KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYýRDA YARýþANLAR LE HAYýRDAN SýVýþANLAR

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         HAYýRDA YARýþANLAR LE HAYýRDAN SýVýþANLAR

 Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar

Mensubu olduðum yardým Derneði Yurtiçindeki 300 koordinasyon merkezimiz ve 55 ülkedeki faaliyetleriyle ülkemizin, Ýslam’ýn, Kuranýn bayraðýný en iyi þekilde dalgalandýrmak için çalýþmalar yapýyor.

Mübarek ramazan Ayýnda Suriye ve Afrika baþta olmak üzere milyonlarca maðdura zekâtlarý, kumanyalarý, iftarlarý, yaþam malzemelerini, kýyafet ve ev ihtiyaçlarýný, temizlik malzemelerini, ekmeði, suyu akla gelen her türlü ihtiyaç malzemelerini hayýrda yarýþan ali cenap insanlarýn vasýtasýyla ulaþtýrmak için bütün Türkiye de gönüllü binlerce çalýþani hummalý bir faaliyete giriþti.

Otuz yedi ülkede iftar sofralarý kuran, su kuyulari açan , yetim merkezleri kuran, eðitim merkezleri kuran ve milletin ve ümmetin derdi ile dertlenen ve rýzayi ilahiyi esas tutan bir derneðimiz adýna bizlerde þehrimiz de þu ana kadar Suriye ye dört týr insaný yardým gönderdik.

Sosyal sorumluluk Müslümanlýk ve insanlýk adýna Allah rýzasý dýþýnda hiç bir gaye gütmeden çalýþtýðýmýz bu yolda en büyük destekçimiz esnaf iþ adamý ve hayýr sever insanlardýr.

Þu ana kadar ülke genelinde milyar dolara varan yardýmlarýmiz ali cenap insanlarýmýz vasýtasýyla gerçekleþti.

Geçen sene kýrk altý ülkede muhtaç Müslümanlara kurban ve bayram harçlýðý götürdük. Mahsun gönülleri hoþnut ettik. Bu yardýmlar ile dualar aldýk gönüller kazandýk.

Bu ramazanda da diðer þehirlerde yapýlan Hayýr ve yardým faaliyetlerini görünce iyice þevkle geldik. Bizde Kars ta bismillah dedik. Her önemli gün ve gecelerde mesaj yayýnlayan insanlara ve esnaf ve halk a müracaat ettik. Bir kýsmýndan küçük dahi olsa Hayýr görürken kimilerinin ise maalesef hayýrdan çok uzak olduklarýný gördük.

Allah ýn rahmeti keremi kudreti ve ihsaný ile belli zenginlige ulaþanlarin basit ve sudan sebepler ile yardýmdan kaçýndilar.mallarýn da fakirin hakký olduðunu unuttular. Zekat ve sadaka bilinç ve þuuru olmadigi için hayýrda koþmak ve yarýþmak yerine sývýþmayi tercih ettiler.

Bütün Türkiye de yapýlan faaliyetleri takip ettiðimiz için Kars olarak belli bir zenginliði olan lüks arabalara binen lüks yaþamayi seven bir toplulugün hayýrda ve iyilikte onde olmamasý bizi üzüyor.

Bu ramazan ayýnda Kars tan Afrika için üç yüz iftar vaat ettik ama ancak yüz tanesini gönderdik. Suriye için yüz elli iftar gönderebildik.altmýþa yakýn kumanya daðýtýmý yaptýk. Bir aileye ev eþyasý verdik. Arzumuz Afrika da ve diðer ülkelerde su kuyusu açmak, En az  beþ yetime sponsor bulup yýllýk bakýmlarýni üstlenen hayýrsever bulmak, engelli kardeþlerimize sandalye temin etmekti.

Olmadý Hayýr ve cömertlikde su gibi olan insanlarýn yok denecek kadar azlýðý ve hayýrda yarýþmak yerine sývýþmalarý hedeflere ulaþmayi engelledi.

Bazý marketlerden para istemeyi býrakýn hayýrsever müþteriler tarafýndan doldurulur diye boþ koli býrakmayý bile bazý marketler kabul etmedi.

Baþka þehirlerde öyle insanlar varki zorla kapýni çalýyor yardým etmek için. Malým eksilir tasasý çekmeden veriyor. Her yýl düzenli olarak malýnýn zekatini hesap edip veriyor.

Ama nedense þu þehrimiz de zekat kültürü olmadýði gibi yardým için kapýsýný cesaret edip çaldýðýmiz çok az insan var.

öylesi var cebin den tomar dolusu para çýkarýp yüz lirayi zor veriyor. Öylesi var malýnýn Haddi hesabý yok binler vermeyi býrak yüz lira verirken eli titriyor.

Ýnsanlar bilmiyor ki verdiði ve vereceði Hayýr zekat ve sadaka ile cennete yatýrým yapýyor.

Bilmiyorlar ki hayýr için verilmeyen her kuruþun ahirette hesabýný verecekler. Mal sevgisi ve tutkusu insanlarý nice Hayýr ve iyilikten alikoyuyor da farkýnda deðiller.

Toplum yararýna destek statüsünde olan ve yasal bir zeminde faaliyet yürüten ve faaliyetlerini kayýt altýna alan ve bülten hazýrlayan bir derneðin çalýþanlarý güven emniyet ve fedakarlýgi esas alarak çalýþmasý insanlara güven vermesi gerekirken maalesef  arzu ettiðimiz  baðýþ ve yardýmlarý zengin kesimlerden alamadýk. Veya komik bir ücret ile geçiþtirildilk.

Þehrin en iþlek yerine stant açtýðýmýz halde tanýdýk insanlar dýþýnda doðru dürüst yardým alamadýk. Maalesef kozmetik eðlence teknoloji ve sigaraya  paramýzý saçarken hayrat için verecek paramýz yoktu.

Ýnsanlarý mutlu etme onlari sevindirme ve dualarýni almak gibi güzel haslet ve lezzet varken bundan cimrilik ile mahrum kalanlar bunun acýsýný mahþer günü yýðýp durduklarý mallari baþýna  bela olduðunu görünce anlayacaklar.Allahin arþinin gölgesinde cömert insanlarý görünce keþke bütün malýmizi Allah yolunda Hayýr yolunda harcama yapsaydýk diyecekler.

Allah hayýr yolunda malýný harcayan insanlarýn sayýsýnýn artýrsýn. Hayýrda yarýþan iyilikte koþan insanlarýn sayýsýný artýrsýn. Bu süreçte bizlere maddi destek olarak hayýrda ortaðýmiz olan derdimiz ile dertlenen  bizleri asla geri çevirmeyen ak parti teþkilatina özellikle Paþa özebay a, Eski Kýzýlay baþkaný remzi aras a, iþ adamý Mikail demir e, Þener günerhan a, Fatih mobilya dan hacý Mehmet evliyaoðlu na, ufuk Altunbey e, ve yardýmsever dost ve insanlara Teþekkür ederim. Allah kabul etsin hayýr ve hasenetlerini.

Gönül isterdi ki her gün medya da boy boy poz veren ,her özel günü ve etkinligi kutlayan iþ adamlarý ve tanýnmýþ simalar vasýtasýyla açlýk yokluk ve sýkýntý çeken Müslüman kardeþlerimize binlerce iftar, onlarca su kuyusu ,yüzlerce ramazan kumanyasi ve nakdi yardým yapsaydik. .gittiðimiz kapýlardan basit bahane ve gerekçeler ile eli boþ dönmeseydik.veya dilenci parasý ile dönmeseydik.Ama demek ki hayýr ve iyilikte nasibi olmayan veya yüz vermek ona hiç bir kayýp vermeyecek iken bir lirayý bile verirken eli titreyenin nasibi  bu kadarmýþ.vesselam.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 514 Defa Okundu
2017-06-27

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır