KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ORUç TUTMAKLA Aç DURMAK ARASýNDAK FARK!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         ORUç TUTMAKLA Aç DURMAK ARASýNDAK FARK!

 Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

Ramazan ayý rahmet maðfiret ayý olduðu gibi ramazan orucu da ilahi emir yanýnda birçok hikmetleri içerisinde barýndýran bir ibadettir.

Feyzi, bereketi, rahmeti, ücreti, sevap ve neticeleri büyük olan ramazan orucu olaðanüstü bir þevk ciddiyet gayret çaba özveri ve sabýr ile yerine getirildiðinde sahibine onlarca yýllýk sevap kapýsýný açabilir.

Ýbadetin ruhu olan ihlas ve samimiyet oruçtan kaçtýðýnda ve Ramazan orucu hakkýyla ifa edilmediðinde ise ramazan gün boyu açlýða dönen bir ibadet olur.

Oruç tutmanýn Allah katýnda makbul olaný sadece mideye oruç tutturmak deðil bütün azalara, latiflere, göz kulak ve azalara dahi oruç tutturmakla olur.

Ramazan orucu Müslümaný gýybetten, yalandan, günahtan, alýkoymuyor ise ve sanki normal bir zaman dilimiymiþ gibi günahlara devam ediliyorsa o orucun kemali ve rahmeti ve feyzi ve bereketi güzelliði ve gitmiþtir..

Ramazan ayýný Müslüman ganimet olarak görüp bu ayýn sevabýný feyzini rahmetini celp edip kazanacak amel fiil eylem ve faaliyetlerde bulunmuyor ise o ramazan ayý ve orucu kýymet ve ehemmiyetini kaybeder.

Ramazan ayýnda kiþinin hayatýnda hiç bir deðiþiklik olmuyor ise

Bu ayda hayâ iffet edep hali takýnýlmýyor ise,

Yaptýðý ibadet kulluk evrat zikir ve amel öteki aylardan farký yoksa

Ramazan ayý gençliði günah ve haramlardan uzaklaþtýramýyorsa

Ramazanda namahreme yani karþý cinse karþý sýnýr ölçü ve mesafe koymuyorsa

Ramazan ayýnda el ve göz oynaþta, dil boþ sözlerde, amel çirkin fiillere devam ediyorsa,

Bu ayda kendisini frenleyip haram ve günahlardan kaçýnmýyorsa o Müslümanýn ibadeti ve orucu kuru bur açlýk yavan bir ibadetten öteye geçmez.

O orucun feyzi, bereketi, rahmeti ve kemalatýndan o insanlar mahrum kalýr.

Ramazan ayýnda kötü bir söze, çirkin bir file, adi bir harekete, haram bir teþebbüse rahatça giren bir insan oruç tutmuyor sadece midesine aç býrakarak kendisine zulmediyordur.

Ramazan ayýnda gayri meþru oyunlar, mekânlar ortamlar ve iliþkilere devam edenlerin orucu ruha bedeni akla kalbe fayda vermeyeceði gibi ahlaki deðerlere kemalata ve hayýrlara da kapý açmayacaktýr.

Ramazan orucu gelince hayatýmýzda köklü deðiþikler olmalý,

Bu ay hayatýmýza yenilikler ve farkýndalýk katmalý,

Kendimize çeki düzen vermemizi saðlamalý,

Olgunluk ve kemalatýmýzý artýrmalý,

Gündüzü ve gecesi ayný olmamalý,

Ramazan ayý Kur’an’ sýz, oruçsuz, ibadetsiz evrat, zikir ve salâvat ve teravih siz geçmemeli,

Teravih namazý kýlmak için camiler yerine kaldýrýmlar ve cafe köþeleri tercih edilmemelidir.

Ramazan ayýnda çýplak, hayasýz, edepsiz gezen kadýnlara bakarak gözünü ve gönlünü doyuran bir Müslümanýn tutacaðý oruç nasýl makbul olacak.

Ramazan ayýnda gýybet yaparak kardeþini ve Müslümaný çekiþtirip hakkýnda suizan ederek ölü eti yiyen bir Müslümanýn orucu nasýl saðlam kalacak.

Ramazan ayýnda hayâ edep iffetten soyutlanarak üryan bir þekilde arzý endam eden kadýnlar erkekleri göz zinasýna atarak orucunun makbuliyetini nasýl koruyacak.

Kendisi oruç tutup keyfi oruç tutmayanlara cafesinde lokantasýnda yemek yedirenlerin oruçlarýnýn sýhhati ne kadar geçerli olacak.

Ramazan ayýnda orucu tutup namazý kýlmayan, sahura kadar kahvede taþ çeviren bir Müslümanýn orucunun hangi güzelliði kalacak.

Yýlda bir kere gelen ramazan bizlere bazen seksen senelik ibadet hayýr amel kazandýrma imkâný verirken bu fýrsatý elimizden tersiyle iterek ramazaný gafil orucunu ise aç kalmaktan ibaret bir hale getirmemeliyiz.

Bütün kâinatý emrimize veren ve bizi hadsiz nimetleriyle bizleri besleyen rabbimiz bize aç durmayý deðil oruç tutmayý emrediyor.

Ýslam’ýn beþ þartýndan birisi olan ramazan orucunu ciddiyetle samimi gönülden ve bütün þartlarýna riayet ederek ve bütün azalarýna tutturan sevabýný alýp rahmetinden kana kan istifade edeceði gibi baþtan savma yarým yamalak üstün körü lakayt ve ciddiyetle tutmayanlarýn da oruçtan hisseleri açlýk meþakkat zahmet ve yorgunluk olacaktýr.Vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1113 Defa Okundu
2017-06-11

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır