KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ANADOLU HALKý RAHATSýZ NOKTA!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ANADOLU HALKý RAHATSýZ NOKTA!

 Anadolu Halký Rahatsýz NOKTA!

Halkýn kendi isteði ile kendi seçtiði liderler ile yönetilmesini darbeler ve muhtýralar ile sekteye uðratan ve Cumhuriyetin aslýnda en büyük düþmaný olan cunta ve kökü dýþarýda karanlýk odaklar ,15 Temmuzda milletin idaresine tekrar ipotek koymak için teþebbüs ettikleri darbeden ders almamýþa benziyorlar ki Karargâh Rahatsýz baþlýklarý ile algý operasyonu yaparak milli iradeye ayar vermeye çalýþýyorlar.

12 Eylül darbesini görüp, 28 Þubatý yaþamýþ ve 27 Nisan muhtýrasýný nefretle karþýlamanýn verdiði öfke ve nefret ile 15 Temmuzda ailem ile helalleþmeye bile fýrsat bulamadan 15 Temmuz gecesi 23.00 de darbe teþebbüsüne karþý sokaða fýrladýðým.

Tanklarýn önüne dikilerek neticesi ölüm bile olsa bu zorbalara ve ceberut zalimlere milletin iradesini çiðnetmemeye ahdederek benim gibi düþünenlerle birlikte karþý durduk.

Çünkü bizler gerçek cumhuriyeti hiçbir zaman yaþayamadýk. Darbeler ve muhtýralar ile her zaman milletin iradesine saygýsýzlýk edildi.

Unutmam darbe gecesi Emniyet meydanýna gelen askerleri kýþlalarýna gönderirken onlara hitaben baðýrdým. Halkýn ve milletin iradesini gasp edenler yarýn sabah bunun hesabýný verecekler. Bu zilleti ve rezilliði çocuklarýnýza ibret olarak anlatýn ‘dedim.

Evet yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede millet olarak darbelerden çok çektik.

Binlerce sene raiyeti altýnda yaþayan gayri Müslimlerin inançlarýna giyim ve kuþamlarýna karýþmayan bir milletin sözde torunlarý kendi insanlarýnýn giyim, kuþam ve yaþamsal alanlarýný yýllarca irtica bahanesi ve yalaný ile kýsýtlayýp hayatý Müslümanlara zehir ettiler.

Þortlu gezenlere, alkolik gezenlere, hortumculara ve hýrsýzlara çaðdaþ olduklarý saçmalýðý ile karýþmayanlar Müslümanlarýn uzun donuna, yüzüðüne baþörtüsüne, namazýna, sarýðýna ve sakalýna müdahale ettiler.

Yüzde doksan dokuzu Müslüman bir ülkede yüzde birlik bir cunta ve derin güçler inananlarý irticacý, mürteci, yobaz ve baðnaz kavramlarý ile yaftalayýp hayat hakký tanýmadý..

Halkýn iradesi ve tercihi ile gelen iktidar sayesinde millete yapýlan zulüm ,baský ve haksýzlýklar bir bir kalkmaya baþladý.

Toplum olarak rahat bir nefes almamýza vesile olanlara karþý15 temmuzda FETO üyesi f tipi þeytanlar eliyle yürütülen darbe teþebbüsü  kahraman halkin göðsünü mermilere  ve tanklara siper etmesi ile  püskürtüldü..

15 Temmuzda hevesleri kursaðýnda kalan ordu içindeki cuntacý hainler ve kökü dýþarýdaki bazý ihanet þebekeleri, güçlerini ve iktidarlarýný kaybetmemek için sinsice ve gizlice bazý satýlmýþ gazeteler eliyle milli iradeye aba altýndan sopa göstererek Karargâh rahatsýz baþlýklarý attýrýyor.

Bu þekilde hareket edenler bilsinler ki ,bu ülkenin gerçek sahipleri artýk milletin iktidarýdýr ve hep öyle kalacak.

Bu ülkede artýk inananlar ve bu millet kendi inançlarý doðrultusunda özgürce yaþayacak..

Bu ülkede artýk halkýn iradesi ile seçilenleri darbe ve muhtýralar ile iktidardan indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

Bu ülkede artýk mason dinsiz cuntacý paþalar yerine dindar, hac ve umre yapan hayýrsever ve babacan paþalar olacak.

Bu ülkede halkýn ordusunda yasaklý yerler olmayacak. Baþörtülü asker analarý ve babalarý sakallý ve baþörtülü olduklarý için kýþla kapýlarýndan çevrilmeyecek.

Bu ülkede artýk darbe heveslilerinin baykuþ gibi sesleri çýkmayacak.

Bu ülkede artýk namazýndan, uzun donundan ve gümüþ yüzüðünden dolayý çalýþkan ve namuslu askerler ordudan ihraç edilmeyecek.

Bu ülkede artýk ordunun adý Peygamber ocaðý olacak. Bu ordu hain cuntacýlardan temizlenip kahraman ordu vasfýna haiz olacak.

Bu ülkede darbe teþebbüslerine bir daha yeltenenlere karþý Anadolu halký 15 Temmuzdan daha þiddetli ve kahramanca bir þekilde karþýlýk verecektir.

Bu ülkede artýk cumhuriyetin ve laikliðin bekçisi ordu deðil Anadolu insaný olacak.

Ordu asýl vazifesi olan dýþ tehditlere karþý savunma ve strateji vazifesini yürütecek. Bu ülkede dindar genel kurmay baþkanýndan, baþörtülü bayan askerinden, iktidarýn yürüttüðü dindar nesil yetiþtirme politikalarýndan, ordu içindeki münafýk FETO cu hain askerlerin ayýklanýp ordudan atýlmasýndan rahatsýz olanlar bilsinler ki, artýk o günler geride kaldý. Halkýn iradesine karþý yeni planlar içinde olanlar isterse

Toplarýný, uçaklarýný ve silahlarýný alýp gelsinler.

Bu kahraman Anadolu insaný onlara gereken cevabý 15 Temmuzdan daha sert bir þekilde verecektir.

Ülkede inanan kesime ve millete yapýlan zulüm ve yasaklarýn birer birer kalkmasý halkýn memnun ediyorsa orduyu da memnun edecek.

Ordu içindeki cuntacý terör sevicileri,

Dýþarýdan aldýðý emirle hareket eden,

Tarihimize ve mukaddesatýmýza düþman cuntacý kafalar,

Alçak haberler ile KARARGÂH RAHATSIZ mesajlarý ile muhtýra vermeye kalkýþan cuntacý kafalar bilsinler ki,

Anadolu halký onlardan çok ama çok rahatsýz...

Anadolu halký kendi seçtiði ve baþa getirdiði iradeye vesayetçi kafalarýn müdahale etmesinden, burnunu sokmasýndan ve haddini aþmasýndan RAHATSIZ…

Anadolu halký kendi iradesi üzerinde irade sergileyenlerini haddini aþan tavýrlarýndan RAHATSIZ

Anadolu halký vergisi ile alýnan silah ve tanklarýn kendisine doðrultulmasýndan çok RAHATSIZ,

Milli irade halký darbe çýðýrtkanlýðý yapan gazetelerin küstah tehditlerinden RAHATSIZ!

Mukaddesat düþmaný cuntacýlar bilsinler ki,

Bu ülkenin genelkurmay baþkaný artýk hac farizasýný da yapacak.

Umreye de gidecek.

Baþörtülü muvazzaf askerler inançlarý gereði baþýný da örtecek.

Askeriye de Kuran kurslarý da açýlacak.

Asker tanrý yerine artýk rahatça Allah da diyecek.

28 Þubat da ve 27 Nisan muhtýrasý ile darbe çýðýrtkanlýðý yapanlara ve yaptýranlara Anadolu halký 15 Temmuzda gereken cevabý vererek boyunlarýnýn ölçüsünü aldýðý halde hala alçakça ve haince darbe imasý ve tehdidinde bulananlara Anadolu halký ve milli iradenin verecegi son cevap þudur:

Yarým kalan iþinizi tamamlamak için topunuz gelin.

Ýsterseniz tankýnýz tüfeðinizi de alýn gelin.

Bu millet göðsünü siper eder, canýný verir,

hayatýný feda eder ama bundan sonra seçimle verilen milli iradeyi vesayetçi kafalara asla gasp ettirip teslim etmez.

Ordu içindeki cuntacýlar,

Medyadaki darbe heveslileri

Ýhanetçi hain FETO cular

Sömürücü para babalarý bilsin ki,

 

Yaptýklarý darbe çýðýrtkanlýðýndan, tehdidinden ve imasýndan ANADOLU HALKI VE MÝLLÝ ÝRADE RAHATSIZ NOKTA.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 29307 Defa Okundu
2017-02-27

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır