz kadar kuran ve sünnetten delil getirin onlar asla hocalarýnýn dýþýndaki kaynaðý kabul etmezdi.

Paralel din mensuplarý özel ve seçilmiþ insanlar telkini ile yetiþtiriliyordu. Seçilmiþ ve üstünlük sanrýsý ile müritler eylem ve fiillere kanalize rahatlýkla ediliyor. Din mensuplarý verilen vazifeleri yaptýklarýnda büyük ve olaðanüstü sevaplar kazanarak, manevi zatlarýn teveccühleri yanýnda hocalarý katýnda da ahirette þefaat hakký kazanacaklarýna inandýrýlmýþtý.

Hareket ve grup içinde Ýslami, ahlaki ve imani hükümlere zýt, ters veya uygun düþmeyen kavram, faaliyet ve uygulamalar için mutlaka bir açýklama bir izah olduðu için sorgulama yerine teslimiyet ve itaat isteniliyordu.

Paralel dinde kendilerince kutsi ve ulvi görülen hedeflere varmada gizli ve örtülü hareket etmek temel esaslardan sayýldýðý için gizlilik ve farklý bir çehre ve kimliðe bürünmek hayati bir önem taþýyordu.

Paralel dinin lideri masumiyet karinesi ile peygamberler seviyesinde görüldüðü gibi tartýþmasýz ve sualsiz olarak tek lider ve otorite kabul ediliyordu.

Lideri sorgulamak yerine teslimiyet, lideri tartýþmak yerine boyun eðmek ve lidere karþý gelmek helak sebebi görülüyordu. Bilinçaltýna yerleþtirilen bu düþünceden dolayý müritler cemaati terk etmekten korkuyorlar.

Paralel dinde lideri hatadan münezzeh kusurdan müberra görme anlayýþý ile hocamýz ne söylerse hikmetli söyler ne emrederse vardýr bir hikmeti mantýðý ile müritler birçok gayri meþru iþlere hile ve zulümlere bulaþtýrýldýðý görülüyordu.Kumpas, iftira, özel hayata ve mahremiyeti ifþa, mesnetsiz ve iftiralar atma ,karalama veya mobing uygulama gibi..

Paralel dinin lideri tarafýndan yazýlan kitaplarda Ýslam’a, ahlaka ,amele ve itikada ters düþecek beyanlardan kaçýnýlýrken; perde arkasýnda sözlü olarak itikada, imana ve amele zýt uygulamalar akýllara yerleþtirilerek kusurlar ve hatalar itiraza medar olduðu zaman cürmü iþleyenlere yükleniyordu..

Paralel dinde cemaat üyelerine davanýn kutsallýðýný göstermek ve kabul ettirmek için kutsal deðerler ve eserler üzerine yeminler ettirilerek baðlýlýklar artýrýlýyordu.

Paralel dinde kapalý bir sistem kurularak üyelerin içtimai hayat içerisinden deðil kendi içerisinde alýþveriþ, iletiþim, evlilik ve etkileþim içerisinde olmalarý saðlanýyor.Bilgi akýþý ve cemaat yapýsý ifþa edilmeden korunuyordu.

Paralel dine mensup olanlar için yalan dinin bir parçasý olarak kabul ettirildiði için riyakârlýk, tasannu ve yalan ve inkar meþrulaþtýrýlmýþtý..

Paralel dinin mensuplarý seçilmiþlik sanrýsýna, farkýndalýk ayrýcalýðýna ve özel olma haline inandýrýldýðý için diðer insanlara karþý üstün ve hâkim olma tavrý takýnmalarýna sebep oluyordu.

Paralel din üyelerinin duygusal zekâlarý kullanýlarak akýldan ziyade hisler ile hareket etme gerçekleri ve hakikatleri kýyas edememe zafiyetine düþmelerine sebep olunmuþ ki akýl etmeden kuralsýz ve þartsýz teslimiyet göstersinler.

Hareket liderinin peygamberden aldýðý emirleri müritlerine iletiyormuþ gibi görünmesi ,Türkçe olimpiyatlarýna peygamberin gelmesi, yurtlarý büyük halifelerin manen ziyaret etmesi gibi..Himmet listeleri peygambere gösterilmesi iddiasý gibi...

Paralel din mensuplarý liderlerinin masumiyetine ve samimiyetine o kadar inandýrýlýyordu ki,o müritlere intihar edin denildiðinde hiç birisi þek ve þüphesiz yapmaktan çekemeyecekti. Haþhaþinin fedaileri gibi..

Sinsice ve gizlice ve perdeli olarak münafýklýk perdesi altýnda islamý ifsat,kuraný tahrip,sünneti taðyir ve inancý bozmak için oluþturulan bu tür paralel dinler tarih boyunca islamýn içinden çýkarak din perdesi altýnda  alternatif düþünceler ,fikirler ve akýmlar  ve inanç biçimleri meydana getirerek insanlarý aldatmýþlardýr.Yalancý peygamberler,mehdiler,Mesihler gibi..

Paralel dinler ve inançlar insanlarýn samimi duygularýný ,inançlarýný,duygularýný suistimal etemek ile kalmayýp insanlarý itikat,amel ve imanlarýna  da zarar vermiþtir.Tedbir diye ima ile namaz kýlmamak.içki içmek.Oruç tutmamak ve yalaný mubah görmek gibi..

Ýnanlarýn samimi duygularýný, inançlarýný ve deðerlerini  belli dini kavramlarý kullanýp,kuran ve ve sünnet ile ile aldatýp,Allah adýna Müslümanlarý kandýranlara karþý  ölçü ,mikyas ve kriter ve kýstas: kuran ,sünnet ,kýyas ve icma olmasý gerekirken;alimler,muhakkikler,evliyalar ve asfiyalar model olmasý gerekirken basiret feraset izaný olmayan ve zaif iman sahibi Müslümanlar ve çýkar ve menfaat sahibi olanlar bu sahte mürþit ve liderlerin ardýna düþerek öðretilerinin ardýna takýlarak kendilerini felaket ve helaketlere sürüklemiþlerdir.

Ýslam tarihi ehli sünnet çizgisinden çýkan siyasý itikadý ,fýkhi mezhepler ve fýrkalar ve ilmini kötüye kulanan alimler ile doludur.

Zamanýmýzda kaderi inkar eden,kuran bize yeter diyen,diðer Müslümanlarý tekfir eden,mezhepleri yok sayan,namaz yoktur diyen,kendilerini mehdi olarak tanýtan,sahabeye dil uzatan nice cemaat,hareket,grup ve lider ülkemizde ve diðer islam ülkelerinde islama hizmet etmek perdesi altýnda islamý ve imaný ifsat ve tahrip ediyorlar.

Müslümanlarýn ve idarecilerin bu gruplara  ve hareketlere karþý uyanýk ve dikkatli olmasý gerekir.Çünkü hak ile batýlýn mücadelesinde gafiller,kafirler,münafýklar ve  islam düþmanlarý farklý maskeler,perdeler ve oyunlar ile FETO gibi figüranlar ve kuklalar eliyle dinimizi ifsat ve bozmak için çalýþacaktýr.

Müslüman uyanýk olmalý ve tarihten ders almalý.Þeriata kurana ýslama sünnete uymayan ne olursa olsun kabul etmemelidir.Ýmam rabbaninin dediði gibi bir insan görseniz havada uçuyor ,su üstünde yürüyor eðer sünnete uymuyor ise taþla düþürün.Allah ve peygamber adýna yalan uydurandan daha zalim kimse yoktur.Ýslamda model peygamber sahabe ve kurandýr.Bunlara uymayan þeylerin hiç bir gerçekliði yoktur.

Ýslamý doðru kaynaklardan öðrenip,doðru mürþidi bulanlar ve sahabeleri iyi tanýyanlar bu sahte ve düzenbaz mürþitlere tabi olmazlar.paralel dinlerin deðil doðru dinlerin tabisi  olurlar. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1320 Defa Okundu
2016-11-28

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır