KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SALH AMEL LE HüSNü AMELN öZELLKLER!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         SALH AMEL LE HüSNü AMELN öZELLKLER!

Salih amel ile hüsnü amelin özellikleri! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
 
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; hem kendimizin ýslah olmasý, hem de yeryüzünü ýslah etmemiz için, bizlere vahyi ile tenezzül buyuran Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; vahiyle ýslah olmaya ve ýslah etmeye çalýþan tüm salih kullarýna selam olsun!
 
Bildiðimiz gibi; amel, eylem demektir. Zihinsel, söylemsel ve fiziksel olmak üzere, üç yapýlýþ þekli bulunan ameller, özü bakýmýndan, iyi amel ve kötü amel diye, ikiye ayrýlýr. Kötü amel, imani ve insani çerçeveden bakýldýðýnda, her iki ölçüye de ters düþen amellerdir. Yani bu amelleri, ne iman, ne de insanlýk kurallarý, desteklemez. Ýyi amel ise, tam aksine, hem iman çerçevesinde, hem de insanlýk çerçevesinde, onaylanan amellerdir. Bu ameller özünde, hüsnü amel ve salih amel olmak üzere, iki kýsýma ayrýlýr. Hüsnü amel, kelime anlamý itibariyle, güzel amel demektir. Yani, insani olarak bakýldýðýnda, insani çerçeveye göre güzel gelen amellerdir. Bu amellerin özünde, iman dürtüsünün olmasýnýn yaný sýra, genelde insanlýk duygularý vardýr. Yani, insanlýk duygularýnýn kaynaðý olan vicdan! Salih amel ise, kelime anlamý itibariyle, ýslah eden amel demektir. Bu amellerin özünde ise, hüsnü amelin tam aksine, insanlýk duygularýnýn yaný sýra, genelde iman dürtüsü vardýr. Biraz daha açarsak þöyle diyebiliriz;
 
‘Hüsnü ameller, gerçektende, insanlýk olarak güzel amellerdir. Fakat önemli bir yönü vardýr ki, bu ameller, iman etmemiþler tarafýndan da yapýlabilir. Çünkü bir kiþi ki, iman etmese bile, o kiþide, henüz insanlýk duygularýnýn kaynaðý olan vicdan olabilir. Daha doðrusu, henüz vicdaný ölmemiþ olabilir. Bu yüzden bu kiþi, diri olan vicdanýndan gelen dürtüler sayesinde, güzel iþler yapabilir. Ki yapmasý da yanlýþ deðildir. Fakat yanlýþ olan, bu gibi güzel iþleri, sadece vicdanlarýndan gelen sesten dolayý yapmalarýdýr. Allah(c.c.) rýzasýnýn, hiçbir þekilde gözetilmediði bu amellerde, her hangi bir imani boyut yoktur. Bu yüzden de, bu ameller bireysel de olsa, toplumsalda olsa, her hangi bir ýslah yönü olmaz. Buradaki amelin sahibi, sadece güzel bir iþ yapmýþ olur. Ki bunun karþýlýðýný da, sadece bu dünyada alýr. Ýnsan merkezli bir iyilik yaptýðý için, kendisi kâfir dahi olsa, dünya hayatýnda iyilik görür. Fakat salih amel öyle deðildir. Salih amel, iman etmiþ kiþiler tarafýndan yapýlan amellerdir. Ki salih amel iþleyen her hangi bir kiþi, her ne kadar, insanlýk duygularýnýn kaynaðý olan vicdanýndan gelen sesi de dinlemiþ olsa bile, bu kiþi bu ameli, asli sebep olarak, imani dürtüsünden dolayý yapar. Allah(c.c.) rýzasýnýn merkez olduðu bu amellerde, tabii ki vicdanýnda rolü vardýr. Ki vicdanýn sesini dinlemek, zaten dinimizin emridir. Fakat demek istediðimiz, bu amellerde, sadece vicdanýn rolünün olmayýþýdýr. Allah(c.c.) merkezli olan bu amellerin en büyük özelliði, ýslah edici olmasýdýr. Salih amel, sahibini ýslah eden amellerdir. Ki, böyle amellerin sahipleri, karþýlýðýný hem dünyada hem de ahirette göreceklerdir. Çünkü her salih amel, ayný zamanda hüsnü amel sýnýfýna da girer. Fakat her hüsnü amel, salih amel sýnýfýna girmez.
 
Evet, gördüðümüz gibi, hüsnü amelle, salih amelin farký, birinin sadece insani duygulardan dolayý yapýlýyor olmasý, diðerinin ise hem insani hem de imani duygulardan dolayý yapýlýyor olmasýdýr. Birisi hem müslüman olmayan da, hem de müslüman olanda olabileceði gibi, diðeri sadece müslüman olanlarda olur. Birisi ýslah etmezken, diðeri kiþiyi ýslah eder. Birisinin karþýlýðý sadece bu dünyada görülecekken, diðerinin karþýlýðý, hem dünyada, hem de ahirette görülecektir. Kur’an’da, cennete girecek kiþilerin özelliklerinden bahsedildiði zaman, dile getirilen ameller, hep salih amellerdir. Âsr Sûresi, bu konudaki en meþhur örnektir. Bu mübârek sûredeki ayetlerin meallerinde, þöyle açýklama yapýlýr:
 
‘Asra andolsun ki, insanlýk hüsrandadýr. Ancak iman edenler, salih amel iþleyenler, birbirlerine hakký ve sabrý tavsiye edenler hariç!’
Âsr Sûresi / 1-3.Ayetlerin Meali
 
Gördüðünüz gibi, açýk bir þekilde belirtilmiþtir ki, kurtuluþa erenler, ameli bakýmdan ancak salih amel iþleyenlerdir. Nitekim peygamberimize de bununla ilgili bir soru sorduklarýnda, yani güzel bir iþ yapan bir kâfirin halinin ne olduðu hakkýnda baþvurulduðunda, o kâfirin, yaptýðý iyiliðinin karþýlýðýný dünyada alacaðýný söylemiþtir. Peki, onun ahiretteki hali ne olacaktýr denildiðinde ise, þöyle cevap vermiþtir; ‘Azap üstüne azap!’
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
 
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
 
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
 
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
Kur’an Kardeþliði Derneði
2011
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5287 Defa Okundu
2011-04-28

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır