KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YA MLLET BAþA YA KUZGUN LEþE

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         YA MLLET BAþA YA KUZGUN LEþE

 Ya Millet Baþa Ya Kuzgun Leþe

16 Nisan sabahýný sabýrsýzlýkla bekleyen sadece milletimiz deðil, emperyalist güçler, batýlý siyasetçi ve gazeteciler, besleme terör örgütleri, vesayetçiler de bekliyor.

Türkiye üzerine kurduklarý yüz yýllýk planlarý bozulan karanlýk odaklar da, Türkiye’nin kontrolünü kaybetmenin verdiði endiþeyle 16 Nisanda HAYIR çýkmasýný bekliyor..

Kendi kararlarýný artýk verebilen, batýnýn deðerlerine ve hayatýna prestij etmeyen, batýlý emperyalistlerin oyuncaðý olmaktan kurtulup oyun kurucu konumuna gelen bir Türkiye istemeyenler 16 Nisanda hayýr çýkmasýný bekliyor.

Anadolu insanýn her fýrsatta cahil, avam, gerici, mürteci, köylü görüp aþaðýlayan ve hakir gören kendilerini ise medeni, zeki, çaðdaþ ve akýllý gören sanat camiasý, aydýn kesim, Ýstanbul sermayesi ve mutlu azgýn azýnlýk saltanat ve güçlerinin devamý için 16 Nisanda hayýr çýkmasýný bekliyor.

Halkýn hâkimiyeti yerine mutlu azýnlýðýn ve belli kesimlerin saltanatý için kurulan sistemin yýkýlmasýný istemeyenler,

Kendilerini ülkenin gerçek sahibi görenler ve evet verenleri denize dökmekle tehdit edenler,

Ýktidarlarý istedikleri zaman yýkmayý adet edinen karanlýk vesayet örgütleri,

Erklerinin bitmesini istemeyen derin örgütler 16 Nisanda hayýr çýkmasýný bekliyor.

Hâkimiyet milletin sözünü kâðýt üzerinde uygulayan,

Milli geliri söðüþleyen,

Bürokrasi ve oligarþi ile devlete gayri meþru bir þekilde yerleþip milletin hâkimiyetini gasp eden kuzgun leþler 16 Nisanda hayýr çýkmasýný bekliyor.

15 Temmuzda ülkeyi iç savaþa, kaosa, parçalamaya teþebbüs eden Amerika ve NATO Ýþbirlikçisi FETO ve kankisi PKK 15 Nisanda hayýr çýkmasýný bekliyor.

16 Nisan sabahý bazý kesim ve ülkeler sevinirken bazýlarýnýn da üzüldüðü bir tarih olacaktýr. Bu kader anýný Avrupa Amerika ve Ýslam âlemi merakla beklediði gibi din ve vatan düþmanlarý da sabýrsýzlýkla bekliyor.

Hem ülkemizin hem âlem’i Ýslam’ýn mukadderatýyla alakadar olan 15 Nisan referandumu geleceðimizi belirleyecek bir milat, miheng ve dönüm noktasý olacak.

Yani bir nevi her kesim zaferini kendi inanç, itikat ve hayat tarzýna uygun bir þekilde kutlayacak.

16 Nisan sabahý halkýn çoðunluðu yüzde altmýþ üstü tercihini yeni bir Anayasa ve Cumhurbaþkanlýðý sisteminden yana kullandýðýnda bu durum Büyük Türkiye hayali kuran yenilikçiler tarafýndan büyük bir sevinç, coþku ve mutluluk ile kutlanacak.

16 Nisan Evetciler lehinde çýkmasý durumunda kendi inancýna yaþantýsýna ve itikadýna göre zaferlerini þükür secdeleri, Allah-u Ekber nidalarý ve þükür namazlarý ve kurbanlar keserek kutlayacak.

16 Nisanda sonuçlar hayýrcýlar lehinde çýkmasý durumunda ise Baþta Avrupa da ve içimizdeki bazý malum kesimler zaferini çýlgýnca, þampanyalar patlatarak parti ve balolar ile kutlayacak.

Her ne kadar Atatürk Türk milleti zekidir ve çalýþkandýr dese de Atatürk’ çü geçinen kesimler tercihini kendi lehinde yapmayan Evet’ci Türk kesimleri makarnacý ve aptal yaftasý ile aþaðýlamaya devam edecek.

Bazý medya gruplarý 16 Nisanda evet çýkmasý halinde simsiyah bir ön sayfa ile okurlarýnýn karþýsýna çýkarak sonumuz karanlýk olacak algýsý ve propagandasý yapacak.

Bazý mandacýlar ve güdümlü þahsiyetler diktatör ve tek adama karþý Amerika’yý veya NATO yu göreve çaðýrma cüretine giriþecek.

Sosyal medyada kirli kara propagandalar baþlayacak. Hayýrcý aydýnlar, sanatçýlar ve kesimler halký aþaðýlayan twitler atmaya ve nefretlerini kusmaya baþlayacak.

16 Nisanda evet çýkmasý özellikle terör destekçisi Avrupa yý, Amerika yý ve Ýslam düþmanlarýný derin bir yasa boðacak. Milletimize karþý nefretleri öfkeleri ve kinleri daha da çoðalacak.

16 Nisanda evet çýkmasý FETO-PKK ve öteki terör örgütleri için ise tam bir kâbusu olacak. Bütün ümitleri kýrýlacak ve hain planlarý suya düþecek.

Yeni Türkiye güçlü Türkiye söylemlerinden rahatsýz olan batýlýlar 16 Nisanda evet çýkmasý durumunda çýlgýna dönecekler. Anadolu ve Osmanlýnýn uyanýþý kâbusunu yaþayacaklar.

Bölgesel, küresel ve oyun kurucu bir güç olma yolunda ilerleyen Yeni Türkiye de evet çýkmasý ister istemez düþmanlarýn sayýsýný artýracak.

16 Nisan da evet çýkmasý halinde beklentileri gerçekleþmeyen ve istedikleri sonuçlarý alamayan karanlýk kesimler ve güçler ve maþalarý boþ durmayacak yeni hain planlar kuracak.

15 Temmuz da halkýn gösterdiði kararlýlýk ve dik duruþtan rahatsýz olan mutlu azýnlýk, faiz lobileri ve vesayetçiler 16 Nisanda evet çýkmasý durumunda bütün umutlarýný yitirecekler.

On yýldýr ayaklarýna vurulan prangalardan kurutulan STK, cemaat, tarikat ve sivil toplum kuruluþ örgütleri evet çýkmasý durumunda sevinçleri görülmeye deðer olacaðý gibi kökü dýþarýda olan bazý vakýf, dernek, örgüt ve odaklar ise karalara bürünecek.

15 Nisanda hayýr çýkmasý durumunda ise özellikle Avrupa da bu durum Ýslamcýlarýn hezimeti, Osmanlý hayalinin sonu ve diktatörün devrilmesi olarak görülüp sarhoþçasýna kutlanacak.

Avrupa basýný diktatör durduruldu, bin yýlýn Selahaddin Eyyubi’si durduruldu, Ýslamcý kesimler aðýr yenilgi aldý ve Osmanlý hayali bitti manþetleri ile kin ve nefretlerini kusacaklar.

15 Nisanda hayýr çýkmasý durumunda içimizdeki terör seviciler ve maskeli hainler ve demokrasi havarileri tarafýndan bu durum demokrasinin zaferi, laikliðin kurtuluþu ve diktatörün yýkýlýþý nidalarý ile kutlanacak.

16 Nisanda hayýr çýkmasý ülkede hayýr diyenlerden baþka PKK, FETO, Örgütler, Avrupa’ Ýsrail, Ýran, Amerika gibi ülkeleri sevindirecek.

16 Nisanda Evet çýkmasý da Milleti, Ümmeti ve mazlum coðrafyayý sevindirecek.

Cihan Devleti Kurmuþ bir milletin torunlarý, ülkesini, vatanýný, milletini, devletini, bayraðýný bölmek ve parçalamak isteyenlere karþý,

Milleti zillete suskunluða ve sömürge devletlerine müstemleke yapmaya teþebbüs edenlere karþý,

Yeniden cihan devleti ve süper güç olmasýný engelleyenlere karþý,

15 Temmuz cesareti, kararlýlýðý, þahlanýþý ile

16 Nisanda Ya millet baþa gelecek yâda kuzgun leþe!

Yeniden diriliþ muþtusu ile

Ya hürriyet ya esaret!

66 Yýl sürecek dünya hâkimiyetine kavuþmak niyetiyle

Ya istiklal ve Zillet!

16 Nisandan sonra bu kadar düþmana karþý ya var olacaðýz ya da yok olup gideceðiz. Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 252 Defa Okundu
2017-04-11

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır