KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GERçEK HAK VE ADALET SAHPLER!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         GERçEK HAK VE ADALET SAHPLER!

 Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri!

Gerçek Hak ve Adalet; ilahi emirler doðrultusunda kanun ve vicdan ölçeðinde hakkýn küçüðüne büyüðüne bakmadan her kese hakkýn tam tamýna vermektir.

Hak ve Adalet sadece yargý ve mahkemelerde geçerli bir kanun ve hükümler icmali deðil hayatýn her alanýnda hükmetmesi ve uygulanmasý gereken ilahi, vicdani, nebevi ve insani kanunlar bütünüdür.

Hak ve Adalet;

Bir yöneticinin, hâkimin, müdürün, memurun, amirin, yöneticinin, vazifelinin alnýný secdeye veya yastýðýna koyunca;

Hak ve adaleti kendim gibi inanan ve düþünenlere göre deðil ilahi ve vicdaný kýstas ve hükümlere göre saðlamaya çalýþtým,

Bugün kimseyi mevki makamý ve tanýdýðým olduðu için kayýrmadým,

Menfaat ve çýkarým için torpil yapmadým,

Tanýdýk ve sevdik olduðu halde usulsüzlük yapmadým,

Siyasi bir selam ile geldiði halde hiç kimseyi kayýrmadým,

Hakkým verilmediði ve geçinemediðim halde milletin, devletin, patronun parasýna çalmadým,

Zengini koruyup garibaný ezmedim,

Kimseyi dolandýrmadým ve hakkým olmayan parayý kazanmadým,

Müþterimi aldatýp, kazýklayýp üç kuruþ için yalan yere yemin etmedim,

Yanlýþ hüküm ve karar vermedim,

Kiþisel hýrs, nefret ve düþmanlýk gösterip insanlara cezalar yaðdýrmadým,

Hakkým olmayan ve hak etmediðim bir ücreti ve bedeli talep etmedim,

Ýçerisinde tüyü bitmemiþ olan yetimin hakký olan milli serveti ve geliri yandaþ ve yoldaþlara ve kardeþlere yedirmedim,

Milletin ve devletin parasýna çaldýrmadým,

Milletin ve devletin emaneti olan bütçeyi parayý ve geliri keyfim için israf etmedim,

Devletin menfaatini bütün menfaatlerin üstünde tuttum,

Torpil ile kayýrma ile kimseyi iþe almadým,

Makam ve mevkiimin elimden çýkmasýna sebep dahi olacak olsa gayri ve meþru hiçbir emre itaat etmedim,

Kiþiler hakkýnda karar veya hüküm verirken; renk, ýrk, inanç, ideoloji ve yakýnlýk gözetmeden ve hissiyatýný içine katmadan hüküm veya karar verdim,

Zalimlerin emriyle mazlum ve suçsuz insanlarý harcamadým,

Allah’ýn hatýrýný yüce tutup hiçbir hatýr, menfaat ve çýkar iliþkisi uðrunda satmadým,

Paþayý da gedayý da ayný mahkemede ayný þartlar ve hukuk çerçevesinde yargýladým,

Allah hesabýna hüküm verirken ne haddinden aþýp gadap ettim, nede haddinden aþýp merhamet etmedim,

Hak ve üstünlüðü kiþilerin makam, güç ve iktidar ve þöhretine göre deðil hak ve halklýlýðýný esas tutarak verdim,

Hüküm ve kararlarý ayýplanmak, dýþlanmak ve mevki makam kaybetme korkusu yaþamadan verdim,

Yargý ve hukukun üstünlüðüne zarar verecek siyasi veya idari harici hiçbir müdahaleye izin vermedim,

Devletin menfaatlerini bütün menfaatler üzerinde tutarak kararlar verdim,

Hukuk ve kanun önünde eþit olan her kese ayný muameleyi yaptým. Torpili olana baþ üstüne deyup adamý olmayana olmaz kardeþim demedim,

Ýþlerini torpil, kayýrma, öne geçirme ve güç kullanarak yürütmeye çalýþanlara yüz vermedim,

Atama ve görevlendirmelerde siyasi, ideolojik ve fikir yerine ehliyet liyakat ve emniyeti esas tuttum,

Baklava çalanlara yirmi sene, devleti hortumlayanlara sembolik cezalar vermedim,

Güç ve iktidarýný kullanarak yargý ve hukuka hiçbir þekilde müdahale etmek isteyenlere fýrsat vermedim.

Emrim altýnda çalýþanlarýn haklarýný gözettim ve onlara ayrýmcýlýk yapmadan ve hislerimi karýþtýrmadan muamele ettim,

Mevki ve makamýmý tahakküm ve baský aracý olarak kullanýp insanlara zulmetmedim,

Mevki ve makamý ve devletin verdiði iktidarý kendi çýkar menfaatim için ve akrabalarým için harcamadým,

Güç ve iktidarýmý kullanarak insanlarý sürmedim ve onlarý itibarsýzlaþtýrmadým,

Ýnsanlarýn makam mevki kariyer güç ve iktidarlarýna göre muamele deðil fazilet, kemalat ve þahsiyetlerine göre muamele yaptým,

Ýhaleye fesat karýþtýrýp evrakta sahtecilik yapmadým,

Kapýma gelen zengine gösterdiðim hürmet ve tazimi fakir ve garibana da gösterdim,

Zengin ve makam sahiplerine baþköþeyi fakir ve garibana kapýyý göstermedim,

Makam ve mevki sahiplerinin iþlerini suhulet ve hýzla fakir ve garibanlarýn iþlerini erteleye erteleye günlerce sürümce de býrakmadým,

Bana verilen makamýn hakkýný vermeye ve emanet edilen mallarý en iyi þekilde korumaya dikkat ettim.

Oðlumu eniþtemi kýzýmý yeðenimi makam ve gücümü kullanarak torpil ile iþe almadým,

Emrimde ve riayetimde çalýþanlara karþý yukarýdan bakmadým. Onlara karþý daima tevazu ve mahviyet ile muamele edip gönüllerini isteyerek kýrmadým,

Peygamber efendimizin kýzým Fatma dahi hýrsýzlýk yapsa kolunu keserim hükmünü kendime hayat düsturu yaptýðýmdan kimseye haksýzlýk yapmadým,

Ýnsanlar bana tazim etsin önümde eðilsin boyun eðsin ve beni yüceltip iki büklüm olsunlar tasa ve kaygýsý çekmedim,

Þu memlekette birisi aç yatsa Allah hesabýna bana sorar korkusu ve sorumluluðu taþýdým,

Yaptýðým ve yapacaðým bütün amel iþ eylem fili ve söylemlerimde sadece ve sadece Allahýn rýzasýný esas tuttum,

Doðru ve hak bildiðim yolda hiçbir kýnayýcýnýn kýnamasýndan ve ayýplamasýndan çekinmedim ve yýlmadým,

Demesi’ ve gönül huzuruyla ve rahat bir vicdan ile baþýný yastýðýna koyup uyuyabilmesidir.

Allah’ýn Selamý ve esenliði hak ve adalet üzere yaþayanlarýn üzerine olsun.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3781 Defa Okundu
2017-07-11

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır