KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MüSLüMANLAR BRBRLERNN KORUYUCUSUDURLAR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         MüSLüMANLAR BRBRLERNN KORUYUCUSUDURLAR!

Müslümanlar birbirlerinin koruyucusudurlar! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; müslüman olmakla bizleri þereflendiren Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; müslüman olabilmiþ bütün kullarýna selam olsun!
 
Bildiðiniz gibi; mü’minlerin birbiri üzerindeki haklardan biri de, içlerinden her hangi biri, her hangi bir saldýrýya maruz kaldýðý zaman, diðerinin ona arka çýkmasýdýr. Yani, o kardeþini tek baþýna býrakmamasýdýr. Ola ki bir kardeþimiz, gerek bir kâfir tarafýndan, gerekse kendini müslüman zanneden bir zalim tarafýndan her hangi bir saldýrýya uðramýþ olabilir. Ki bu saldýranda, her hangi bir zenginlik, güçlülük gibi bazý özelliklere de sahip olabilir. Hiçbir özelliðinin bir önemi yoktur. Bizler, böyle bir durum karþýsýnda hemen tek vücut olmalý ve o saldýrýya karþý kardeþimize arka olmalýyýz. Kýsacasý, asla kardeþimizi yalnýz býrakmamalýyýz. Bunun zýddý bir davranýþ, zaten mü’min davranýþý deðildir. Hiçbir kardeþimizi, hiçbir zalime teslim etmemeliyiz. Hiçbir zalimin zulmetmesine izin vermemeliyiz. Zaten tüm zalimleri þýmartýp birilerine zulmettiren, müslümanlarýn birbirlerine arka olmamalarýdýr. Yoksa o zalimler, aslýnda yaptýklarý zulme cesaret bile edemezler. Çünkü her zalim korkaktýr. Evet, zalimler korkaktýrlar! O kadar korkaktýrlar ki, vahyin tabiri ile her türlü fýsýltýyý kendi aleylerine olduðunu zannederler. Bu yüzden de herkesin onlara karþý bir düþman olduðunu ve eninde sonunda zarar vereceklerini düþünürler. Böylelikle onlardan önce davranmayý hedefleyip zulmederler. Ýþte bunlar hem bu kadar korkaktýrlar, hem de bu kadar ahmak! Üstelik ancak susmamasý gerekenlerin sustuðu zaman ortaya çýkarlar.
 
Yoksa onlar seslerini bile çýkaramazlar. Örneðin hele bir müslümanlar dayanýþma içinde olsunlar! Ýþte o zaman o korkaklarýn varlýðýndan bile kimsenin haberi olmaz. Kaybolup giderler! Ama ne var ki, müslümanlar ne zaman susarsa, o zaman o zalimlerde meydana çýkar. Her zaman olduðu gibi! Ýþte bunun için bizler, saldýrýya uðramýþ olan bir kardeþimizi asla yalnýz býrakmamalý her þekilde dayanýþma içinde olmalýyýz. Resmen þunu demeliyiz; ‘O benim kardeþimdir. Ona dokunan bana dokunmuþ olur!’ Ýnanýn ki þu dediðimiz uygulanýlmýþ olunsa, bugün ümmetin hiçbir yerinde sýkýntý olmaz. Hiçbir yerinde kimse kardeþimize saldýramaz! Oysaki þu anda, neredeyse ümmetin her bölgesinde bir saldýrý mevcuttur. Ki bugün özellikle þu bölgelerimiz de bu saldýrýlar yoðunlaþmýþ durumdadýr; ‘Doðu Türkistan, Filistin, Afganistan, Çeçenistan, Tayland, Irak gibi!’ Bunu yapanlar ise özellikle þu zalimlerdir; ‘Amerika, Ýsrâil, Ýngiltere, Almanya, Fransa gibi!’ Ýþte bu þeytan taraftarlarýna karþý kardeþlerimizle birlik olmalý ve son nefesimize kadar cihat etmeliyiz. Konumuzun tam da burasýnda, dünyanýn her hangi bir yerinde zulüm altýnda olan tüm kardeþlerimiz için yazdýðýmýz bir âcizane þiirimizi sunmak istiyoruz. Filistin’deki kardeþlerimizden bahseden bu þiirimiz, aslýnda dediðimiz gibi tüm zulüm gören kardeþlerimiz içindir;
 
FÝLÝSTÝNLÝM!
Ey þu insanlýðýn, gurur kaynaðý,
Bu dünya sana hep, dar Filistinlim!
Atýldý üstüne þehadet aðý,
Þehitlerdir sana, yâr Filistinlim!
 
Ümmeti bölünce, nefsanî heva,
Hevadan oluþtu, puslu bir hava,
Unutma ki, bizim için bu dava,
Hem namustur hem de, ar Filistinlim!
 
Ýnan ki yaklaþtý, özgürlük çaðýn,
Yemyeþil olacak, her türlü baðýn,
Senin gibi böyle, yüksek bir daðýn,
Elbette ki baþý, kar Filistinlim!
 
Her bakýmdan özgür olduðunuz gün,
Esaret saçýný yolduðunuz gün,
Mescid-i Aksa’ya dolduðunuz gün,
Bize düðün bize, bar Filistinlim!
 
Sakýn eðilip de, asla büzülme,
Mutsuzluk gölüne, girip süzülme,
Tek mi kaldým diye, sakýn üzülme,
Mü’min kardeþlerin, var Filistinlim!
 
Mevla’nýn rahmeti her andýr sana,
Þu yürek derdine, urbandýr sana,
‘Kur’an Kardeþliði’ kurbandýr sana,
Al da tüm yaraný, sar Filistinlim!
Mustafa Altunok
 
Evet! Rabbimiz, unutmayalým ki bir ayetin mealinde mü’min vasýflarýndan bahsederken, þöyle bir husustan bahsediyor:
 
‘Bir zulüm ve saldýrýya uðradýklarý zaman, yardýmlaþarak kendilerini savunurlar!
Þûra Sûresi / 39.Ayetin Meali
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2904 Defa Okundu
2011-06-13

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır