KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HERKES ONA DüþMAN

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HERKES ONA DüþMAN

 Herkes Ona Düþman

Tarihten kopuk, mukaddesatýna yabani ve mazisine muhabbeti olmayan bir toplumun meydana gelmesinde yakýn tarihteki ecdad ve din düþmanlýðýnýn etkisi büyüktür.

Kahraman ecdadýmýza karþý yeni nesillerin hasýmane ve ön yargý ile bakma hastalýðý ve zihniyeti Abdülhamid’den zamanýmýza kadar devam ediyor.

Osmanlýnýn otuz sene gecikmesini engelleyen ve 33 sene iktidarda kalarak büyük icraatlar yapan Abdulhamid Han’a Siyonistler, Avrupa ve içimizdeki hainler kýzýl sultan lakabý taktýðý gibi Avrupa medyasý da Abdulhamid’e karþý linç kampanyalarý baþlatarak diktatör yaftasý ve propagandasý ile düþmanlýklarýný dýþa vurmaktan çekinmemiþlerdir.

Maalesef ülkesi vataný milleti ve ümmet için çalýþan Abdülhamit, dâhili ve harici ihanetlere, düþmanlýklara ve saldýrýlara, karýþýklýk isyan ve ihtilal kalkýþmalarýna maruz kalarak yalnýzlaþtýrýlmaya çalýþýlmýþ.

33 Senelik saltanatý Selanik’ten gelen çoðunluðu mason ve gayri nesebi olan hareket ordusu tarafýndan elinden alýnmýþtýr. Tahttan indirildiðini ona teblið için gelenlerin birisinin Yahudi birisinin ermeni diðerinin Arnavut olmasý ülkenin kimlerin eline geçtiðini göstermektedir.

Evet, ibret ve dikkatle bakanlar görür ve anlar ki, yüz sene sonra ülkemizde ayný oyunlar sergileniyor. Yüz sene önce Abdülhamid’in misyonunu yüklenen Erdoðan için ayný oyun, algý operasyonlarý, diktatör yaftalarý, medya yoluyla saldýrýlar ve kalkýþmalar sergileniyor.

Türkiye’yi kendisine müstemleke yapan ve istediði zaman ülkenin iktidarýný darbe ve entrikalar ile deðiþtiren kendisine yüzde yüz itaat isteyen Amerika boyun eðmediði için Erdoðan’a DÜÞMAN

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak tam baðýmsýz ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemesi için baþ döndürücü projeler ve icraatlar ile kendi enerji savunma sitemlerini geliþtirdiði için Avrupa Erdoðan’a DÜÞMAN

Dünyayý parmaklarýnda oynatýp Müslümanlara yapýlan bütün zulümlere göz yuman BM de ikiyüzlülerin çirkin yüzlerine karþý Dünya beþten büyüktür dediði için NATO ülkeleri Erdoðan’a DÜÞMAN

Davos’ta ümmeti Muhammedîn gönlüne su serpecek bir duruþ ve tavýr ile Ýsrail Cumhurbaþkanýný fýrçalayarak rezil ettiði için bütün Yahudi ona DÜÞMAN

Ümmeti Muhammed’e yapýlan zulümlere ve baskýlara ve cinayetlere karþý sesini yükselterek Müslümanlarý birleþtirmeye çalýþtýðý için Siyonistler Erdoðan’a DÜÞMAN

Türkiye’yi silahta dýþa baðýmlýlýktan kurtarýp kendi silahýný tank ve topunu ve füzesini yaparak silah ihraç edecek konuma geldiði için silah baronlarý ona DÜÞMAN,

Terörü destekleyen Avrupa’yý ikiyüzlü tutumunu ve çifte standardýný yüzlerine haykýrarak aþaðýladýðý için Avrupa liderleri Erdoðan’a DÜÞMAN,

Söz dinleyen, boyun eðen, itaat eden, kabul eden, biat eden liderlerin aksine söz dinlemeyen, boyun eðmeyen, itaat etmeyen, emir almayan bir lider olduðu için küresel güçler Erdoðan’a DÜÞMAN

Yüz yýldýr milletin dini ve inancý üzerine kara kâbus gibi çöken ve Müslümanlarýn inanç ve yaþam alanlarýný yok etmeye çalýþan gayri nesebi, laik, çaðdaþ ve ulusalcý çevrelerin tahakküm ve gücünü kýrdýðý için bu kesimler de ona DÜÞMAN

Ýslam ve mukaddesat düþmanlarýnýn, yasaklarýný, zulümlerini ve zorbalýklarýný yýktýðý ve hoþlanmadýklarý bir sistem kurmak için korkusuzca teþebbüs ettiði için gladyo ve derin devlet Erdoðan’aDÜÞMAN

Þeytanýn cisimleþmiþ hali olan FETO nun kýrk yýllýk habis ve hain planlarýný bozduðu ve dünyaya gerçek yüzünü gösterdiði için fetocular da Erdoðan’a DÜÞMAN,

Ülkenin yüz senedir kaymaðýný yiyen, Anadolu halkýný geri býrakan ve geliþmesine engel olan Ýstanbul sermayesi hepten Erdoðan’a düþman.

Hükümet yýkan, hükümet kuran, tehdit ve þantaj ile güç devþirmeye çalýþan medya patronlarýnýn para musluklarýný kesip zorbalýklarý ve rezil yayýnlarýnýn önünü kestiði için derin medya açýkça Erdoðan’a DÜÞMAN

Aylýk yüzde iki yüz faizler, gecelik yüzde üç yüz repolar ve devalüasyonlar ile parasýna para katan faiz lobileri para musluklarý kesildiði için Bu kesimlerde Erdogan’a DÜÞMAN,

Baþörtüsü yasaðý zulmünü her kesimden kurumdan kaldýrýp, irtica paranoyasýna ve gericilik yaftalarýný kaldýrýp maðduriyetlerin önünü aldýðý için aydýn, paþa ve gazeteci görünümlü ve münafýk ve gizli din düþmanlarý da ona DÜÞMAN,

Milleti ülkeyi vataný bölmeye çalýþan terör örgütü ve yandaþlarýnýn planlarýný bozduðu ve akim býraktýðý için terör seviciler ve terör gruplarý Erdoðan’a ölümüne düþman..

Ülkesi, milleti, vataný, ümmeti ve geleceði için çalýþan, milletini dünyada söz sahibi yapmak için çýrpýnan bir lidere zalimler, kâfirler, münafýklar, hainler düþmanlýk etmekte haklý olabilirler.

Kâfire zalime düzen kuruculara ve tapýnak þövalyelerinden emir almadýðý için,

Derin güçlere itaat etmediði için,

Dünya siyasetine oyun kurucu olarak girmeye çalýþtýðý için,

ÝMF yi kovarak sömürüden milleti kurtardýðý için,

Baðýmsýz bir þekilde kendi siyasetini ve politikalarýný belirlediði için,

Ülkeyi küresel güçlerin þamar oðlaný olmaktan kurtardýðý için

Erdoðan’a düþmanlýk etmeleri doðaldýr.

Sosyal medya, Televizyon kanallarý, kuklalarý ve maþalarý aracýlýðýyla Erdoðan’a saldýrarak devrilmesi için çalýþmalarý onlarýn küfür, inanç ve düþmanlýklarý gereðidir.

Bizlere ne oluyor ki, kâfirler zalimler hainler münafýklar ve komiteciler ve maþalar ile kol kola girip, el ele gezip, aðýz birliði edip, saf tutup bizden içimizden dinimizden inancýmýzdan milletimizden ve özümüzden olan birisine düþmanlýk ediyoruz.

Milletinin vatanýn bekasý geleceði parlak günleri için çýrpýnan çalýþan ve koþturan birisine karþý düþmanlýk ediyoruz.

Avrupalý Amerikalý Rusyalý kendi iþe yaramaz liderine sahip çýkýp arka çýkýp onu baþ tacý yaparken bizler maziden gelen ecdat düþmanlýðý ve ön yargýsý ile ülkesi için dik duran, cesaretli, onurlu, milleti, vataný ve geleceði için çalýþan

Bu millete ne kötülük yaptý Erdoðan?

Döneminde ülkeyi ÝMF kapýlarýna mahkûm mu etti,

Enflasyonu yüzde yüzlere mi çýkardý.

Ülkede faizleri yüzde üç yüzlere mi çýkardý,

Hastane kapýlarýnda insanlar rehin mi kaldý,

Her gün ülkede insanlar yüzde dört yüz zam haberleri ile mi uyandý,

Üçlü koalisyon dönemindeki gibi ülkenin 45 milyar dolarýný bankalara mý hortumlattý.

Ýnsanlar onun döneminde ekmeði karne ile mi aldý.

Ýktidarý zamanýnda insanlarý tüp, yað ve ekmek kuyruklarýna mahkûm mu etti.

Dullarý, hastalarý, engelli vatandaþlarý aç ve açýkta mý býraktý.

Milli geliri bin dolar seviyelerine mi geriletti.

Döneminde yüksek faizler yüzünden insanlarýn ömür boyu ev ve araba sahibi olma hayalleri mi yýkýldý.

Her þehre üniversite, hava alaný ve duble yollar ve hastaneler yapmaktan mahrum mu etti.

Ýstikrarsýz ve her geçen gün küçülen bir ekonomi modeli mi uyguladý.

Ýnsanlarýn alým gücünü zayýflatýp toplumu fakirleþtirip ekmeðe muhtaç hale mi getirdi

Anadolu’nun en ücra köþesini kompleks okullar, yatýlý yurtlar, saðlýk aile merkezlerinden mahrum mu etti.

Her þehre ve ilçelere TOKÝ ler yapmayarak halký evsiz barksýz ve yurtsuz mu býraktý.

Dünya nezdinde ülkesini ve milletini itibarsýzlaþtýrýp deðersiz mi kýldý.

Evet, insan olma cihetiyle hatalar yanlýþlar kusurlar ve eksiklikleri olmuþtur.

Peygamberler hariç tarihi þahsiyetlerden kimin hatasý yanlýþý ve kusuru yoktur.

Bizler küçük evimizde aile fertlerini yönetip ekonomiyi denk edemez iken seksen milyonluk bir ülkeyi her alanda idare etmek kolay mý zannediliyor.

Her insanýn hatalarý kusurlarý yanlýþlarý eksiklikleri olabilir. Bunlarýn düzelmesi için dua edilir.

Ama hayýrlarý þerrine raci olan üstün gelen bir lidere insana ve yöneticiye düþmanlýk ederek kâfirlerin zalimlerin hainlerin emperyalistlerin safýnda durmak insaf vicdan ve insanlýk ile baðdaþmaz.

Kâfirler, zalimler, Avrupa, Amerika, FETO, PKK aðzý ile hakaret düþmanlýk iftira ve kin beslemek milli duruþa, vicdan ve hakkaniyete asla sýðmaz.

Böyle bir düþmanlýðý ancak devþirilmiþ nesiller yapabilir.

Müslüman yapýsýna uymayan Demokrasi denilen sistem milleti toplumu kamplara böldüðü için kendi inanç düþünce ideoloji ve partisinde olmayan liderlerin yaptýðý güzel hayýrlý iþleri kabul etmeme ve inkar etme hastalýðýný da beraberinde getirmiþtir.

Dünyada mazisi ile geçmiþi kültürü ve dini ile baðlarý koparýlmýþ mazlum ve bahtsýz bir millet olma bedbahtlýðýný yaþadýðýmýz için bu kopukluk ve köklerinden uzaklaþma beraberinde ecdadýna dedelerine ve büyüklerine sövme ve inkar kültürünü getirmiþtir.

Ne gariptir ki geçmiþte bu milleti vatan din islam kuran bayrak için mücadele edenleri yeni nesillere yok saydýran sistem yakýn tarihteki nice þahsiyetleri ilahlaþtýrýp putlaþtýrýp hatadan kusurdan müberra ve münezzeh hale getirmiþtir.

Kendi ülkesinin lideri için diktatör gibi çirkin adi bir ifade diline bulaþtýrýlan bir milletin uyanmasý ve olaylarý Müslüman bakýþ açýsý ile resmin bir bütüne bakarak deðerlendirmesi gerekir. Kafir zalim münafýk ve hainlerin düþman olduðu benim ülkemin liderine ben niye düþmanlýk ediyorum demesi gerekir. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8353 Defa Okundu
2017-03-26

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır