KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEYTAN BR MELEK DEðL, CNDR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÞEYTAN BR MELEK DEðL, CNDR!

Þeytan Bir Melek Deðil, Cindir! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; yaratmýþ olduðu her türlü varlýðýn perçeminden tutmuþ olan Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; doðru yolda çalýþan tüm sadýk kullarýna selam olsun!
 
Bildiðiniz gibi; þeytan, þu dünya imtihanýn da ayartýcý olmayý bizatihi kendi tercih etmiþ olan, isyankâr bir iradeli varlýktýr. Ýblis, onun asýl ismidir. Öyle ki þeytan demek zaten bir vasýftýr. Ki kendisi de, bir cindir. Ama ne var ki vahiy aracýlýðýyla bir cin olduðu açýkça belirtilmesine raðmen, halen daha onun melek olduðunu iddia edenler oluyor. Tam bin dört yüz senedir bu hakikat ayetler aracýlýðýyla belirtilmesine raðmen, ne yazýk ki vahiyden ve vahyi anlamaktan uzaklaþtýrýlmýþ bir toplum olduðumuz için, bu hakikatten de mahrum bir þekilde yaþýyoruz. Bir kere meleklerin neyden yaratýlmýþ olduðunu kime sorsak, yüzde doksan dokuzu nûrdan olduðunu söyler. Fakat kalkar þeytana ise, melek der. Oysaki kendisi de çok iyi bilir ki, þeytan ateþten yaratýlmýþtýr. Yine ayný kiþiye meleklerin günah iþleyip iþlemediðini sorsak, onlarýn nefsâni ihtiyaçlara sahip olmadýklarýný ve bunun içinde günah iþlemediklerini söyler. Fakat biraz önce söylediðimiz gibi yine de kalkýp þeytana melek der. Hâlbuki kendisi de bilir ki, þeytan resmen ilâhi emre asi olmuþ ve büyük bir günah iþlemiþtir. Ýþte mantýk çerçevesinde bile bakýldýðý zaman anlaþýlabilecek olan bu hakikat, ne yazýk ki senelerdir halkýn dilinde yanlýþ olarak anlatýlmaktadýr. Ama biz bu mantýk bakýþlarýnýn yaný sýra, hiçbir tereddüdün kalmamsý için, gerekli olan ayeti sunup inþaallah ispat edeceðiz. Evet, bir ayetin mealinde, bu konula ilgili þöyle buyrulur:
 
‘Meleklere: ‘Âdem(a.s.)’e secde edin’ demiþtik. Ýblisten baþka hepsi secde etmiþti. O, cinlerden idi. Rabbin’in buyruðunun dýþýna çýktý!’
Kehf Sûresi / 50.Ayetin Meali
 
Ýþte gördüðünüz gibi iblis yani þeytan, cinlerdendir. Þeytan ismi onun vasfýdýr. Asýl ismi iblistir. Ki þeytanlýðý kendi tercih etmiþtir. Çünkü onlarda bizim gibi imtihanda olan irade sahibi varlýklardýr. Bu yüzden de yüce kitabýmýzda çoðu zaman, insanla birlikte anýlýrlar. Cennet ve cehennem, onlar içinde söz konusudur. Örneðin cehennemle ilgili bir ayetin mealinde þöyle buyrulur:
 
‘Andolsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattýk. Onlarýn kalpleri vardýr ama anlamazlar, gözleri vardýr ama görmezler, kulaklarý vardýr ama iþitmezler. Ýþte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapýktýrlar. Ýþte bunlar gafillerdir!’
A’raf Sûresi / 179.Ayetin Meali
 
Evet! Þeytan, aslýnda bir cindir. Ki cinler de bizim gibi iradeli varlýklar olup, bu büyük imtihana tâbidirler. Rabbimiz ise, tüm irade sahibi varlýklarý âhirette esas duruþa dikip, bir bir hesap soracaktýr. Gerek insanlardan olsun, gerekse cinlerden olsun tüm þeytanlarý ve þeytan yandaþlarýný huzurunda toplayacak ve hepsinin hakkýndan gelecektir. Allah(c.c.) ki, cezasý çok þiddetli olandýr. Kendi tabiriyle; ‘onlara, cehennem yeter!’
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
Kur’an Kardeþliði Derneði
(BS-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8129 Defa Okundu
2011-05-30

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır