KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖFKEY ÝMANLA KONTROL ETMEK!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÖFKEY ÝMANLA KONTROL ETMEK!

Öfkeyi Ýmanla Kontrol Etmek! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; halimler halimi Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; müslüman olabilmiþ bütün kullarýna selam olsun!
 
Bildiðiniz gibi; insan psikolojik bir merkeze baðlý olan bir varlýktýr. Yani yaptýðý hareketlerde, o anki psikolojisinin büyük bir rolü vardýr. Her türlü hareket için, bu gerçek geçerlidir. Örneðin sevinçli olan bir insanýn, o anda kimseyi üzmesi, kolay kolay mümkün deðildir. Ya da o anda öfkeli olan bir insanýn, sabretme oraný düþecek demektir. Bunlar, elbette ki bir hakikattir. Fakat þurasý var ki, bu durumun iman çerçevesinde ele alýndýðý zaman, deðiþime uðruyor olmasýdýr. Evet, gerçekten de iman devreye girince, bu durumda deðiþmeler olduðu açýk bir þekilde görülüyor. Ýnsan, gerçekten de ne kadar psikolojiye baðlý olursa olsun, iþ iman konusuna gelince, olay baþka bir boyut kazanmaya baþlar. Örneðin biraz önce de bahsettiðimiz öfke olayý, insanýn aklýný örten bir durumdur. Ýnsan, öfkelendiði zaman rahat düþünmekte zorluk çeker. Ki öfke aný, þeytana oluþturulan en önemli alanlardan biri de olduðu için, bu durumdaki bir kiþiye, þeytan binlerce yönden saldýrýp, kiþiyi binlerce günaha sokabilir. Öyle ki kiþinin, olaylara yamuk bakmasýna bunun için de bulanýk görmesine sebep olur. Kiþi için, o anda yaptýðý hata, hata deðilmiþ gibi hatta doðru bir þeymiþ gibi görünür. Ta ki, o öfke aný bitene kadar! Öfke aný bitince, aslýnda hayatýnýn hatalarýný yaptýðýný anlar. Çünkü artýk sakinleþen kiþi, aklýný daha rahat kullanmaya ve daha rahat düþünmeye baþlar. Ýþte tam burada, iman konusu devreye girer. Daha doðrusu, imani bir bilinç mevzusu söz konusu olur. Ýnsan, eðer vahiyle inþâ olmuþ bir bilince sahip olursa, her hangi bir öfkeye kapýldýðý an, aslýnda onun için tam bir imtihan alaný olduðunu anlar. Yani aslýnda, çok ciddi bir imtihandan geçtiðinin farkýna varýr. Vahyin oluþturmuþ olduðu bir basiret sahip olduðu için, yapacaðý her hangi bir hatanýn getireceði olumsuz sonuçlarý görür. Þeytanýn vereceði vesveseleri ayetlerle çürütüp, vahiyle engellemiþ olur. Rabbi’ne sýðýnýr ve o imtihaný baþarýyla atlatýr. Ýþte bizler de bunun için, vahiyle inþa olmuþ bir bilince sahip olmaya çalýþmalý, böylelikle öfke anlarýmýzýn hikmetini anlayarak, o öfke anlarýndan kurtulmaya çalýþmalýyýz. Rabbimiz, bir ayetin mealinde, bu konuyla ilgili þöyle buyuruyor:
 
‘Size verilen þeyler, dünya hayatýnýn geçimidir. Rableri’ne, iman edip güvenenler için, Allah(c.c.)’ýn yanýnda bulunanlar daha hâyýrlý ve daha kalýcýdýr. Onlar ki, büyük günahlardan ve çirkin iþlerden kaçýnýrlar. Öfkelendikleri zaman da affederler. Rabbleri’nin çaðrýsýna gelirler, namaz kýlarlar. Onlarýn iþleri aralarýnda istiþare iledir. Kendilerine verdiðimiz rýzýktan hâyýr için harcarlar!’                               
Þûra Sûresi / 36-38.Ayetlerin Meali
 
Evet! Gördüðünüz gibi, öfkeye hâkim olmak, bir mü’minde olmasý gereken vasýflardan biri olarak belirtilmiþtir. Efendimiz(s.a.v.)’de, asýl pehlivanýn, öfkelendiði zaman öfkesini yenen olduðunu söyleyerek, öfkeye hâkim olmanýn ne kadar önemli olduðunu vurgulamýþtýr!
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4560 Defa Okundu
2011-06-21

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır