KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU NASýL BR þEHR?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BU NASýL BR þEHR?

 Bu Nasýl Bir þehir?

Sekiz ay soðuðunu çektiðimiz

Sekiz ay dolara endeksli kömüründen vurgun yediðimiz

Üçüncü kalite meyve ve sebzesini tüketmeye reva görüldüðümüz,

Hayvancýlýk bölgesi olduðu halde pahalý pahalý etini, sütünü ve yaðýný tükettiðimiz

Kýþ aylarýnda iki katýna çýkan araba yakýt ücretiyle ayrý bir bedel ödediðimiz þehrin adýdýr KARS

Soðuðundan, pahalýlýðýndan ve sahipsizliðinden çektiðimiz yetmiyormuþ gibi

Bir de yolundan çöpünden, konutundan, imar yapýsýndan ve zihniyetinden çekmeyelim.

Kâfir diyerek Avrupalý’ yý beðenmeyebilir ve aþaðýlayabiliriz ama sosyal devlet, hizmet, adalet, þehircilik sorumluluk ve Belediyecilik noktalarýnda ülkelerini cennete çevirdiklerini görünce insan ister istemez sorguluyor Müslüman bir ülkenin taþra þehirleri neden hala ortaçað görüntüsü var. Bunlarý görünce insan ister istemez sormak istiyorum.

Bu nasýl bir þehir ve imar anlayýþý,

Kentler kuruluyor ama caddeleri, yollarý, sokaklarý ve parklarý yok,

Ayný yerde yapýlan binalarýn birisi yedi kat, ötekisi dört kat, diðerinin ise beþ kata izni var,

Her tarafta binalar, konutlar, kentler kuruluyor ama hepsi çarpýk ve birbirinin güneþini katlediyor,

Þehrin göbeðinde birçok mahalle hala harabe ve gece kondu iken ve þehrin içerisinde kentleþme ve yapýlaþma tamamlanmadan þehir dýþýna imar izni verilerek modernlikten uzak bir þehir görüntüsü oluþturuluyor,

Her kes kafasýna sorumsuzca yollarý bozuyor, harap ediyor ve öyle býrakýyor,

Ýnþaatlar yollarý bozuyor, kaldýrýmlarý iþgal ediyor, hak hukuk demeden yol kesiyor aylarca yollar inþaatlarca  kapatýlýyor..

Bu nasýl bir þehir ve þehircilik anlayýþý,

Cebimizden çevre düzenlemesi vergisi çýkýyor ama her taraf köhne, harabe, çamur ve yýkýk yerler göze batýyor.

Çöp vergisi ödüyoruz ama çöpler molozlar ve süprüntüler ortalýkta. Halkýn da çöp hassasiyeti yok. Yerel yönetime destek yerine köstek oluyor.

Bahar geliyor çamur deryasýndan geçilmiyor. Çamur tepemize kadar çýkýyor.

Yaz geliyor tozdan dumandan geçilmiyor,

Kýþ geliyor yollardaki kar yýðýnlarý ve tümseklerden geçilmiyor,

Bahar geliyor yollardaki yaðmur göletlerinden geçilmiyor.

Bir sene önce yapýlan asfaltýn bir sene sonra yerinde yeller esiyor. Yollar parçalanýyor ve çukurlar ile doluyor. Metrekareye onlarca çukur düþüyor. Çukursuz yol yok. Günde binlerce çukura araba ile düþüp çýkýyoruz.

Yahu her sene bozulacak yol yapmak yerine onlarca sene bozulmayacak yol yapýlmasý zor mu?

Allah aþkýna bu nasýl bir þehir ve þehir planý,

Her tarafta arsa kýtlýðý varmýþ gibi Karadað’ýn baþýna ucube ucube konutlar yapýlmýþ.

Yeþil kartlýya konut yapýlýyor ama þehir dýþýna yapýldýðý için garibanýn þehre gelmek için yol parasý yok.

Þehrin içindeki gecekondusu yýkýlan garibana Kars tan sekiz km uzaða konut yapýlýp ev veriliyor. Bu gariban yol parasý bulamýyor þehre gidiþ geliþ için..

Allah aþkýna bu nasýl bir yönetim ve kontrol mekanizmasý,

On kiþilik dolmuþlara otuz kiþi dolduruluyor. Millet balýk istifi gibi üst üste alt altta. Ne mahremiyet kalýyor ne haya..

Van da bir saatlik yol için dolmuþlar bir buçuk lira alýyor bizde on dakikalýk yol için normal ücret iki buçuk lira öðrenci nisana kadar bir buçuk lira..

Kaldýrýmlarý ve yollarý esnaf iþgal ediyor trafik ve park sorunu ile baþ edilmiyor. Kimseler bu zorbalara söz geçiremiyor.

Kaldýrým taþlarý kýrýlmýþ sökülmüþ, kalkmýþ, altýndan kalan sular üst baþ býrakmadý.

Çatý oluklarý kaldýrýmlara akacak þekilde yapýldýðý için tepemize çatý oluklarýndan sular boþalýyor. Adeta banyo yaptýrýyor.

Bu manzaralarý görüntüleri ve icraatlarý görünce Allah aþkýna bu nasýl þehir demekten insan kendisini alamýyor.

Evet, bu durumlar ve haller yeni geliþen bir durum deðil. Bir yönetim veya iktidara mal edilecek bir olgu da deðil.

Ama gerçek þu ki, hala Avrupa ili aramýzda yetmiþ senelik yerel yönetim farký var. Onlarýn ulaþtýðý sosyal sorumluluk, hukuk, tavizsiz ve güçlü yönetim, baþarýlý ve kalýcý icraatlar, modern ve yenilikçe hizmet anlayýþý ve halkýn beklentilerini karþýlama standartlarýndan bizler çoooookkkkkkkkkkkkk uzaklardayýz.

Bizler hala ortaçað belediyeciliði formatýnda ileri görüþlülükten uzak, hatýr gönül ahbap çavuþ ve oy kaygýlý hizmet anlayýþý ile hareket ediyoruz.

Günü kurtaran çalýþmalara, profesyonellikten uzak kafalara ve küçük denklemler ile hareket eden zihniyetlere ve çalýþmalara bakýnca kýzarak ‘ bu þehir yüz sene geçse de düzelmez’ demek zorunda kalýyoruz.

Evlerimiz süper lüks ve rezidans oluyor ama neden sokaklarýmýz, caddelerimiz mahallelerimiz, imar ve þehircilik yapýmýz ve hizmet anlayýþýmýz bir türlü süper ve lüks olmuyor.

Ýnsanlar sýrf macera olsun, eðlence olsun, deðiþiklik olsun diye bu þehri terk edip gitmiyorlar.

Ekonomik sebepler ve coðrafi þartlar yanýnda;

Beklentileri karþýlanmadýðý, kaynaklar yanlýþ yerlere harcanarak hizmet mahrumiyeti meydana getirildiði, hayat standardý düþüklüðü , yaþanýlabilir bir hayat kalitesi göremedikleri ve verdikleri vergilerin karþýlýðýný alamadýklarý ,kalýcý  ve kaliteli çalýþmalar ve icraatlar göremedikleri için yerlerini yurtlarýný terk edip gidiyorlar..

Tarihi dokusuyla,

Dört mevsimiyle,

Yayla havasýyla,

Huzurlu ve Sakin yapýsýyla

Ýnsaný ve Jeopolitik konumuyla

Bir baþka güzel olan bu memleketin insanýný iç göçe zorlamayýn.

Zaten pahalýlýðý, kýþ þartlarýnýn aðýrlýðý ve imkânlarýn kýsýtlý olmasý onlara aðýr bedeller ödetiyor..

Birde yerel yönetimler olarak bedel ödetmeyin serhat boylarýnýn fedakâr insanlarýna…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8630 Defa Okundu
2017-03-18

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLARM.Ali Akser Güneþsoy 2017-03-18
Sahipsiz Kent-Kars

Yazarý tebrik ederim.Kalemine saðlýk.Dile getirdiklerinin hepsi doðru ...Sanýrým bu konularý pek yazan yok. Uzun yýllardan sonra Karsa gelenler,hayal kýrýklýðýna uðruyor. Sokaklarý yollarý, geceleri ýssýzlýðý çamuru,çukuru,baþýboþ hayvanlarý ve daha birçok sýkýntý veren yönüyle bir kars görüyorlar.Yazýk,Bu þehir bunu haketmiyor.5000 yýllýk bu kadim ve köklü þehre sahip çýkmak tüm karslýlarýn görevi olmalýdýr. Kars turizmin yýldýzlarýndan biri olabilir ama bu haliyle deðil,doðudaki birçok þehirden kötü üniversites,havaalaný var ama þehir bayýndýr,temiz ve bakýmlý deðil yazýk...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır