KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEYTANý DüþMAN BLMEK!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÞEYTANý DüþMAN BLMEK!
Þeytaný Düþman Bilmek!
 
Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;
 
Öncelikle; þeytanla olan mücâdelemizde bizlere vahyi ile yardým eden Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; þeytaný düþman olarak kabul etmiþ tüm mücâhit kullarýna selam olsun!
 
Bildiðiniz gibi; insanýn en azýlý düþmaný þeytandýr. Öyle ki, insanýn düþmüþ olduðu her hatada, þeytanýn parmaðý vardýr. O ki, her türlü kötülüðün ve her türlü çirkinliðin arka planýndaki unsurdur. Fakat ne var ki bu konuda genelleme olarak bir gaflet içinde bulunulmakta ve þeytanýn düþman olarak görülmesi mevzusunda enterasan derecede bilinçsizlik sergilenmektedir. Daha doðrusu böyle bir hakikat unutulmakta ve þeytanýn adý bile aðza anýlmamaktadýr. Oysaki her gün konuþulmasý gereken bir konu þeytan ve þeytanýn düþmanlýðýdýr. Unutmayalým ki, þeytanýn þöhret yapmak gibi bir derdi yoktur. O, konuþulduðu zaman rahatsýz olur. Bu yüzdende konuþulmak istemez. O, olaylardaki etkisinin fark edilmesinden hoþlanmaz. Böylelikle dilerki, insanlar birbirlerini suçlayýp dursunlar. Ýþte bu hususta ilk yapmamýz gereken, ciddi bir þeytan düþmanlýðý tasavvuru inþâ etmek ve o tasavvur doðrultusunda hareket etmektir. Rabbimiz, bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:
 
‘Gerçek þu ki, þeytan sizin düþmanýnýzdýr. Öyleyse siz de onu düþman edinin. O, kendi grubunu ancak çýlgýnca yanan ateþin halkýndan olmaya çaðýrýr!’
Fatýr Sûresi / 6.Âyetin Meâli
 
Gördüðünüz gibi! Âyetin meâlinde bizden, ciddi bir þekilde þeytanýn bizim için bir düþman olduðunun bilincine varmamýz isteniyor. Evet! Bizlere, bu þekilde hareket etmemiz tembihleniyor. Öyle ya, o varken düþman aramaya ne gerek var? Oysaki örneðin kavga eden iki kiþinin arasýný düzeltmeye çalýþtýðýnýzda, bir de bakarsýnýz ki ikisi de saatlerdir birbirlerini suçluyorlar. Halbuki aslýnda ikisi de suçludur ve ikisinin de suçu þeytanýn vesveselerine aldanmaktýr! Ki buda, bizlerin gafletinden kaynaklanmaktadýr. Efendimiz(s.a.v.), bir hadisin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:
 
‘Þeytan, insanoðlunun kalbinin üzerinde tünemiþ vaziyette bekler. Allah(c.c.) zikredilince siner ve çekilir. Gaflet edilse, vesvese verir!’
Hz.Muhammed(s.a.v.)                    
(Buhâri)
 
Evet! Artýk birbirimizi düþman olarak görmekten vazgeçmeli ve gerçek düþmanýmýzý tanýmalýyýz. Ve o düþmana karþý cûzü irademizi kullanýp, küllî irade sâhibi olan; ‘Allah(c.c.)’a sýðýnmalýyýz!’ Ki bu konuyla ilgili bir âyetin meâlinde þöyle buyrulmuþtur:
‘Þâyet sana þeytandan bir kýþkýrtma gelecek olursa hemen, Allah(c.c.)’a sýðýn. Çünkü O iþitendir, bilendir!’
Fussilet Sûresi / 36.Âyetin Meâli
 
Ýþte böyle! Allah(c.c.), iþiten ve bilendir. Bu yüzden, kendisine yönelen kulunun niyâzýný iþitmekte ve hâlini bilmektedir. Dolayýsýyla, sýðýnma tâlebiyle kendisiyle irtibata geçmeye çalýþan her kulunu, muhakkak ki koruyacaktýr. Öyle ya; ‘O, kulunu asla yalnýz býrakmaz!’ 
 
Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah!
 
Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.
Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.
Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.
Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13589 Defa Okundu
2013-04-11

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır