KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BENCLLKTEN KORUNMAK!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         BENCLLKTEN KORUNMAK!

Bencillikten korunmak! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; bencilce yapýlan hiçbir düþünce ve davranýþý sevmeyen Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; nefsinde ki her türlü bencil davranýþýndan korunmaya çalýþan tüm kullarýna selam olsun!
 
Bildiðiniz gibi; kendinden baþkasýný düþünmemek anlamýna gelen bencillik, vahyin en temel konularýndan biri olan ki kesinlikle de ret ettiði bir davranýþtýr. ‘Ben’ merkezli bir bakýþ açýsý olan bencillik, aslýnda bu imtihanýnda en temel öðelerindendir. Çünkü her insan, yaratýlýþýndan bazý bencil arzulara sahiptir. Yani bencil düþünceler ve bencil duygular, aslýnda her insanýn nefis yapýsýnda vardýr. Týpký þu ayet mealinde belirtildiði gibi;
‘Gerçekten de insan, bencil ve haris olarak yaratýldý!’
Meâric Sûresi / 19.Ayetin Meali
 
Evet, insan bencil bir þekilde yaratýlmýþtýr. Yani nefis yapýsý bakýmýndan, bazý bencil özelliklere sahiptir. Ki yine bir ayetin mealinde, þöyle belirtilir:
‘Nefisler ise, kýskançlýða ve bencil tutkulara elveriþli kýlýnmýþtýr. Eðer iyilik yapar ve sakýnýrsanýz, Allah(c.c.) þüphesiz ki yapmakta olduklarýnýzdan haberi olandýr!’
Nisa Sûresi / 128.Ayetin Meali
 
Ýnsan, nefis yapýsý bakýmýndan, az önce de dediðimiz gibi, bencil özelliklere sahip olacak bir þekilde yaratýlmýþtýr. Fakat önemli olan bu bencil tutkularýn bizde olmasý deðildir. Önemli olan, onlardan korunmak için çaba gösterip göstermiyor oluþumuzdur. Bakýn, bir ayetin mealinde, bu konuyla ilgili ne buyruluyor;
‘Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularýndan korunmuþsa, iþte onlar, felah bulanlardýr!’ 
Haþr Sûresi / 9.Ayetin Meali
 
Dikkat ederseniz, sorun bencil tutkularýn olmasý deðil, onlarla mücadele edip korunmaya çalýþýp çalýþmamamýzdýr. Bizim bakmamýz gereken yön budur. Yani nefsimizdeki bu gibi yönlerden dolayý bir suçluluk duygusu duymanýn bir anlamý yoktur. Ya da, bu gibi bir duygudan dolayý hakikati gizlemenin de bir anlamý yoktur. Hz.Yûsuf(a.s.) bile, bir peygamber olmasýna raðmen, þöyle bir itirafta bulunabiliyor:
 
‘Ben yine de nefsimi temize çýkarmýyorum. Çünkü nefis, þiddetle kötülüðü emreder. Rabbim’in, ancak rahmetiyle yarlýðadýðý müstesna. Rabbim, muhakkak ki baðýþlayýcý ve merhametlidir!’
Yûsuf Sûresi / 53.Ayetin Meali 
 
Gördüðünüz gibi, bir peygamber bile bu hakikati dillendiriyorsa, o zaman bizim haydi haydi itiraf etmemiz gerekir. Ýnsan, her hangi bir hatasýndan kurulmak istiyorsa, bunun ilk adýmý olarak, öncelikle o durumu itiraf etmesi gerekir. Aynen bir hastanýn hastalýðýný kabul etmesi gibi! Çünkü hastalýðýný kabul ederse, o zaman tedavi olmayý da kabul etmesi olanaklaþýr. Zaten tedavi olmayý kabul ederse, böylelikle kendisine sunulan ilaçlarý kullanmaya baþlar. Allah(c.c.)’ýn izniyle de tedavi olur! Fakat hastalýðýný kabul etmeyen biri için bu durum geçerli deðildir. Bizler ümmet olarak, tüm benliklerimizden kurtulmamýz gerekir. ‘Biz’ kavramýný ön plana getirip, her türlü konuda ümmetçi düþünmeliyiz!
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3073 Defa Okundu
2011-06-06

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır