KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BZ BAþKA MLLETLERE BENZEMEYZ!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BZ BAþKA MLLETLERE BENZEMEYZ!

Biz Baþka Milletlere Benzemeyiz!

Avrupa’nýn tepesinde altý yüz sene at koþturan ve cihanþümul bir devlet kuran Osmanlýnýn torunlarý küllerinden yeniden doðmaya baþlýyor.

Bu kutlu diriliþ ve doðuþun elbette sancýlarý olacaktýr.

Yurtta sus cihanda sus prangalarýný kýran milletimiz 15 Temmuzda þanlý bir direniþ gösterdi.

Kuduran, çýldýran ve köpüren Siyonist uþaðý þer ittifak üçleri millete diz çöktürmek için her yolu dalavereyi ve kanlý eylemleri taþeronlar eliyle devreye soktular.

Ülkemize böl parçala yut sistemi ile saldýranlar bu þer güçleri bilsinler ki bizi hiçbir güç, entrika hýyanet ve alçak terör yýldýramaz.

Tarihte onlarca devletler kurmuþ bir milletin torunlarýna hiçbir karanlýk güç ve hiçbir hain oluþum boyun eðdiremeyecektir.

Bu millet baþka milletlere benzemez.

Öteki milletler gibi saða sola savrulmaz.

Ülkesini düþmana býrakýp kaçmaz.

Düþmana teslimi silah etmez.

Namusunu çiðnetmez.

Yeri gelir Ulubatlý hasan olup burçlara bayrak kumaþý olur.

Yeri gelir mi etten duvar örer adý Çanakkale olur.

Yeri geldi mi seyit onbaþý olur sýrtýna 275 kiloluk top mermisi yükler þanlý direniþ olur.

Yer gelir Nene hatun olur düþmaný öfke topu gibi patlatýr.

Yeri gelir Ömer Halis Demir olur hayatýný milletine feda eder.

Yeri gelir milli iradeye kast eden hain darbecilere karþý tanklarýn önüne yatar, bedenini çiðnetir ve ama istiklalini ve özgürlüðünü asla çiðnetmez.

Yeri gelir Fethi SEKÝN olur canýný verir teröre geçit vermez.

Çað açýp kapayan fatihin torunlarýný esir ve köle etmek kimin haddine.

Tarihinde yüz binler kahraman yetiþtiren bir milletin torunlarý zillet ve esareti kabul etmez.

Tarih þanlý ve þerefli kahramanlýklarla dolu bir milletin evlatlarýný top gülle silah yýldýramaz.

Nereden nasýl ve ne þekilde saldýrýrsalar saldýrsýnlar asla bu milletin kahramanlarý bitmez ve bitmeyecektir.

Bizler bir ölürüz binler diriliriz.

Bu millet yeri geldi mi ölüme merdane ve gülerek gider.

Milyonlar þehit verdiði bu topraklarý kâfire, zalime ve ecnebiye çiðnetmez, çiðnetmeyecektir.

Heyhat bu kahraman millete Çanakkale de, Sarýkamýþ’ta ve Kurtuluþ savaþýnda diz çöktüremediniz þimdi de çöktüreceðinizi zannediyorsunuz.

Bu millet ölümü zillete tercih eder.

Bu millet esaret içinde yaþamayý ölüme tercih eder.

Milyonlar baþlarýn feda olduðu ve kaný döküldüðü bu cennet vatan topraðý sizlerin pis çizmeleri altýnda çiðnenmeyecek.

Bu millet esarete, zillete, boyun eðmeye ve köle olmaya alýþmamýþtýr.

Ne kadar uðraþýrsanýz uðraþýn pis hevesleriniz, alçak ve menhus planlarýnýz ve hain desiseleriniz akim kalacak.

Bu milletin siz kâfirler ve zalimler topluluðuna verecek ne bir karýþ topraðý var nede lokmasý. Ne kalleþ bombalarýnýz, ne alçak mermileriniz, ne eli kanlý teröristleriniz, ne satýlmýþ itleriniz, nede ruhsuz gizli nifak çeteleriniz bu milleti yýldýramayacak ve korkutamayacaktýr.

Ýçimizdeki maþanýz örgütler, satýlmýþ itleriniz, mandacý ihanetçileriniz bu milleti birbirine düþürüp ve iç savaþa sürüklemeyecek. Avucunuzu yalayýn.

Türkiye artýk sizin mandanýz, vilayetiniz, emir eriniz olmadýðý gibi, Cumhurbaþkaný müstemleke valiniz ,MÝT þubeniz deðil..

Hiçbir güç, kuvvet ve teþebbüs Anadolu’dan bizi çýkaramayacaktýr.15 Temmuzla dirilen bu millet 2023 te þahlanarak inþallah vahþi kapitalizm ve zalim Siyonizm’in temsilcilerinin sonunu getirecektir.

Bu milletin imaný, cesareti, kararlýlýðý ve aydýnlýk çehresi karþýsýnda karanlýk ruhlu caniler, medeni görünüþlü hayvanlar, çaðdaþ kisveli vahþiler asla duramaz.

Zira Allah kâfirler zalimler hainler ve istemese de nurunu bu milletin eliyle tamamlayacak. Bu millet tekrar ümmetin ve mazlumlarýn umudu, insanlýðýn kurtuluþu, insaniyetin gururu olacaktýr. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3007 Defa Okundu
2017-01-16

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır