KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALLAH (C.C.) DLEYENN KALBN MüHüRLER

  Murat AYDIN

          murataraydin@hotmail.com
         ALLAH (C.C.) DLEYENN KALBN MüHüRLER

 Allah (c.c.) Dileyenin Kalbini Mühürler

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a Sýðýnýrým. Rahman ve Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla

Öncelikle; Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun meleklerine, peygamberlerine ve yaratýlan bütün salih kullarýna selam olsun.

Mühürlemek kelime anlamý olarak bir kuruluþ veya kiþinin adýnýn yazýlý olduðu iþareti koymak veya bir þeyin açýlýp açýlmadýðý anlaþýlsýn diye biri tarafýndan iþaretlenerek kapatmaktýr. Bizi, ilgilendiren ikinci anlamýdýr ve Kur’an’da mühürlemek kapatmak anlamýnda kullanýlmýþtýr. Rabbimiz bir ayet mealinde þöyle buyurmaktadýr:

“Allah, onlarýn kalplerini ve kulaklarýný mühürlemiþtir; gözlerinin üzerinde perdeler vardýr. Ve büyük azap onlaradýr.”

 (Bakara Suresi 7. Âyetin Meâli)

Evet! Bu ayete bakýldýðý zaman Allah(c.c.)’ýn o kiþi ya da kiþilerin kalplerini mühürlediðini artýk onlarýn inanmayacaðýný belirtilmiþtir. Bu durumda akla gelen soru þudur: “Pekiyi Allah(c.c.) o kiþinin kalbini mühürlemiþse ve artýk o kiþi Allah(c.c.)’ýn dilemesi hariç inanmayacaksa o kiþinin günahý nedir?” Bu sorudan sonra kimlerin kalplerinin mühürlendiðine, nasýl ve neden mühürlendiðine bakýlmalýdýr.

Evet, kimlerin kalpleri mühürlenmiþtir? Bu ayetlerin, yani mühürlenme olayýnýn anlatýldýðý ayetlerin önceki ya da sonraki ayetleri incelendiðinde bu kiþinin özelliklerini Allah(c.c.) belirtmektedir. Örneðin Bakara suresinin 7. Ayeti kalplerin mühürlenmesiyle ilgilidir ama önceki altý ayet ise bu kiþilerin neden kalplerinin mühürlendiðinin izahatýdýr. Önceki ayetler neleri yapmadýklarý için kalplerinin mühürlendiðini izah etmektedir.

Kalbin mühürlenmesi sistematik kurallar bütünüdür. Allah(c.c.) bizi bu duruma karþý uyarmakta, kalbin nasýl mühürleneceðini öðüt niteliðinde anlatmaktadýr. Zira Allah(c.c.) hiçbir kulunun kalbini mühürlemez. Bizler de kimlerin bu zulme uðrayacaklarýný ki Allah(c.c.) zulmedici deðildir; insanlar kendi elleriyle kendilerine zulmederler, bir ayet mealiyle anlatmaya çalýþalým:

“Bu kendi ellerinizin (önceden yapýp-ettiklerinizin) karþýlýðýdýr. Allah kullarýna asla zulmedici deðildir.”

 (Al-i Ýmran 182. Âyetin Meâli)

Ýþte insanlar kendi elleriyle, yapýp ettikleriyle kendi kalplerini mühürler, gözlerini kapatýr ve kulaklarýný týkarlar. Bu durumda Allah(c.c.)’ta sünnetullahý gereði son mührü vurur ki artýk o kiþi sapýklýðýný bu dünyada ispatlamýþ olur ve geri dönüþü imkânsýz bir hal alýr. Bu Allah(c.c.)’ýn bir kuralýdýr. Allah(c.c.) özellikle kimsenin kalbini mühürlemez. Koymuþ olduðu kurallar çerçevesinde, emir ve buyruklarýna uymayanlar, koymuþ olduðu kurallarý çiðneyenler - bu kurallar insanýn hem bu dünya saadeti hem de ahiret saadeti içindir - kendi kalplerini mühürlemiþlerdir.

 Þöyle ki; Allah(c.c.)’ýn merhametinden yüz çevirip tövbe etmeyenler dolayýsýyla Allah(c.c.)’ýn bu vasfýný yani affediciliðini inkâr ederler. Bu kiþiler günah iþleyerek o günahta iyice ileri gitmiþ kiþilerdir. Kendimize baktýðýmýz zaman; iþlediðimiz bir kötülükten sonra bir iç acýmasý, üzüntü duyarýz ki bu insanýn yaratýlýþýnda var olandýr. Bu vicdandýr, akýldýr. Bu günahý tekrarladýkça duyduðumuz üzüntü, iç acýsý ve vicdan sesi azalýr. Her geçen gün o günah bizim için normalleþir. Artýk onun bir günah bir yanlýþ olduðunu unuturuz. Artýk o günah bizim hayat tarzýmýz olmuþ olur. Bizim günahýmýz sýradanlaþmýþtýr ve biz bunu kendi elimizle yapmýþýzdýr. Biz o günah ya da kötülüðe karþý gözümüzü, kulaðýmýzý, içimizden gelen sesi kapatmýþýzdýr ve aklýmýzý örtmüþüzdür.

“Ve çirkin bir hayâsýzlýk iþledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ý hatýrlayýp hemen baðýþlanma dileyenlerdir. Allah’tan baþka günahlarý baðýþlayan kimdir? Birde onlar yaptýklarý kötü þeylerde bile bile ýsrar etmeyenlerdir.”

 (Al-i Ýmran 135. Âyetin Meâli)

Evet, kötü iþler (günahlar) ve iyi iþler (salih ameller ve Allah(c.c.)’ýn zikri) birbirini tamamlayan ve devam eden nitelikte olan zincir gibidirler. Bir günah seni yeni bir günaha ve o da yeni bir günaha götürür. Bu zincirleme bu þekilde devam edip gider. Aklýný kullanmamak, piþmanlýðýn olmamasý, üzüntünün ve takvanýn bitmesi, günahlarýn zincirleme insaný sarmasýna neden olur. Bu Allah(c.c.)’ýn koymuþ olduðu çok mantýklý bir kuraldýr.

 “Hayýr, hayýr! Doðrusu onlarýn kazanmakta olduklarý (günahlarý) kalplerini paslandýrmýþtýr.”

 (Mutaffifin Suresi 14. Âyetin Meâli)

 “Evet, kim bir günah iþleyip o günah onu çepeçevre kuþatmýþsa, o kimseler var ya iþte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardýr.”

 (Bakara Suresi 81. Âyetin Meâli)

Ýyi iþlerde bunun gibidir. Zincirlemedir yani. Örneðin; oruç sabrý ve merhameti, sabýr ve merhamet, insanlara yardýmý, insanlara yardým dostluklarý, dostluklar huzuru getirir. Ýþte bu salih amellerle gelen huzur da kini öldürür gururu kýrar.

Evet, aklýný kullanmayýp gerçeklerden yüz çevirenler, vicdanýnýn sesine kulak vermeyenler (Mülk Suresi 10. Ayet incelenebilir) isteseler de istemeseler de günaha bulaþýrlar. Günahlardan piþman olunup dönülmezse bu günah yeni günahlara davetiye çýkarýr. Böylelikle insan günah iþledikçe yeni günah iþtahlarýný açýða çýkararak günahta doyumsuzluða yelken açar. Saklý olan ya da bilmediði arzularýný açýða çýkararak uyuyan nefsini uyandýrmýþ olur. Bu günahkârlýk onun günaha karþý koyma direncini törpülemeye baþlar ve zamanla bu direnci yok eder. Týpký bir vidanýn setlerinin ya da yivlerinin yýpranarak yalama olmasý gibidir. Artýk o vida iþlemez hal almýþtýr. Ýþte rabbimizin kalpleri mühürlemesi budur. Aslýnda rabbimizin koymuþ olduðu insani kurallara isyan ederek baþka koymuþ olduðu kurallar çerçevesinde kendi kalbimizi kendimiz mühürlemiþ oluyoruz.

Sonuç olarak yaratan için deðil de kendi nefsi için okuyanlar ve bunda ileri gidenler günahta sýnýrsýzlaþýr ve normalleþirler. Bu normalleþmede Allah(c.c.)’ýn ayetlerine (öðütlerine) karþý saðýr, kör ve dilsiz olmalarýna sebebiyet verir. Artýk onlarý uyarsan da birdir uyarmasan da. Onlar kendi kendilerinin kalplerini mühürlemelerine sebep olmuþlardýr. Olaylarý, musibetleri, ikramlarý kendilerini terbiye eden Rableri adýna okuyanlar ise salih amel ve öðütlerle (Kur’an) arýnýrlar. Onlar kalplerini, gözlerini, kulaklarýný, dillerini, akýllarýný ve vicdanlarýný kötülüklerden arýndýrýp temizlemiþ olurlar.

Allah(c.c.) bizleri dosdoðru yola iletsin, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, sapmýþlarýn ve dalalette olanlarýn yoluna deðil. (Amin) Allah(c.c.)’ýn selâmý üzerinize olsun.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 225551 Defa Okundu
2013-11-14

SON YAZILARI

Allah (c.c.) Dileyenin Kalbini Mühürler Yaratýlmanýn Dayanýlmaz Mantýðý Bilimden Kopuk Bir Din Anlayýþý! Kur’an Ancak Yaþandýkça Sevap Kazanýlýr! Namaz Allah(c.c.) Ýle Konuþmaktýr! Cihat Dirilip Diriltmektir! Þükredenlerden miyiz, Nankörlük Edenlerden mi!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır