KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HER VARLýK, OKUNMASý GEREKEN BR TABELADýR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         HER VARLýK, OKUNMASý GEREKEN BR TABELADýR!

Her Varlýk, Okunmasý Gereken Bir Tabeladýr! 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; varlýðýn hakikatleriyle kullarýný okutan Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun, okuyan bütün þuurlu kullarýna, selam olsun!
 
Takdir ettiðiniz gibi; okumak, varlýðýn hikmetini anlamaya çalýþmaktýr. Okumak, ‘bak ve gör, dinle ve duy, düþün ve anla’dýr. Okumak, Rabbimiz’in ilk emridir. Fakat bu okuma iþinde kendi adýmýza deðil, kendi adýna okumamýzý ister. Çünkü ancak o zaman, kendisine ulaþabiliriz. Ki her varlýk, bir iþaret parmaðýna benzer. Allah(c.c.)’ý gösteren bir iþaret parmaðý. Hatta her varlýk, bir tabela gibidir. Eðer hikmetli bir bakýþla bakarsak, aslýnda her varlýðýn bir tabela olduðunu ve bu tabelanýn önce kendisini okuttuðunu, daha sonra ise kendimizi okuttuðunu görürüz. Böylelikle, sýnýf atlar ve belge alýrýz. Rabbimiz’in rýzasýnýn, sevgisinin ve lütuflarýnýn belgesini. Demek ki her varlýk, Rabbimiz’in rýzasýna götüren yolun, adeta iþaret levhalarý niteliðindeymiþ. O zaman bu levhalarý iyi okumalý, böylelikle Allah(c.c.)’ýn rýzasýna, sevgisine ve lütuflarýna yaklaþmalýyýz. Peki dikkatli bir þekilde bakarsak, bu levhalarda ne görürüz? Eðer gerçektende dikkatli bir þekilde bakarsak, bu levhalarda bir listenin olduðunu görürüz. Ki bu listenin bazý maddelerinde açýklamalar yapýlýp, bazýlarýnda ise sorular sorulmaktadýr. Açýklamalarla kendisini tanýtýp, sorularla ise, kendimizi kendimize tanýtmamýzý saðlar. En önemlisi ise, bu þekilde bize, asýl Allah(c.c.)’ý tanýtmýþ olur. Çünkü Allah(c.c.)’ý tanýmanýn yolu, kendimizi tanýmaktan geçer. Kendi acizliðini görmeyen, Allah(c.c.)’ýn azizliðini görmez. Örneðin bir güneþi düþünürsek, iþte bu varlýk tabelasýnýn listesinde þunlar yazýlýdýr;
 
1-Ben bir güneþim!
 ‘Güneþe ve onun parýltýsýna andolsun!’
Þems Sûresi / 1.Ayetin Meali
  
2-Beni, her þeyin tek yaratýcýsý olan Allah(c.c.) yarattý!
 ‘Geceyi, gündüzü, güneþi ve ayý yaratan O’dur! Her biri bir yörüngede akýp gidiyor!’
Enbiya Sûresi / 33.Ayetin Meali
 
3- Beni, bir kandil misali aydýnlýk vermem için yarattý!
 ‘Ve ayý bunlar içinde bir nur kýlmýþ, güneþi de bir kandil yapmýþtýr!’
Nuh Sûresi / 16.Ayetin Meali
 
4-Bir gün gelecek görevimde, iþimde bitirilmiþ olacak!
 ‘Güneþ dürüldüðü zaman!’
Tekvir Suresi / 1.Ayetin Meali
 
5-Peki sen kimsin?
 ‘Kahrolasý insan, ne kadar da nankördür!’
Abese Sûresi / 17.Ayetin Meali
 
6-Seni de her þeyin tek yaratýcýsý olan Allah(c.c.) yaratmadý mý?
 ‘O, insaný bir alaktan yarattý!’
Alak Sûresi / 2.Ayetin Meali
 
7- Seni niye yarattý?
 ‘Ben, insanlarý ve cinleri, ancak bana kulluk etsinler diye yarattým!’
Zariyat Sûresi / 56.Ayetin Meali
 
8-Senin sonun ne olacak?
 ‘O gün sen, her ümmeti, diz üstü çökmüþ olarak görürsün. Her ümmet, kendi kitabýna çaðrýlýr. ‘Bugün, yaptýklarýnýzýn karþýlýðýný göreceksiniz!’
Casiye Sûresi / 28.Ayetin Meali                                                                                         
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3066 Defa Okundu
2011-08-30

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır