KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MORTANYA ÝZLENMLERM

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         MORTANYA ÝZLENMLERM

 Moritanya Ýzlenimlerim

Hayrat Ýnsani Yardým Derneði Kurban organizasyonu kapsamýnda 5 kýtada 70 ülkede kurban kesimi yaptý. Bizlere bu hayýrlý faaliyetlerde görev alma þerefi ve bahtiyarlýðý verildi. Dört kiþilik ekip olarak Moritanya cumhuriyetine gittik. Oradaki partner kuruluþ tarafýndan karþýlandýktan sonra kalacaðýmýz otellere götürüldük.

Arefe günü Moritanya’nýn baþkentinde Türkiye büyükelçilik, konsolos, din ataþesi ve maarif vakfý temsilciliði var. Bu kurumlarý ziyaret ederek ülke hakkýnda bilgi aldýk.

Partner kuruluþ tarafýndan belirlenen baþkente 250 km uzaklýktaki bölgelere giderek bayram namazýndan sonra belirlenen on köyde yüz kýrk kurban hissesini daðýtmak üzere kurbanlarý vekâlet ile kestik. Bütün kurban baðýþýnda bulunan kiþilerin isimleri teker teker okundu ve kayda alýndý. Kuran kesiminden sonra Türkiye de bulunan kiþilere mesaj gitti. Kurbanýnýz Moritanya da kesilmiþtir.

Bir günümüz kurban kesimi için ayýrdýk.3500 kilo kurban etini 10 köyde 1120 aileye daðýttýk. Türkiye’den getirdiðimiz balon þeker terlik ve farklý oyuncaklarý çocuklara bayramýn birinci ve ikinci günleri daðýttýk.

Afrika kýtasýnda bulunan Moritanya 1 milyon km yüz ölçümüne sahip. Bu yüz ölçümü ile Türkiye den büyük. Ülkenin 3.800 milyon nüfusu var. Ülkenin yüzde sekseni çöl ve tarýma elveriþli deðil. Diðer Afrika ülkeleri gibi burasý da Fransýz sömürgesi olduðu için burada birinci dil Arapça ikinci dil olarak ise Fransýzca okutuluyor ve konuþuluyor. Senegal sýnýrýna yakýn yerlerde biraz iklim deðiþik vetopraklar nehirden dolayý verimli.

Bölgede yetiþen tarým ürünü görmedim. Birçok tarým ürünü ithal ediliyor. Ülkenin sanayisi yok. Ülkenin Baþkenti Noukþet’in nüfusu ise 800 bin civarýnda. Bir tane yeni yapýlmýþ havaalaný var. Ülkenin büyük bir kýsmý Atlantik okyanusuna sýnýr. Balýkçýlýk Senegal sýnýrýna yakýn bölgelerde yapýlýyor. Bu iþi yapanlarýn büyük çoðunluðu ise yabancý uyruklu kiþiler. Baþta Türkler geliyor. Altýn madenleri Kanada tarafýndan çýkarýlýyor. Yer altý kaynaklarý çok olmasa da olanlarý batýlý ülkeler çýkarýyor.3.800 milyon nüfuslu ülkede büyük bir çoðunluk kýrsallarda yaþýyor. Baþkent olmak üzere þehirlerinde alt yapý yol ve üst yapý yok denecek kadar az. Belediye var ama sadece adý var. Ortada hizmet adýna hiçbir þey yok. Her tarafta çöp yýðýnlarý var. Kurumsallaþma ve devletleþme çok zayýf.

Ülkede yaygýn olan uðraþ hayvancýlýk.18 milyon büyük ve küçükbaþ hayvan var. Topraklarý kum olduðu için hayvanlarý çok zayýf. Ülkede dizel yakýtýn litresi 1 dolar. Su kuyusu ile su çýkarmanýn bedeli 40 bin civarýnda. Ülkede çaðdaþ eðitim kurumlarý yerine eski mahzara denilen medrese sistemi hakim. Çocuklar küçük yaþta burada hafýzlýk maliki mezhebi fýkhý ve diðer ilimleri öðreniyorlar.

Ülkenin kalkýnmasý için çalýþan birçok STK kurumlarý var. Genel itibariyle halký fakir ve aylýk yüz dolar ile geçinmeye çalýþýyor. Milli gelir yýllýk bin dolar civarýnda. Burada da zengin ve fakir uçurumu var. Vergi çok olmadýðý için Japon arabalarý çok fazla.

­Ülkenin ilginç yönleri,neredeyse bütün arabalar kazalý, geleneksel kýyafetler ülkede hâkim, ülkede beyaz Araplar, melez Araplar ve zengin Araplar var. Beyaz ve melez Araplar ülkede hâkim güç. Þehirlerde yaþayan belli kesimler dinlenmek ve tatil yapmak için sahil kenarýna deðil çöllere gidiyor. Bedevi kültürünü býrakmadýklarý için çöller onlar için vazgeçilmez yerler. Çayý bizim gibi çok içiyorlar. Ama onlarýn çaylarý çok þekerli ve naneli. Yollarýn büyük bir çoðunluðu kumlardan oluþuyor. Alt yapý olmadýðý için yaðmur yaðýnca her yerde su göletleri oluþuyor. Balýk sevmiyorlar. Küçükbaþ hayvan tüketimi daha fazla. Çok gelecek kaygýlarý yok. Rahatlar. Ellerinde var olan ile mutlu olmayý öðrenmiþler. Trafikte gerginlik kavga ve korna yok. Çok sakin araba kullanýyorlar. Trafik iþareti yok. Arabalarýn büyük bir kýsmý kazalý ve vuruk kýrýk. Gündüzleri sýcak olduðu için geceleri daha çok

hareketlilik baþlýyor. Yol kenarlarýnda kaldýrýmlarda ve dükkânlarda gruplar oluþturup muhabbet ediyorlar. Çaylar kumlarýn içinde içiliyor. Yemek kültürleri çok geniþ deðil. Bazý Türk maðazalarý var. Üzerinde ünlü Türklerin resimleri var. Türkiye den geldik deyince Tayyip diyorlar.

Ýnsanlarýn kazançlarý az ama mutlu bir tablo çiziyorlar. Kaldýðýmýz süreç içerisinde trafikte kavga, gürültü, karýþýklýk ve öfke patlamasý görmedik. Çok sakin bir toplum. Gündüz çok sýcak olduðu için geceleri dükkânlarý açýyorlar ve gece daha hareketli hayatlarý. Her kesin telefonu var. Bir tane operatör var. Devlete ait bir televizyon var. Asker polis çok göze iliþmedi. Su sýkýntýsý çekilen çok bölgeler var. En güzel yerler Fransýz Amerikan ve diðer büyükelçiliklere ait..Taþýmacýlýk eþekler ile yapýlýyor.Baþkent Kars tan elli sene geride.Yönetimin pek umurunda deðil toplumun zenginleþmesi.Dünyanýn öteki ucundan onlara yardým gelmesi onlarý mutlu etse de yönetimin çok umurunda deðil.Halkýn Türkiye ye karþý bir muhabbet var.Türkiye den bazý gruplarýn orada faaliyetleri var.Feto okullarý burada çok güçlüymüþ.Bu okullarda bakan vekil müdür çocuklarý okuyormuþ.Bu okullar kapatýlmýþ ve maarif vakfýna devredilmesi için çalýþýlýyor.Baþkent dýþýnda gittiðimiz yollardan iki araba karþýlýklý geçemeyecek kadar dar.Þehirler köyler fakir ve sahralarda olduðu için kumlar ile kaplý.umumi olarak ülke de maliki mezhebi hakim.mezhebe ait kaideler hükümler çocuklar tarafýndan ezberleniyor.hafýzalarý çok kuvvetli.fazla teknoloji olmadýðý için kafalarý rahat ve boþ.çocuklarýn birinci meraký ilim öðrenmek.ülke halký çok dindar ve geleneklerine baðlý.geleneksel giysilerini koruyorlar.her köþede mescit veya cami var.çoluk çocuk her kes namaz kýlýyor.Her kes imamlýk yapabiliyor.Bunlar gönüllü imamlýk ve hocalýk yapýyor.Burada her þey para ile ölçülmüyor.fedakarlýk ön planda.ülkede maddi kalkýnmayý saðlayacak etkenler ve lider kiþilere ihtiyaç var.Arapçayý yerel bir þive ile konuþuyorlar.Bir tane üniversite üç beþ tane büksek okul var.Atlantik okyanusu baþkente çok uzak deðil.bir kaç tane halk sahili var.Katarlýlar tarafýndan yapýlan bazý yatýrýmlar var.Hükümet Suudi Arabistan dan yardým aldýðý için katar a ambargo uyguluyor.Mýsýrda bulunan ihvaný Müslim cemiyetinin faaliyetlerine izin vermiyor.Yakýn bir zamanda ülke darbe teþebbüsü geçirmiþ.Ülkede var olan modern binalar sayýlarý çok az yabancý firmalar tarafýndan yapýlmýþ.Bir çok sektör ya geliþmemiþ veya oluþmamýþ.her yönü ile dýþa baðýmlý ve geliþime kapalý bir ülke profili sergiliyor Moritanya. Taþýma suyu ile deðirmen dönmez gerçeðini göz önünde bulundurursak oraya giden yardým kuruluþlarý ve STK larýn ülke çocuklarýný alýp ülkemizde okutarak veya oralarda modern okullar açarak bu ülkelerin insanýn tembellikten diðer gamlýktan ve amaçsýzlýktan kurtarmasý gerekir.

 

Bizler oraya sadece et götürmek için gitmedik. bu ülkelerin fakirlik yoksulluk ve temel sorunlarýnýn çözümü adýna neler yapýlabileceðini yerinde görüp, islam ülkelerinin kalkýnmasý ve geliþmesi ve sefaletten kurtulup rahata kavuþmasý adýna yerinde tespitler yaparak ilgili paydaþlar ile ve kurumlar ile çözümler üretmeye katký saðlamak için gittik. Bundan sonra iki süreçlerde eskiden olduðu gibi ümmete ve ümmetin fakir ve sefalet içindeki ülkelerine sahip çýkmak ve onlarýn hamisi olmak misyonunu ülkemiz yüklenmeye yavaþ yavaþ baþladý. Ýnþallah istikbal ve gelecek islamýn olacaktýr. Çünkü ümitliyiz.Bizlere müþevveþ bir kader batýlý sömürgecilere parlak bir gelecek düþmeyecek.Müslümanlar ümitsizliði býrakýp yine birlik olup dünyaya huzur adalet ve emniyet getirecek.El ve ayaklarýna vurulan cehalet fakirlik itilaf zincirlerini kýrýp sömürgeci batýlý milletlerin boyunduruðundan kurtulacaklar.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 69 Defa Okundu
2017-09-18

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır