KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ADAK, KARþýLýK BEKLEMEDEN YAPýLýRSA KABUL GöRüR?

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ADAK, KARþýLýK BEKLEMEDEN YAPýLýRSA KABUL GöRüR?

Adak, Karþýlýk Beklemeden Yapýlýrsa Kabul Görür? 

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; verilecek olan her canýn, dökülecek olan her damla kanýn ve feda edilecek olan her anýn, adanýlmasýna layýk olduðu, Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; adak sahibi bütün kullarýna selam olsun!
 
Bildiðimiz gibi; adak, üzerinde hak sahibi olduðumuz, her hangi bir mülkteki haklarýmýzdan vazgeçmemiz, onu her hangi bir kiþiye veya merciye vakfetmemiz demektir. Zaten adak kelimesinin, bazý kullanýþ þekillerine baktýðýmýz zaman da görürüz ki, adamak, her hangi bir kiþi veya mercinin uðruna, her hangi bir hak sahibi olduðumuz mülkten, vazgeçmemizdir. Evet, adamak, elimizin altýnda olan bir mülkten, el çekmektir. Ondan elde ettiðimiz tüm yararlarý, baþkasýna devretmektir. Yani o mülkü, bir nevi terk etmektir.
 
Adamak, vahiyle de bildirilmiþ bir kelime olup, bizler için yabancý ve yanlýþ bir kelime deðildir. Tam aksine, her yürek sahibinin yapamayacaðý, zirve bir ibadettir. Rabbimiz, bir ayetin mealinde þöyle buyurmuþtur:
 
‘Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanýz, muhakkak ki Allah(c.c.) onu bilir!’
Bakara Sûresi / 270.Ayetin Meali
 
Adamak, gerçektende çok önemli bir ibadet olup, kiþiyle teslimiyet arasýndaki mesafeyi kýsaltýr. Allah(c.c.) rýzasý için adanmýþ olan her hangi bir adak, tam anlamýyla, bir çift kanat gibidir. Allah(c.c.)’a uçuran bir çift kanat. Kiþi, öyle bir adak sayesinde, o kadar nimetle karþýlaþýr ki, vazgeçtiði þeye, aslýnda kavuþtuðunu görür. Kýsacasý, vazgeçmek dediðimiz adamak, aslýnda ulaþmaktýr.
 
Evet, adamak, gerçekten de çok önemli bir ameldir. Ki bunun binlerce versiyonu da olabilir. Arazi adamak, ev adamak, nakit para adamak gibi adaklarýn yaný sýra, biraz sonrada bahsedeceðimiz gibi, çocuk adamak hatta kendini adamak gibi birçok husus hakkýnda adak adanabilir. Burada önemli olan, adaðýn ne olduðu deðil, adak olarak sayýlýp sayýlmadýðýdýr. Çünkü adak hususunun, toplumumuzda yanlýþ anlaþýlýp, yanlýþ uygulanýyor olan yönleri vardýr. Bunu tek bir kelimeyle ifade edersek, sorun, adakla pazarlýðýn birbirine karýþtýrýlýyor olmasýdýr. Adak, her hangi bir kiþi veya merciye olan yakýnlaþma isteðimizden dolayý, her hangi hak sahibi olduðumuz bir mülkten tamamiyle vazgeçmemiz iken, pazarlýk, deðiþ tokuþ yapmak gibi, sýrf istenilen bir þey için, baþka bir þey vermeye kalkýþmaktýr. Bu, açýk bir þekilde görülmektedir ki, adak deðil, pazarlýktýr. Öncelikle bizim mihenk taþýmýz olan vahye baktýðýmýz zaman, tasdik edilen böyle bir adak þeklinin olmadýðýný görürüz. Bizler, istediðimiz bir þeyin karþýlýðýnda, her hangi bir þeyi yapacaðýmýzý söyler, böylelikle aslýnda pazarlýk yapmaya kalkýþýr, daha da ötesi, birde bunun, adak sayýldýðýný zannederiz. Oysaki adaðýn adak sayýlabilmesi için, en önemli þartý, karþýlýksýz veriliyor olmasýdýr. Yani, karþýlýk beklemeden adamaktýr. Yoksa adamak deðil, pazarlýk yapmak olur. Ki, buda tarife bile sýðmayacak kadar, büyük bir yanlýþ olur. Örneðin, her hangi bir sýnavý kazanmasý karþýlýðýnda, birkaç fakiri doyuracaðýný söyleyen bir kiþi, farkýnda olarak veya olmayarak, pazarlýk yapmaya çalýþmýþtýr. Oysaki biraz düþünüp, þu sorularý kendine sorsa, iþin hakikatini anlayacaktýr:
 
1-Allah(c.c.), her þeyin tek hükmedicisi olduðuna göre, her hangi bir þeyin yapýlacaðýna dair, kesin bir söz verilir mi?
 
2-Allah(c.c.), zenginlerin en zengini ve cömertlerin en cömerdi olduðuna göre, bir þey istemek için, bir þey sunmaya gerek var mý?
 
3-Allah(c.c.)’ýn, karþýlýk olarak sunduðumuz her hangi bir þeye ihtiyacý mý var ki, karþýlýk olarak bir þey sunuyoruz?
 
4-Allah(c.c.)’a karþýlýk olarak sunduðumuz her hangi bir þey, zaten bizim asli görevimiz deðil mi?
 
5-Allah(c.c.)’ a, karþýlýk olarak sunduðumuz her hangi bir þeyi, istediðimiz þeyin olmadýðý takdirde yapmayacak mýyýz?
 
6-Allah(c.c.)’a sunduðumuz her hangi bir þeyi, kesinlikle yapacaðýmýza dair bir garantimiz var mý?
  
Evet, gördüðünüz gibi, aslýnda bilmeden, ne gibi hatalara düþüyormuþuz. Üstelik þunu da belirtelim ki, her þeyin ezelde yazýlý olduðu bir hakikat varken, nasýl olurda bu hakikatin deðiþeceðine inanýrýz. Olacak zaten olacaktýr. Efendimiz(s.a.v.), bir hadisin mealinde, þöyle buyurmaktadýr:
‘Adak adamayýn. Çünkü adak, kaderi deðiþtirmez!’
Hz.Muhammed(s.a.v.)
(Nesei;3785 / Müslim;1638 / Buhari;14c.6498)
 
Rivayet edilen bu hadis mealinde gördüðümüz gibi, kiþi adak olarak ne sunmaya çalýþýrsa çalýþsýn, yazýlý olan hakikat, elbette yerini bulacaktýr. Hatta çok ilginçtir, yine bir hadisin mealinde, þöyle buyrulmaktadýr:
‘Adak hiçbir þeyi önlemez. Ancak cimriden mal çýkarýr!’
Hz.Muhammed(s.a.v.)
(Nesei;3784)
 
O halde gelin, son olarak, adak neymiþ, nasýl olurmuþ, her zamanki gibi vahye bakalým;
 
Kur’an’da, adaðýn nasýl olacaðýna dair, mükemmel bir örnek vardýr. Hz. Meryem(a.s.)’ýn annesi, Hz. Hanne! Hz. Ýmran(a.s.)’ýn eþi olan bu mübarek zat, senelerce bir çocuk hasreti çekmiþ, nihayet olunca da, o çok sevdiði çocuðunu, ondan daha çok sevdiðine adamýþtýr. Fakat adarken güzel adamýþtýr. Yani karþýlýk beklemeden adamýþtýr. Rabbi ise, onun bu güzel adayýþýna karþýlýk olarak, güzel bir kabul ile kabul etmiþtir. Evet, bu mükemmel olay, ayet meallerinde, þöyle anlatýlmaktadýr:
 
‘Ýmran(a.s.)’ýn karýsý, hani þöyle demiþti: ‘Rabbim! Karnýmdakini, azatlý bir kul olarak, sýrf sana adadým. Adaðýmý kabul buyur. Þüphesiz ki, hakkýyla iþiten ve bilen sensin!’ Nihayet onu doðurunca, Allah(c.c.), ne doðurduðunu bilip dururken; ‘Rabbim! Ben onu kýz doðurdum. Oysa erkek, kýz gibi deðildir. Ona, Meryem(a.s.) adýný verdim. Kovulmuþ þeytana karþý, onu ve soyunu, senin korumaný diliyorum’ dedi. Rabbi, Meryem(a.s.)’e hüsnü kabul gösterdi. Onu, güzel bir bitki gibi yetiþtirdi. Zekeriyya(a.s.)’yý da, onun bakýmý ile görevlendirdi. Zekeriyya(a.s.), onun yanýna, mâbede her giriþinde, orada bir rýzýk bulur ve ‘Ey Meryem(a.s.), bunlar sana nereden geliyor?’ derdi. O da; ‘Bunlar, Allah(c.c.) tarafýndandýr. Allah(c.c.), dilediðine sayýsýz rýzýk verir’ derdi!’
Âl-i Ýmran Sûresi / 35-37.Ayetlerin Meali
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
(BA-BA-S) ERZURUM / NARMAN (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14723 Defa Okundu
2011-09-22

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır