KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖLMÜÞ KARDEÞÝN ETÝNÝ YEDÝRTEN GIYBET!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÖLMÜÞ KARDEÞÝN ETÝNÝ YEDÝRTEN GIYBET!

ÖLMÜÞ KARDEÞÝN ETÝNÝ YEDÝRTEN GIYBET! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; her þeyi iþiten ve her þeyden haberdar olan Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; bu bilinçle hareket eden bütün salih kullarýna selam olsun!
 
Bildiðinin gibi; gýybet, her hangi bir kiþinin gýyabinde, onun hoþlanmayacaðý konulardan bahsetmek, o konularý dillendirmektir. Gýybet, kýsa tabirle, kiþinin gýyabinde yapýlan konuþmadýr. Rabbimiz’in þiddetle yasakladýðý bu davranýþ, gerçektende kardeþlik bakýmýndan da, çok zararlý ve tehlikeli bir davranýþtýr. O kadar ki, bu konu hakkýnda, bir ayetin mealinde þöyle buyrulmuþtur:
 
‘Ey iman edenler! Zannýn çoðundan sakýnýn. Zira zannýn bir kýsmý günahtýr. Birbirinizin suçunu araþtýrmayýn. Kimse kimseyi çekiþtirmesin. Hangi biriniz, ölmüþ kardeþinin etini yemekten hoþlanýr? Tiksindiniz deðil mi? Öyle ise, Allah(c.c.)’tan sakýnýn. Allah(c.c.), þüphesiz ki tövbeleri daima kabul edendir, merhamet edendir!’
Hucûrat Sûresi /12.Ayetin Meali
 
Gördüðünüz gibi, bir din kardeþin hakkýnda konuþmak, ölmüþ bir öz kardeþin etini yemekle bir tutuluyor. Demek ki, gýybet denilen bu davranýþ, gerçektende çok çirkin bir davranýþtýr. Hatta ayetin sonlarýna dikkat edilirse, sanki vurgu þudur; ‘Allah(c.c.)’ta korkuyorsanýz, böyle bir þey yapmayýn!’ Gýybet, öyle bir ameldir ki, sýrf gýyabinde konuþulan kiþinin orda olmadýðýndan dolayý, rahatça yapýlýr. Oysaki kiþi o anda ya bir þeyi unutur, ya da umursamaz. Bu hakikat þudur; ‘Allah(c.c.)’ýn her þeyi iþitip, gördüðü!’ Evet, iþte bu büyük hakikat, ya o anda unutulmuþtur, ya da yok sayýlmýþtýr. Ama ne var ki bu durum, sürekli göz önünde bulundurulmalýdýr. Gýybet konusunda önemli konulardan biri de, konuþulan konunun doðruluðuna sýðýnmaktýr. Oysaki bir rivayette, peygamberimize bir sahabi þöyle bir soru sormuþtu; ‘Ey Allah(c.c.)’ýn Râsulü! Bir kiþinin hakkýnda konuþtuðumuz konular doðru ise, o zaman yine gýybet sýnýfýna girer mi?’ Efendimiz(s.a.v.), bu soruya þu muhteþem cevabý vermiþtir; ‘Tabi ki gýybet sýnýfýna girer. Zaten konuþtuðun þeyler doðru olmamýþ olsa, o zaman gýybet deðil, iftira olur!’ Evet, iþte muhteþem bir cevap! Ne yazýk ki, bugün müslümanlarýn en büyük hastalýklarýndan biri olan bu çirkin davranýþ, virüs gibi tüm vücudumuza yayýlmýþ durumdadýr. Fakat burada þunu ayýrmamýz gerekir. Gerçekten de o kiþinin iyiliði maksadýyla veya o kiþinin verdiði zararý önlemek maksadýyla ki gerekmiþse, istiþare anlamýnda konuþmak baþkadýr. Ki bu durumda olay dillendirilmemeli, uzatýlmamalý ve her þekilde gizli tutulmalýdýr. Hatta konuþulan konularda bile, örneðin bir örnek verilecekse, o konuda bile gereðinden fazla örnek verilmemeli, konunun anlaþýlmasýndan sonra asla derinleþilmemelidir. Ayrýca bu durum, gerçektende bir çözüm maksadýyla yapýlacaksa uygulanmalý, aksi takdirde çay muhabbetine dönecekse, kesinlikle o hataya düþülmemeye çalýþýlmalýdýr. Sonucunda ise, o olay bir þekilde kapatýlýp, bir daha da asla konuþulmamalýdýr. Fakat en önemli boyutu ise, henüz her hangi bir kiþinin sýnýrlarý içinde olan bir durumda, kiþi o olayý bizatihi problemli kiþiyle özel olarak görüþüp çözmeye çalýþmalýdýr. Çok çok gerekmiþse, biraz önce ki dediðimiz, çok küçük bir istiþareye, ama belirttiðimiz þartlarda dönüþtürmelidir. Tüm bunlarýn haricinde, herkes birbirinin kusurunu gizlemelidir. Allah(c.c.)’ýn, gerçekten de bizim kusurlarýmýzý gizlemesini istiyorsak, bizde insanlarýn kusurlarýný gizlemeliyiz. Bu durum, kardeþliðe de yansýyacak ve kardeþliðin oluþmasýna ve yayýlmasýna sebep olacaktýr. Bu yüzden artýk þu gýybet konusuna daha fazla önem vermeli, yaptýðýmýz bu hatalar içinde tövbe etmeliyiz. Dikkat ederseniz, biraz önceki ayet mealinin sonunda, tövbeye atýf yapýlmýþ, bu hatada olanlarýn, tövbe etmesi vurgulanmýþtýr. Bunun için lûtfen artýk þu gýybet konusuna daha fazla önem verip, þu illetten kurtulmaya çalýþalým!
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
Kur’an Kardeþliði Derneði
2011
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3195 Defa Okundu
2011-05-09

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır