KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
        

 Ne AB Ne Þangay Beþlisi; Çare Ýslam Birliði

Kafkas haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kafkasyalý’nýn, “Ne AB Ne Þangay Beþlisi; Çare Ýslam Birliði” yazýsý:

Hýristiyan kimliði ile ön plana çýkan,

Müslüman Türkiye’yi elli altý senedir kapýsýnda bekleten,

Terör sevicisi, sömürgeci ve emperyalist zihniyetli Avrupa birliði tek seçeneðimiz asla olmamalý.

Bin senedir bizlere düþmanlýk eden Avrupa bu düþmanlýðýndan asla vazgeçmemiþtir ve vazgeçmeyecektir.

Bu düþmanlýðýn tezahürüdür ki elli altý senedir bizi kapýsýnda bekletip içeri almýyor.

Terör örgütlerini özgürlük kýlýfý ile destekliyor.

PKK’yý ve sol örgütleri yýllardýr ülkesinde besliyor ve her türlü desteði veriyor.

Avrupa’nýn binlerce senedir topraklarýmýzda gözü olduðunu ve yüz yýllarca Haçlý seferleriyle ülkemizi iþgal etmeye kalkýþtýðýný unutmayalým.

Ülke çýkarlarýmýz gereði yeri geldi mi bu ülkeler ile ticari ekonomik siyasi iliþkilerimizi devam ettirmek zorundayýz.

Ancak yirmi milyon km ye ulaþmýþ koca bir imparatorluk kuran bir milletin torunlarý bugün Avrupa kapýsýnda onlarýn kuyruðu olmak için beklememeli.

Her geçen gün ahlaki ve ekonomik olarak biraz daha batan ve yavaþ yavaþ daðýlma moduna giren Avrupa birliði tek seçeneðimiz olmamalý..

 Avrupa’nýn oyalama politikasýna bir misilleme olarak baþlatýlan doðu bloku Þangay beþlisi ile yakýnlaþma politikasý Avrupa ‘ya gözdaðý vermek için yapýlan bir teþebbüstür.

Siyasi manevra olarak bu teþebbüs doðru ve isabetli bir karar olsa da Ýslam kimliði taþýyan Türkiye’nin Çin ve Rusya gibi devletlerin güven vermeyen iliþki ve politikalarýný göz ardý etmemesi gerekir.

Hele Rusya’nýn Türk devletlerini bizden koparmasý ve güdümüne almasý bu Blok’a karþý da temkinli ve tedbirli davranmamýz gerektiriyor.

Ne Avrupa birliðinin nazýyla uðraþmalý nede Þangay beþlisine yaranmaya çalýþmamalýdýr.

Batý veya doðudan iliþkileri ve menfaatlerimiz gereði kopmamalýyýz.

 Ama Türkiye liderliðinde ve önderliðinde yeniden Halifelik ve Ýslam birliðini uyandýrmak için çabalamalýyýz.

Ýngilizlerin dayatmasý sonucu kaldýrýlan halifelik müessesi sonrasý maalesef ümmet paramparça oldu.

Emperyalist ve sömürgeci Avrupa ülkeleri baþsýz kalan Ýslam ülkelerini yüzlerce sene kendi çýkarlarý doðrultusunda sömürge yaptýlar.

Ýslam ülkelerinin sýnýrlarýný, yönetimlerini ve düþünce yapýlarýný deðiþtirip mahvettiler.

O ülkelerin yer altý ve üst kaynaklarýný kendi ülkelerine taþýyarak zengin oldular.

Kendi güdümünde olacak lider ve diktatörler seçerek bu ülkeleri sömürge yaptýlar.

Afrika ve Arap dünyasýnda hala birçok ülke Avrupa devletlerinin sömürgesi ve iþgali durumundadýr.

Yüz yýllardýr Ýslam ülkelerini elinde sömürge olarak tutan Avrupa, bizleri birliðine almak yerine sömürge yapmak için gizlice ve sinsice çalýþmaktadýr.

Ülkemizi parçalamak için terörü baþýmýza bela eden ve 15 Temmuzda darbeyi destekleyen Avrupa bizi Avrupa’ya almak deðil bizi yok etmenin peþindedir.

Sözde insan haklarý hamiliði yapan ama Müslüman kaný ve canýna deðer vermeyen Avrupa milletleri kendi halkýný mutlu etmek uðrunda dünyaya kan gözyaþý zulümden baþka bir þey getirmemiþtir.

Batýdan ihanet, yalan, ikiyüzlülük ve düþmanlýktan baþka bir þey görmeyen bizler, aklýmýzý baþýmýza alýp içimizdeki Avrupa sevicilerin peþinde koþmak yerine kendi birliðimizi ve halifelik müessesemizi kurmamýz farz hükmündedir.

Avrupa’nýn en akýllýsý olan Ýngiltere bile Avrupa birliðinden ýyrýlýrken; bizler hala Avrupa’nýn kuyruðu olmak için niye çabalýyoruz.

Ýslam birliðini kurup ümmetin Halifesi olup iki milyar Müslüman’ýn baþý olmak varken Avrupa’nýn kuyruðu olmak zilleti niye?

Hem tarih buna þahittir ki Müslümanlar ümmet bilinci ve þuuru ile Osmanlý idaresi altýnda tek vücut olduðu zaman daha huzurlu güvenli ve mutlu yaþamýþtýr.

Ne zaman halifelik kaldýrýldý ve ümmet baþsýz kaldý o zaman felaket, gözyaþý, ,zulüm ve kan Ýslam coðrafyasýný kapladý.

Ümmet olma bilinci ve þuuru ile deðil midir ki Suriyelisi Haleplisi Afrikalýsý gelerek kendi vatanlarý gibi gördüðü ülkemizde birinci dünya savaþýnda savaþtý. Sarýkamýþ’ta Çanakkale’de þehit düþtüler.

Ümmet olma bilinci ve þuuru deðil midir ki kurtuluþ savaþýnda birçok Ýslam ülkesinden insanlar altýnlarýný paralarýný deðerli eþyalarýný Atatürk’e gönderdi. Yeter ki ümmetin kalesi ve bayaðý olan hilafetin merkezi olan Türkiye kurtulsun.

Bugün Müslümanlarýn baþýna gelen felaketler ve zulümler ümmet olma bilinci ve þuurunu yitirdiði, tefrikaya ve ayrýlýða düþtüðü içindir.

Bunu iyi bilen batýlý müsteþrikler ümmeti birleþtirmemek için ellerinden geleni yapýyorlar.

Müslümanlar bir vücudunun azalarý gibi bir binanýn taþlarý gibi bir vücut yekvücut olurlarsa Allah’ýn izniyle o koca Ýslam binasýný ve azasýný hiç kimse yýkamaz.

Tarih buna þehittir.

Müslümanlar birlik olup kendilerine tarihte olduðu gibi bir halife ve lider seçerlerse hem Ýslam ülkelerine hem de insanlýða huzur mutluluk ve emniyet gelecektir.

Dünyayý kana bulayan, savaþlara sürükleyen, ihtilal ve karýþýklýklara iten, fesat çýkaran batýlý sömürgeci ülkelerden kurtulmuþ olacaklar.

Ekonomik, idari, siyasi, politik, teknoloji ve beþeri olarak yapýlacak iþbirliði ile Müslümanlar büyük bir kuvvet güç elde ettikleri takdirde karþýlarýnda hiçbir zalim sömürgeci ve emperyalist güç durmayacaktýr.

Müslümanlar birleþmesin ve halifeliði yeniden kurmasýn diye ümmeti fesat ,fitne ve iç savaþlara sürükleyen sömürgeci ülkelerin planlarý inþallah zýddýna inkýlap ederek Müslümanlar inþallah akýllarýný baþýna alacak ve Ýslam birliðini ve halifeliði yeniden tesis edecekler.

Ýslam birliði kurulduðu takdirde Ýslam ordusu da kurulacaktýr. Bir Ýslam ülkesine yapýlacak saldýrý diðer ülkelere yapýlmýþ sayýlacaðý için büyük bir güç ve otoriter ortaya çýkmýþ olacaktýr.

Ýslam birliði kurulduðu zaman bütün ümmet arasýnda bir para birliði belirlenerek dolarýn tahakkümünden kurtulmuþ olacaðýz.

Ýslam birliði kurulduðu takdirde zengin Arap topraklarý ve zenginlikleri Batýya akmayacak ve petrolün kontrolü batýlýlarýn elinden çýkacak.

Ýslam birliði kurulduðu zaman batýlý devletler tarafýndan iþgal edilen veya sömürü yapýlan yer üstü ve yer altý kaynaklar emperyalistlerin elinden kurtarýlmýþ olacaktýr.

Ýslam birliði ve ümmeti uyandýrma bilinci ve þuurunu bugün ilkemiz tarafýndan verildiðini görüyoruz.

Hilafet bayraðý ülkemizde düþtü inþallah buradan tekrar dikilecek.

Bütün ümmet umudunu Türkiye ye baðladýðýný ve Türkiye’yi hala Osmanlý gibi ümmetin halifesi gördüðünü müþahede ediyoruz.

Bütün ümmeti Ýslam birliði ve halifelik bayraðý altýnda birleþtirip batýlý sömürgecilerin elinden kurtarýp ümmet bilinci ve þuuru vermesi yolunda verdiðimiz mücadelede inþallah muvaffak olacaðýz.

Yeter ki Emperyalist terör sevici Avrupa’nýn kuyruðu olmaya sevdalý Avrupa metfunlarýna itibar etmeyelim.

Bizim için yegâne kurtuluþ ne ýrkçýlýðýn lanet söylemidir nede terör destekçisi mim’siz medeniyet Avrupa’dýr.

Bizim için yegâne kurtuluþ Kuran ahlaký temelinde ‘bütün müminler kardeþtir’ sýrrýnca ittihadý Ýslam dediðimiz Ýslam birliðini kurup hep birlikte Allah’ýn ipine sýmsýký sarýlmaktýr. Gerisi hezeyan ve divaneliktir. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1869 Defa Okundu
2017-01-03

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır