KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALLAH (C.C.) EMANET EDENDR, EMANET EDLEN DEðL!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ALLAH (C.C.) EMANET EDENDR, EMANET EDLEN DEðL!

Allah (c.c.) Emanet Edendir, Emanet Edilen Deðil!  

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; her þeyin sahibi olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun, emanetlerini yüklenen ve bu emanetlere gözü gibi bakmaya çalýþan bütün salih kullarýna, selam olsun!  
 
Bildiðimiz gibi; yerin, göðün ve ikisi arasýnda bulunan herþeyin sahibi Allah(c.c.)’týr. O, mülkün tek ve gerçek sahibidir. Herþey O’nundur. O’nun herþeyin üzerinde tasarruf yetkisi vardýr. Çünkü herþey, O’nun kuludur. O, mülkünden dilediði miktarýný, dilediði kuluna lütfeder. Bu konuda, bir ayetin mealinde þöyle buyurmuþtur:
‘Bu, Allah(c.c.)’ýn dilediðine verdiði lütuftur. Allah(c.c.), büyük lütuf sahibidir!’
Cum’a Sûresi / 4.Ayetin Meali
 
Evet, biraz önce de dediðimiz gibi, dilediðine dilediði gibi lütfeder. Fakat bu lütfun, önemli olan bir boyutu vardýr ki, o da þudur; ‘O, her hangi bir lütfunu, kuluna emanet olarak verir!’ Eðer kul, emanete gereði gibi bakarsa, o zaman cennette varisçisi olur. Bunun için, dünyada verilen nimetlerin emanetçisi, cennette ise varisi yani sahibi olacaðýz inþaallah. Týpký þu ayetin mealinde vurgulandýðý gibi;
‘O cennet; biz kullarýmýzdan takva sahibi olanlarý, ona varisçi kýlacaðýz!’
Meryem Sûresi / 63.Ayetin Meali
 
Gördüðümüz gibi, dünyada mülkün emanetçisi olduðunu bilen, ahirette varisçisi olur. Rabbimiz ise, her þekilde, mülkün gerçek sahibidir. Bundan dolayý da, emanet olarak verdiði her hangi bir nimetin, kullaným þeklini ve sýnýrlarýný kendi belirler. Sonucunda ise, verdiði nimetleri geri alýr. Nasýl kullanýldýðý hususunda hesaba çeker. Lakin durum böyle olduðu halde, bu durumun bilincinden gaflette olan insan, kendisine emanet edilen herhangi bir nimete, sahip olduðu yanýlgýsýna kapýlýr.
 
Örneðin; bir anne, Allah(c.c.) tarafýndan kendisine emanet edilen çocuðun, sahibi olduðunu düþünmeye baþlar. Oysa o kendisine verilen bir emanettir. Ki zamaný geldiðinde de, teslim etmesi gerekir. Fakat küçük sanýlan bir yanýlgý, aslýnda insaný, ne gibi büyük bir yanlýþa götürür. Öyle ki; kendisini mülkün sahibi, Allah(c.c.)’ý ise mülkün emanetçisi olarak görmeye baþlar. Bunun içindir ki; biraz önceki misalde ki anne, çocuðunu bir yere göndereceði zaman, Allah(c.c.)’a emanet eder. Oysa o çocuðu, zaten Allah(c.c.) ona emanet etmiþti. Onun emaneti sahibine teslim etmesi gerekiyordu. Fakat o, asýl sahibi kendisiymiþ gibi, teslim etmek yerine, emanet etmeye kalkar. Bu kez, gerçek sahibi olan Allah(c.c.), emanet ettiðini geri alýnca, insan feryat etmeye baþlar. Hatta Allah(c.c.)’a hesap sormaya bile çalýþýr. Sonuçta isyan etmeye baþlar.
 
Bütün bunlardan dolayý þunu iyi bilmeliyiz ki, Allah(c.c.) tarafýndan bize verilen herþey bir emanettir. Sahibi ise Allah(c.c.)’týr. Dilediði zaman verir, dilediði zaman alýr. Bizim sahip olacaðýmýz yer dünya deðil, ahirettir. Yani Cennet’tir.
 
Sonuç olarak, emanet eden Allah(c.c.)’týr. Emanet edilen ise biziz. Bunu için; Biz alýrken bedel ödemedik ki, bizden alýnýrken hesap sormaya çalýþalým. Biz kendimizin bile sahibi olamazken, neye sahip olacaðýmýzý sanýyoruz ki? Unutmayalým ki, Allah(c.c.) bizim sahip olmamýzý deðil, emanetçi olmamýzý istiyor. Ki emanet ettiklerinden de, bizleri hesaba çekeceðini bildiriyor. Düþünün ki, bir ayetin mealinde þöyle buyuruyor:
‘Sonra o gün, size verilen her nimetten hesaba çekileceksiniz!’
Tekasür Sûresi / 8.Ayetin Meali
 
Allah(c.c.); Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); bütün bunlarý en iyi yapan Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin!
Allah(c.c.); birbirleriyle kardeþçe geçinen mü’min kullarýndan etsin!
Allah(c.c.)’ýn selamý üzerinize olsun!
 
Mustafa Altunok
 (Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 33326 Defa Okundu
2012-01-04

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır