KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SONSUZLUK ÝçN YARATýLAN ÝNSANýN HER ANý KýYMETLDR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         SONSUZLUK ÝçN YARATýLAN ÝNSANýN HER ANý KýYMETLDR

Sonsuzluk Ýçin Yaratýlan Ýnsanýn Her Aný Kýymetlidir

Kafkas Haber Ajansý Yazarý Muhammed Þamil Kakça’nýn ‘Sonsuzluk Ýçin Yaratýlan Ýnsanýn Her Aný Kýymetlidir’ baþlýklý yazýsý:

Sonsuzluk için yaratýlan insanýn nasýlsa dünyalýk iþleri bir türlü bitmek bitmiyor.. Eðer ölmüþ insanlarý kabrinden kaldýrýp ona dünyada yapmak istediði ama yapamadýðý iþler sorulsa belki günlerce ve aylarca yapacaklarý iþlerini anlatacaklar bu yapamadýklarý þeyler belki ciltler dolduracak kadar çoktur.

Fani ve kýsacýk hayatýn iþleri bitip tükenmez iken, ahirete ait iþler maalesef çabuk bitiyor.

Namaz 5 dakikada kýlýnýyor. Dua çabuk çabuk yapýlýyor. Kuran üstün körü okunuyor.

Ücreti ve mükâfatý uzak ve serap gibi görünen uhrevi iþlere ait vazifeler ve ameller nazlana nazlana, lakaytça, üstün körü, yavaþ, basit ve zahmetle yapýlýrken;

Dünyevi iþler ise zahmetli, sabýrlý, dikkatli ve temkinli yapýlýyor.

Ýnsanoðlu günlük 50 lira kazanmak uðrunda 8 saat bazen 12 saat usanmadan çalýþýrken;

Ebedi hayatýn anahtarý olan namaz ve kulluk için bir saati bile çok görebiliyor.

Her gün yaþamak için bir saatinizi Allaha vereceksiniz denilseydi acaba hangi insan yarýn hayatta olmayacaðýný düþünüp de bugünden bir saatini vermezdi.

Herkes sonsuz yaþamak için bir saatini verecekse neden sonsuzluk için günde bir saatini isteyen rabbine o saati insanlar çok görüyor.

124 Bin peygamber tarafýndan varlýðý haber verilmiþ ahireti kazanmak için bir saat zahmet ve çile çekmeyi çok gören ve rabbinin rýzasýný kazanmak için nazlanan insan;

Nefsinin rýzasý olan dünyalýk iþlerde yorulmayý, dünyevi küçük lezzetler için zahmet ve meþakkate katlanmayý normal görüyor..

Ýman ve nazarý miyop olduðu ve ahiretteki sonsuz mükâfatý uzak gördüðü için uhrevi vazifelerden çabuk býkýp usanýyor.

Dünyevi hayattaki gibi uhrevi ücretini peþin istiyor.

Dünya nimetleri peþin, ahiret nimetleri ise veresiye olduðu için dünyalýk nimetleri tercih ediyor.

Sýrf dünya için yaratýlmýþ gibi ona çalýþýyor. Dünyada bin sene kalacakmýþ gibi dünyanýn basit adi iþlerini öncelikle yapýyor.

En fuzuli iþlerin ardýnda süratle koþarken; ehemmiyetli iþleri ise geriye býrakýyor.

Ýstidat ve kabiliyetleri noktasýnda hayvanattan üstün iken, maiþet ve geçim noktasýnda hayvana yetiþemiyor.

Bütün çalýþmasý ve koþuþturmasý hep bu küçük daracýk dünyada maiþet ve rýzkýný temin için oluyor.

Rýzkýný elde etmek için gün boyu çalýþmak zorunda kalmasý ve rýzýk temininde hayvanata yetiþememesi gösteriyor ki, sýrf dünya için yaratýlmamýþ.

Bir türlü anlamýyor ki, rýzýk cihetinde hayvana dahi yetiþemiyor. Onun altýnda kalýyor. Onu taklit ediyor.

Hayvana nisbeten yüzlerce kabiliyeti, ilmi, aklý, olduðu halde rýzýk cihetinde akýlsýz, fikirsiz, zaif, aciz hayvandan daha çok meþakkat çekiyor.

O rýzký kazanmak için çektiði meþakkat ona ibret olarak yetmiyor. Sýrf dünya için yaratýlmadýðýný anlamýyor. Dünyanýn fani meþgaleleri ile kendisini tüketiyor.

Sayýlý ömrünü sonsuzluða çevirecek hesaplar, denklemler ve iþlemleri bilmeyen ama dünyevi hesap, kitap ve denklem ve formülleri iyi bilen insanýn hali yüz trilyonlarýn önünde biri kaldýrýnca geriye kocaman bir sýfýr yýðýnýn kalmasýna benziyor da idrakinde deðil.

Sayýlý nefesleri ve sermayesini sýrf dünya için sarf etmek yerine sonsuzluk için yaratýldýðýnýn farkýna vararak, aczini, rabbini ve haddini ve vazifesini bilerek harcasa ne büyük bir ticaret ve kar elde edecek.

Dünyanýn uyutucu hevasatlarýna uyup, yalancý cazibesi ile oyalanmak yerine,

Nefsin, dünyanýn, hayatýn, büyüsü ve heyecaný ardýnda sürüklenmek yerine,

Ahiretin büyülü, þaþalý, sonsuz hayatý ardýnda sürüklense ne devasa saadet kazanacak.

Dünyalýk zevkler ve hazlar uðrunda heder olup yýpranmak yerine, rýzayý ilahiyeyi kazanmak için paralansa zarardan ne büyük karlara geçecek.

Dünyada yakýlan kaloriler, dökülen terler, çekilen çileler ve meþakkatlerin çoðunluðu uhrevi olmasý gerekir ki, karþýlýðý olsun.

Fena, zeval ve ölüme doðru akýp gittiðimiz þu dünyada çekilen meþakkatler kutsi, dava ali, meþgale ulvi olmalýdýr. Hatta alýnan nefes, verilen nefes ulvi olmalýdýr.

Esma-i ilahiyeyi temaþa için bakýlan ve görülenler þeyler kayda deðer olmalýdýr.

Hedefimizin temelinde þahsi küçük basit adi zevk keyif eðlence ve haz yerine;

Ubudiyet ve kulluk þuuru ile iman kalelerini kurtarmak,

Batanlarý çýkarmak,

Boðulanlara el atmak,

Düþenleri kaldýrmak,

Günah, isyan, gaflet ve haram bataklýklarýný kurutmak ve nuru imaný yaymak olmalýdýr.

Ömür zevk, keyif ve haz uðrunda deðil,

Dünyalýk makam, mevki, kariyer, para, eðlence ve sefahat yolunda deðil,

Hak, hayýr, ibret, marifet, hakikat ve ubudiyet ve ciddiyet uðrunda tüketilmelidir.

Hayat öncelikleri, önemlileri ve gereklileri Ýslam için olmalý.

Ubudiyet kulluk ve hayýr için vakit yok yapmaya mazeretleri dünya için olmalý.

Ýbadete ve kulluða vakit yok denilmemeli.

Ýnsan evine, çocuðuna, ailesine, sevdiklerine nasýl vakit ayýrýyorsa ubudiyet, kulluk, din, iman, Ýslam, dava içinde vakit ayýrmalý.

Gereksiz uyku ve boþa geçen zamanlar bizleri kutsi ve ulvi vazifelerden alýkoyacaðý ve vaktimizi çalacaðý için sevilmeyen ve nefret edilen zaman dilimleri olmalý.

Ýmansýz ölme, ahireti kaybetme, isyankâr ve asi olarak ölme, müflis ve zarara uðrayanlardan olarak ölmek korkusunun stresi endiþesi ve sýkýntýsý biraz çekilmeli.

Bizi boðan, mahveden, sýkan, strese sokan, hayatý karartan, lezzetleri acýlaþtýran hep dünyevi sebepler olmamalý.

Ebedi saadeti kaybetme, ebedi gençliði kaybetme, ebedi sonsuz azaba müstahak olma kaygý, ,endiþesi ve korkusu uykumuzu kaçýrmalý, gözümüzü açmalý, stres yapmalý ve bizi ürpertiye sevk etmeli ki tövbe, ibadet ve kulluðun yolu açýlsýn.

Sonsuzluk için yaratýldýðýmýzý hatýrlatsýn ki her anamýz dakikamýz ve saatimiz ve günümüzün kýymetini bilelim saniyeleri dakikalarý ve saatleri sonsuzluða çevirme þansýný kaçýrmayalým. Vesselam.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11148 Defa Okundu
2017-02-23

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır