KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU MLLETN ÝYLðN ÝSTEMEYENLER!

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         BU MLLETN ÝYLðN ÝSTEMEYENLER!

 Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammet Þamil Kakça’nýn, “Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler!” yazýsý:

Toplum olarak ahlaki bir yozlaþma, ruhsal çöküntü, yaþýyoruz ve yavaþ yavaþ cinnet toplumu haline geliyoruz.

Her geçen gün ülkemizde suç iþleme oranlarýn gençler arasýnda artmaktadýr.

Hapishaneler aðzýna kadar dolmuþ durumda ve insanlarý almýyor artýk.

Müslüman ülkemizde alkol, uyuþturucu ve sigara kullanma yaþý 12’lere düþmüþ durumda.

Suç oranlarý artýyor ve kimsenin artýk mal ýrz ve can güvenliði yok.

Fuhuþ apart evlerde günü birlik kiralamalara kadar düþtü.

Her þehirde gurur ile yükselen üniversitelerin tenhalarý ve köþeleri aþk oyunlarý oynayanlar dolup taþmýþ..

Üniversiteli gençliðin ömrü kafe köþelerinde ve gece hayatýyla vur patlasýn çal oynasýn geçiyor.

Çocuk istismarý, kadýn cinayetleri ve boþanmalar hýz kesmeden çoðalýyor.

Uyuþturucu, kumar ve suç yüzünden aileler parçalanýp daðýlýyor.

Ülkemizi hýrsýzlýk, ahlaksýzlýk, soygun, talan, israf, adeta taun veba kolera ve sýtma salgýn hastalýklarý gibi her tarafa yayýlmýþ durumda.

Bu ülkenin bu acý tablolarý karþýsýnda dertlenenler ve üzülenler ve bir þeyler yapmaya çalýþanlar vardýr.

Ama þu ülkenin eðitimin içler acýsý haline,

Ýçine düþtüðü ahlaksýzlýk girdabýna,

Suç cennetine dönüþtürülmesine,

Gençliðinin suça harama günaha isyana sürüklenmesine,

Nesillerin terör ve anarþiye kurban edilmesine,

Gençliðin sinsice ve gizlice þahsiyetsizleþtirilip, kiþiliksizleþtirilip, taklitçi bir nesil meydana gelmesine,

Bizim gibi bizden çok üzülen yoktur.

Maalesef milletin istikbalini ve geleceðini düþünen,

Allah rýzasýndan baþka hiçbir þey çýkar ve menfaat gözetmeyen,

Ülkede ve memlekette ki birkaç sivil toplum kuruluþu da sindirilmeye ve saf dýþý býrakýlmaya çalýþýlýyor.

FETO ihaneti bahane edilerek ülkesi, vataný, milleti dini ve bayraðý için mücadele eden ve FETO ile asla yan yana gelmeyen ve her kesin ve her kesimin FETO YU alkýþlayýp göklere çýkarýp kutsayýp alkýþ tuttuðu zamanlarda bile feto ya karþý duruþ ve tavrýný deðiþtirmeyen sivil toplum kuruluþlar bugün FETO ile ayný kefeye konulmaya çalýþýlýyor. Potansiyel tehlike görülüyor.

Gençliðin ve nesillerin ahlaki deðerleri yükseltmek, vatan ve milletine hayýrlý bir evlat olmasý için çabalayan ve hayatýný bu uðurda feda eden sivil toplum kuruluþlarýn hayýrlý ve faydalý çalýþmalarýna destek olmak yerine engel olayý tercih eden kesimler var.

Gençlerin ýslahý noktasýnda yüzlerce eðitimci ile yüzlerce eðitim yuvalarýnda en son imkânlar ile baþarýlý olunamayan manevi eðitimi ve terbiyeyi kýsýtlý ve zor þartlar altýnda veren ve muvaffak olan sivil toplum kuruluþlarý destelemek yerine köstek olmayý tercih edenler var.

Fedakarlýk, rýzayý ilahi, ve karþýlýksýz bu milletin gençlerini ahlaksýzlýktan, kötü yollara sülük etmekten, uyuþturucu ve baðýmlýlýk yapan ortam ve kiþilerden kurtarmaya çalýþan, sivil toplum kuruluþ örgütlerine engel çýkaranlar bu milletin iyiliðini istemiyor sonucunu çýkarýyor ortaya.

Uyuþturucuya, ahlaksýzlýðý, suça, terörü ve anarþiye düþen gençlerin bizin geleceðimiz için kayýp kuþaklar olduðu unutulmamalýdýr.

Silah tutan, suç iþleyen, cinayet iþleyen, hýrsýzlýk yapan, uyuþturucu satan nice ellerin kalem tutmamasýnda ne kadar suçumuz olacaðý iyi düþünülmelidir.

Her þeyin para ile ölçüldüðü parasýz hiçbir þeyin yapýlmadýðý, parasýz hiçbir eðitimcinin çalýþtýrýlmadýðý zamanýmýzda bu milletin, vatanýn, gençliðin iyiliðini isteyerek; hayýr, eðitim, yardýmlaþma gibi iþleri parasýz ve Allah rýzasý için hiçbir karþýlýk beklemeden gece gündüz demeden yapanlara kapýlar kapatýlmamalý aksine baþ üstünde tutulmalýdýr.

Çocuklara kitabý sevdirecek, okuma tutkusu verecek, kelime daraðacýný geliþtirecek, okuma zekâsýný artýracak, birikimli donanýmlý ve etkili ve entelektüel nesiller olmasýný saðlayacak devlet destekli kitap kafeler açýyoruz. Okullara duyurulmasýna bile izin verilmiyor.

Çocuklarýn ahlaki etik deðerler ve dini noktasýnda eksikliklerini giderecek deðerler eðitimi vermek için izin istiyoruz bakanlýk protokolü olduðu halde izin verilmiyor.

Eðer bir yerde hayýr hasenat için birileri koþturup, dertlenip, çabalayýp, gayret ederken, diðer baþka birileri bunlara destek olacaðýna köstek olup yol kesiyor, çelme takýyor, engel oluyorsa buradan çýkan sonuç þudur: Bu kesimler milletin iyiliðini istemiyor.

Hangi maslahatý esas tutarak bu anlamsýz ve olumsuz tavrý takýnýyorlar bilmiyoruz. Her iþini þeffaf yapan, þaibe ve hile ile iþi olmayan, gizli saklý hiçbir hesabý olmayan, her þeyi açýkta olan, bu milletin ve vatanýn gençlerinin iyiliði isteyen, devlet nezdinde bir saygýnlýðý olan, þu ana kadar eðitim adýna yaptýðý hiçbir faaliyetinde devletten bir kuruþ dahi yardým almayan, binlerce gönüllü eðitimcisi ile devlete millete hizmet eden kuruluþlara bu muamelenin mantýðý ve izahý nedir.

Bu kesimler itiraz edip þunu söyleyebilirler: bizim eðitim yuvalarýmýz, yurtlarýmýz, imkânlarýmýz var. Onlara ihtiyacýmýz yok. Hem onlarýn yarýn öbür gün feto gibi olmayacaklarý ne malum?

Bizde deriz ki, her kes Feto yu göklere çýkarýp tazim hürmet ve takdis ederken, kýrk senedir FETO yu tasvip etmeyen alkýþlamayan, yan yana bile gelmeyen feraset basiret izan sahibi insanlar topluluðu asla FETO olmaz.

Yine deriz ki, bu kadar eðitim yuvalarý ve eðitmenlere raðmen her gün hayatýmýza medyadan cinayetler, tecavüzler, insanlýk dýþý suçlar, anarþi, terör ahlaksýzlýk yalýyorsa demek ki ýslah edici, terbiye edici, ideal verici, yol gösterici, rehberlik edici kadrolarda eksiklik var. Demek ki eðitim yuvalarýnýz ve imkânlarýnýz ve yurtlarýnýzýn olmasý çok mana ifade etmiyor.

Her seviyede bu kadar eðitim yuvalarý olmasýna raðmen hala ahlakýmýz yerlerde sürünüyor ise gençliðimizi çocuklarýmýza suçlara karþý koruyamýyorsak demek ki, bu iþi hakkýyla yapacak kadrolarýmýz yok.

Bezi anlamayanlar veya anlamak istemeyenlere Hodri meydan diyoruz. Yýllarca ücretsiz ve fi sebillallah istihdam ettiðimiz gönüllülerimiz gibi sizlerde yüzlerce insaný eðitimciyi hayýr hasenat yardým ve eðitim iþlerinde ücretsiz ve karþýlýksýz istihdam edin de görelim.

Yapamazsýnýz yapamayacaksýnýz çünkü bu nesiller kendi menfaati çýkarýný esas tutan ben merkezli bir mantýk ile yetiþtirildi. Ama mensubu olduðumuz sivil toplum kuruluþ örgütleri ise bizleri rýzayý ilahi için dünyanýn öteki ucuna gidecek, yaptýðý iþlerde ücreti Allahtan bekleyecek, fedakârlýk, gönüllülük ve vatanseverlik duygularý ile yetiþtirdi. Din vatan millet bayrak için malýný canýný hayatýný ve her þeyini gözünü kýrpmadan feda edebilecek ahlakta yetiþtirdi. Bunu 15 Temmuzda ispat ettik..

Bize birileri engel olsa da yolumuza alternatif kanallar bularak devam edeceðiz. Nice gençleri teröre anarþiye taraftardan olmaktan, kötü alýþkanlýklardan kurtardýk. Kurtarmaya devam edeceðiz. Medet umduðumuz ve güvendiðimiz nice kapýlar yüzümüze kapansa da biz yýlmadan býkmadan gönül kapýlarýný çalmaya devam edeceðiz.

Birileri bizlere destek olmazsa da bizler terör anarþi bozgunculuk ahlaksýzlýk, felaket ve helaketlere maruz býrakýlan, kötü alýþkanlýk ve baðýmlýlýklara müptela edilmeye çalýþýlan, gençliðimizi bu pis ve hain yollardan kurtarmaya devam edeceðiz Ýnþallah.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2926 Defa Okundu
2017-10-05

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır