KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KURBAN TATLM NEDEN MORTANYA DA GEçRECEðM

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         KURBAN TATLM NEDEN MORTANYA DA GEçRECEðM

 Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kakça’nýn, “Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim “ yazýsý:

Ýnsanlara faydasý olmayanlarý ölülerden say diyen hz. Ali efendimizin Beyan ettiði nsanlardan olmamak , Peygamber efendimizin Mahsun gönüllere teselli vermek imandan Sonra en makbul ameldir Hayrýna ermek Ve insanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydasý olandýr hadisÝne vesile olmak için yýllardýr kendimiz ile beraber milletin selameti, rahatý ve gençliðin Geleceði için Güvenilir ve emin sivil toplum Kuruluþ Örgütlerin de çalýþýyoruz.

Her ne kadar Allah rýzasý için Hiç bir ücret talep etmeden karþýlýksýz olarak millet vatan toplum ve ümmet için çalýþtýðýmiza Bazý insanlar Ýnanmak istemese de onlara kýzmýyorum. çünkü Sistem ve  kapitalist sistem çýkarcý ,menfaatini önde tutan, kendi þahsi menfaatini üstün tutan bir topluluk Ve nesil yetiþtirdiði için karþýlýksiz ihsan ve iyilik yapmayý inandýrýcý bulmuyorlar.

Keþke bilseler Ýslam bizlere fedakar insanlarýn omuzlarýnda bugünlere saðlam Geldiðinði. Ceddimiz Bu ülkeyi bize bedel ödeyerek miras Býraktýðýný.Her þeyi para ile ölçmeyen insanlarýn da olduðunu..

Batýli Milletler bugün elde ettikleri üstünlüðün bir sebebinin de ülkeleri için yaptýklarý fedakarlýk, Ve karþýlýksýz çalýþma olduðu halde bizlerin böyle geri kalýþ sebeplerinden birisi de güç ve küvetini þahsi menfaati için harcamaktýr.

Neyse Bu hamur çok su götürür.

 Gerçek þu ki, Mensubu olduðum sivil toplum kuruluþ örgütleri bizlere millet insanlýk ümmet Allah rýzasý ve Hayatýmýzý Ve gücümüzü Hayýr iþlerinde Kullanma TerbiyesÝni verdi. Muhtac olana el uzatmayý,mazlumma yardým etmeyi, imdat diyene Yetiþmeyî ve insanlarýn dertleri ile dertlenmeyý öðretti. Bu terbiye ile yýllardýr gündüz devlete gece millete çalýþýyoruz.

Allah ýn lütuf ve Kerem i ile bu kurbanda yurt içinde çalýþmak yerine Ýnþallah hayrat yardým Derneði nin bir ferdi olarak hayrat Yardýma Vacip sadaka þükür Adak Kurbaný Baðýþý yapanlarýn kurbanlarýn Yurt dýþýnda kesme i kesmek Vazifesi verildi.

Beþ kýtada Yetmiþ ülkede Yardýma, himmete ,ekmeðe muhtaç,Yýllarca Batilý Devletlerin sömürgesi olmuþ fakir ülkelere Ýnþallah  Kurban ikram bayramlýk harçlýk ve Sevgi götüreceðiz.

Onlara insanlýk ölmedi,Müslüman olarak sizleri unutmadýk, sizler ac iken yokluk ve sýkýntý çekerken bizler rahat yatamadýk,bayramý sahil kenarýnda, beþ yýldýzlý otellerde Geçirmek yerine buraya Moritanya ya binlerce km uzaktaki Türkiye Den geldik.Dertleriniz ile dertlendigimizý göstermeye geldik.Büyüklerimizin selamlarýmý getirdik. Hayýrsever merhamet sahibi Müslümanlarýn yardýmlarýný getirdik. Duanýzý almaya Mahsun gönlünüzü bir nebze de olsa hoþ etmeye geldik. Diyerek sevindirecegiz.

bazý insanlar Ýtiraz edip yahu burada aç fakir muhtaç insanlar varken yetmiþ ülkeye niye gidiyorsunuz diyebilir. ve diyorlar da.bizler de Onlara diyoruz Ki,Bizde hiç kimse yoktur ki bir sene boyunca evine et girmesin.Allaha þükür ülkemiz su durumda çok Ýslam Ülkesinden zengin durumda.Et bulamaz ise tavuk ver, ciðer yer. Salam sosis sucuk yer. Balýk yer. Ama o ülkeler orta çað da yaþýyor gibiler. Elektirik yok yiyecek yok zenginlik yok, iç savaþ var, sömürge var ve kaynak yok.

Zaten oralara hayrat yardýmdan kurban için gidenler asla bir daha Türkiye de kurban kesmiyor. Çünkü vicdaný kabul etmiyor. O insanlarýn sefalet ve yokluk hallerini görünce burada Türkiye de insanlarýn cennet de yaþadýklarýni söylüyorlar

Kim ne dese desin mümin mümin in kardeþidir. Ona yardým etmek zorundadýr.Sadece kendisi için yaþayamaz.Kendini düþünemez. Bencil olmaz. Hayýr sever olur. Yolda kalana, darda kalana, zorda kalana hýzýr olup yardým etmek zorundadýr. Onu kendi kaderine terk edemez.Onu elini gönlünü uzatmak zorundadýr.

Allah bizleri Hayýrdan,  iyilikten ,Yardýmdan, rýzasýndan ve Ýnsanlýktan ayýrmasýn.Beþ günlük bir program dahilinde bugün inþallah Ýstanbul a oradan moritanya ya gidiyoruz. Kars ve diðer illerden belirlenen kurban hisselerini Vekalet ile orada muhtaç kardeþlerimize ulaþtýracagiz.Her kurban için Makbuz kesmekle beraber, kesilen kurbanlar için de sahibine Mesaj gidecek.Kesilen kurbanlar kamera ve fotoðraf ile kayýt altýna Alýnacak Ki kurban sahiplerinin kalbi mutmain olsun.

Bu vesile ile Vazifeyi hakkýyla ifa etmek, ve muvaffak olmak ve ülkemizi güzel bir þekilde temsil etmek için dualarýnizi talep eder haklarýnýzý helal etmenizi istirham Ederim.Zira gidip de dönmemek Dönüp De Görmemek var.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3109 Defa Okundu
2017-08-29

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır